LuatVietnam

Flow | Điều chuyển tài sản

Found 21 records | Latest update: 13-Sep-2022

Điều chuyển tài sản là một trong các giao dịch nội bộ của doanh nghiệp. GIao dịch này gắn liền với việc có hay không bắt buộc phát hành hóa đơn đi kèm

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 1/1/2014 Khái niệm
(Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 )

"Điều chuyển tài sản" là việc chuyển giao tài sản (gồm cả tài sản cố định và tài sản thông thường) trong nội bộ doanh nghiệp hoặc chuyển giao tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc để góp vốn. Read more

Trong đó, điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp được hiểu là việc chuyển giao tài sản giữa doanh nghiệp với chi nhánh, công ty con hoặc giữa các chi nhánh, các công ty con với nhau, gồm cả chi nhánh, công ty con hạch toán phụ thuộc lẫn hạch toán độc lập, có hay chưa có tư cách pháp nhân.

Tùy từng trường hợp điều chuyển tài sản sẽ có những yêu cầu khác nhau về lập hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế.

THAM KHẢO
blue-check 13/9/2022 Điều chuyển tài sản cho chi nhánh phụ thuộc không cần lập hóa đơn
(Công văn số 45088/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 và điểm g Khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khi điều chuyển tài sản cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Công ty mẹ chỉ cần lập Lệnh điều chuyển kèm theo hồ sơ nguồn gốc của tài sản, không cần lập hóa đơn

blue-check 1/7/2022 Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
(Công văn số 31194/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với tài sản điều chuyển, chỉ được miễn phát hành hóa đơn khi điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cùng một doanh nghiệp. Read more

Nếu điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì bắt buộc phải phát hành hóa đơn, kê khai nộp thuế.

Loại hóa đơn phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 30/6/2021 Điều chuyển tài sản để tách doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn
(Công văn số 2373/TCT-CS)

Tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp (theo giá trị trên sổ sách kế toán) thuộc diện được miễn xuất hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT (điểm 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Read more

Khi điều chuyển, doanh nghiệp chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

blue-check 31/12/2020 Điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp có cần phát hành hóa đơn?
(Công văn số 5625/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp chỉ cần lập Lệnh điều chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ nguồn gốc và không phải phát hành hóa đơn, tức không bị tính thuế GTGT. Read more

Tuy nhiên, việc tách doanh nghiệp (trước năm 2021) cần đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13status1 , trong đó bao gồm quy định về nghĩa vụ nợ mà doanh nghiệp được tách phải kế thừa và trả nợ thay (nếu có). Không đáp ứng được quy định này, tài sản điều chuyển phải phát hành hóa đơn và tính thuế GTGT.

Về thuế TNDN, nếu giá trị tài sản trước khi điều chuyển đã được đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp bị tách phải hạch toán phần chênh lệch tăng vào Thu nhập khác để tính thuế TNDN

blue-check 12/12/2019 Điều chuyển tài sản cho công ty con có phải xuất hóa đơn?
(Công văn số 92945/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty mẹ điều chuyển tài sản cố định (TSCĐ) vừa đầu tư xong cho Công ty con (điều chuyển đúng giá trị trên sổ sách kế toán) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì được miễn lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Read more

Tuy nhiên, trường hợp Công ty đánh giá lại giá trị TSCĐ trước khi điều chuyển cho Công ty con hoặc điều chuyển cho Công ty con để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì phải phát hành hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với lãi tiền vay phát sinh trong giai đoạn đầu tư, đã ghi nhận vào giá trị tài sản, giá trị công trình thì không được hạch toán vào chi phí hợp lý (khoản 2.17, 2.18, 2.31 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 4/10/2019 Điều chuyển tài sản, khi nào phải xuất hóa đơn?
(Công văn số 4030/TCT-CS)

Khi điều chuyển tài sản, việc xuất hóa đơn hay không sẽ căn cứ vào tài sản điều chuyển đó thuộc trường hợp nào sau đây (Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ): Read more

1. Trường hợp TSCĐ đã trích khấu hao, điều chuyển giữa công ty mẹ với công ty con và chi nhánh hoặc giữa các công ty con và chi nhánh với nhau, nếu TSCĐ vẫn đúng giá trị trên sổ sách kế toán thì được miễn xuất hóa đơn. Ngược lại, nếu TSCĐ được đánh giá lại giá trị trước khi điều chuyển thì phải xuất hóa đơn, khai nộp thuế GTGT.

2. Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các chi nhánh phụ thuộc trong cùng doanh nghiệp kể cả trường hợp điều chuyển do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đều được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

3. Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ thì bắt buộc phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT.

blue-check 2/10/2019 Điều chuyển tài sản để sáp nhập doanh nghiệp được miễn khai thuế GTGT
(Công văn số 75835/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , về nguyên tắc, doanh nghiệp bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi sáp nhập, nếu chưa hoàn thành thì doanh nghiệp nhận sáp nhập chịu trách nhiệm nộp thay. Read more

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc sáp nhập (khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 ).

Đối với tài sản được điều chuyển từ doanh nghiệp bị sáp nhập sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản, miễn xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT (tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13status1 .

blue-check 11/3/2019 Công ty đứng tên mua tài sản cho Chi nhánh, khi bàn giao phải xuất hóa đơn
(Công văn số 2059/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty đứng ra ký hợp đồng mua tài sản (khách sạn) sau đó bàn giao cho Chi nhánh sử dụng để kinh doanh thì đây là tài sản Công ty mua cho Chi nhánh, không phải là tài sản Công ty đang sử dụng điều chuyển cho Chi nhánh nên khi bàn giao bắt buộc phải xuất hóa đơn để Chi nhánh làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế.

blue-check 25/7/2018 Tách chi nhánh thành công ty mới, tài sản điều chuyển được miễn lập hóa đơn
(Công văn số 51693/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển khi chia, tách doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT. Read more

Theo đó, trường hợp Công ty tách Chi nhánh để thành lập Công ty mới thì các tài sản điều chuyển theo quyết định tách Công ty được miễn lập hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT, chỉ cần lập lệnh điều chuyển.

Tuy nhiên, khi Công ty điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc có tư cách pháp nhân đầy đủ thì phải lập hóa đơn.

blue-check 1/2/2018 Điều chuyển tài sản giữa Công ty và Chi nhánh độc lập phải xuất hóa đơn
(Công văn số 1074/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Read more

Tuy nhiên, tài sản điều chuyển từ Chi nhánh hạch toán độc lập về Công ty thì phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT.

blue-check 19/1/2018 Bàn giao dự án cho chi nhánh độc lập phải xuất hóa đơn và tính thuế
(Công văn số 3150/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập bắt buộc phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT. Read more

Theo đó, trường hợp Công ty bàn giao dự án đầu tư đã hoàn thành cho Chi nhánh hạch toán độc lập quản lý và khai thác thì khi bàn giao dự án, phải lập hóa đơn và tính nộp thuế GTGT.

blue-check 31/7/2017 Tách dự án thành Công ty mới, có cần điều chỉnh hồ sơ thuế?
(Công văn số 51189/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc lập hóa đơn và khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp Công ty thực hiện tách dự án đầu tư ra thành một Công ty độc lập. Read more

Theo đó, khi điều chuyển tài sản từ dự án đầu tư để thành lập một Công ty mới, Công ty (cũ) chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, miễn phát hành hóa đơn và tính thuế (điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Đối với các chi phí của dự án đã được Công ty kê khai trên Tờ khai 01/GTGT thì phải khai báo giảm trên mẫu 01/GTGT, đồng thời khai báo tăng vào kỳ tương ứng trên mẫu 02/GTGT (tờ khai dành cho dự án đầu tư).

Cần lưu ý, sau khi tách doanh nghiệp, Công ty không được kê khai khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến dự án đã tách mà phải bàn giao lại cho Công ty mới.

Thời hạn quyết toán thuế khi tách doanh nghiệp là trong vòng 45 ngày, nếu phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì được đề nghị hoàn thuế hoặc chuyển sang Công ty mới khấu trừ tiếp (tiết e khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 ).

blue-check 7/6/2017 Điều chuyển BĐS cho Công ty con theo nguyên giá được miễn xuất hóa đơn
(Công văn số 38258/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , cơ sở kinh doanh khi điều chuyển TSCĐ đang sử dụng, đã trích khấu hao theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán (nguyên giá) cho đơn vị thành viên mà mình sở hữu 100% vốn điều lệ để SXKD thì không phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT, thay vào đó chỉ cần có Lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Read more

Như vậy, trường hợp Công ty điều chuyển BĐS chưa có nhu cầu sử dụng cho Công ty con khai thác, quản lý theo đúng nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán thì chỉ cần lập Lệnh điều chuyển, không phải xuất hóa đơn.

blue-check 17/3/2017 Điều chuyển tài sản cho Công ty mới có cần xuất hóa đơn?
(Công văn số 2343/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty có điều chuyển các tài sản ngắn hạn và dài hạn (tiền, TSCĐ, phần vốn góp...) cho Công ty mới tách ra, nếu giá trị điều chuyển bằng giá trị ghi trên sổ sách kế toán thì không phải xuất hóa đơn. Read more

Thay vào đó, Công ty chỉ cần lập lệnh điều chuyển, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp đồng thời cũng được miễn kê khai nộp thuế GTGT (khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 7/10/2016 Bàn giao dự án Nhà máy cho Công ty con có phải lập hóa đơn?
(Công văn số 4646/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với TSCĐ đang sử dụng điều chuyển giữa Công ty mẹ và Công ty con, chỉ được miễn lập hóa đơn và miễn tính thuế GTGT nếu điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán. Ngược lại, nếu điều chuyển theo giá trị đánh giá lại thì phải lập hóa đơn, tính nộp thuế GTGT. Read more

Theo đó, trường hợp Công ty có điều chuyển tài sản là các dự án Nhà máy cho các Công ty con quản lý, nếu giá trị điều chuyển đúng theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán (không đánh giá lại giá trị) thì khi điều chuyển, Công ty không phải lập hóa đơn và tính nộp thuế GTGT.

Khi điều chuyển các dự án Nhà máy cho các Công ty con, Công ty chỉ cần lập Quyết định điều chuyển và Biên bản bàn giao tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Đồng thời, Công ty tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn và số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án để bàn giao cho Công ty con trực tiếp kê khai khấu trừ/hoàn thuế.

blue-check 15/1/2016 Điều chuyển tài sản góp vốn cho Chi nhánh trong nội địa, DNCX có phải lập hóa đơn?
(Công văn số 2436/CT-HTr)

Theo quy định tại điểm 2.15 Phụ lục 04 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn Read more

Theo đó, trường hợp DNCX có điều chuyển tài sản để góp vốn vào Chi nhánh hạch toán độc lập đặt trụ sở trong nội địa thì khi điều chuyển tài sản, DNCX phải lập hóa đơn (loại hóa đơn bán hàng dành cho DNCX) và kê khai nộp thuế

Số hàng hóa điều chuyển này chỉ được khấu trừ/hoàn thuế nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 14, 15, 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 và Chi nhánh là đơn vị trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu. Trường hợp Công ty đứng tên làm thủ tục nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên Công ty thì không được khấu trừ/hoàn thuế

Ngoài ra, nếu Công ty có chi trả các khoản chi phí như: phí lắp đặt, sửa sang nhà cửa, phí lắp đặt trang thiết bị văn phòng nội thất, hệ thống chiếu sáng, điều hòa tại nhà xưởng của Chi nhánh thì khi bàn giao các chi phí này cho Chi nhánh, Công ty cũng phải lập hóa đơn

blue-check 22/1/2013 Hóa đơn điều chuyển tài sản cho Chi nhánh được miễn thanh toán qua Ngân hàng
(Công văn số 295/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại điểm 4.2 Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009, trường hợp Công ty và Chi nhánh có phát sinh hóa đơn GTGT (trên 20 triệu đồng) và được thanh toán nội bộ, nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì vẫn được chấp nhận cho khấu trừ, hoàn thuế GTGT Read more

Quy định này cũng áp dụng đối với các hóa đơn do Công ty phát hành để điều chuyển tài sản về Chi nhánh mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 26/12/2017 Lỡ xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp, phải thu hồi
(Công văn số 82452/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn. Read more

Theo đó, khi Công ty mẹ điều chuyển tài sản cho Công ty con là đơn vị hạch toán phụ thuộc để khai thác, quản lý thì chỉ cần lập lệnh điều chuyển, không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp sau đó Công ty con bàn giao tài sản trở lại cho Công ty mẹ để bán ra thì Công ty con cũng không xuất hóa đơn. Nếu lỡ xuất thì phải lập biên bản thu hồi.

blue-check 14/7/2014 Điều chuyển tài sản cho Chi nhánh phụ thuộc: lỡ phát hành hóa đơn phải thu hồi
(Công văn số 2646/TCT-KK)

Văn bản hướng dẫn việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển tài sản giữa Công ty với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Read more

Theo Công văn này, trường hợp Công ty điều chuyển tài sản cho Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. Nếu đã lỡ phát hành hóa đơn thì lập Biên bản thu hồi và căn cứ Biên bản này, hai bên điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ

blue-check 30/3/2012 Sáp nhập Công ty, không được khấu trừ thuế GTGT các Hóa đơn điều chuyển tài sản
(Công văn số 1135/TCT-KK)

Trường hợp sáp nhập Công ty thì việc điều chuyển tài sản của đơn vị bị sáp nhập đến đơn vị nhận sáp nhập chỉ cần phát hành Lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. Xem thêm

Nếu bên giao tài sản đã lỡ phát hành Hóa đơn GTGT thì phải điều chỉnh, bên nhận tài sản tuyệt đối không được khấu trừ thuế GTGT các hóa đơn điều chuyển tài sản

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020