LuatVietnamLogo

blue-check Điều kiện ân hạn tiền thuê đất 2020 do ảnh hưởng dịch English attachment

Công văn số 3220/TCT-CS ngày 10/8/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 10/9/2020 2:47:04 PM | Latest updated: 16/9/2020 8:36:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5045 | Vietlaw: 475

LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được gia hạn nộp tiền thuê đất kỳ đầu năm 2020 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: trực tiếp thuê đất từ nhà nước; trả tiền thuê đất hàng năm; kinh doanh các ngành nghề nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định này và có phát sinh doanh thu từ SXKD trong năm 2019 hoặc 2020.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, nếu có ngành nghề thuộc lĩnh vực được gia hạn thì vẫn được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất kỳ đầu năm 2020.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề nêu tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì không được ân hạn tiền thuê đất.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5045
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Thuế TNCN của người lao động không được ân hạn nộp do ảnh hưởng dịch English attachment (25/8/2020) 

nexto  Giảm 15% tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 English attachment (14/8/2020) 

nexto  Thuế nhà thầu nộp thay không được ân hạn nộp do dịch English attachment (31/8/2020) 

nexto  Về việc miễn tiền thuê đất đối với các hộ nông dân nhận khoán đất từ doanh nghiệp (26/8/2020) 

nexto  Đã bỏ chính sách ân hạn nộp thuế GTGT cho tài sản cố định có giá trị lớn (trên 100 tỷ) (20/7/2020) 

nexto  Về việc ân hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp (13/7/2020) 

nexto  Về thẩm quyền quyết định miễn giảm tiền thuê đất (14/7/2020) 

nexto  Đất đấu giá không được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản English attachment (16/7/2020) 

nexto  Hàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế do ảnh hưởng Covid (18/6/2020) 

nexto  Hàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế GTGT do ảnh hưởng dịch Covid English attachment (1/7/2020) 

Thuế đất - tiền thuê đất