LuatVietnam

blue-check Điều kiện cho phép đấu thầu dự án nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng English attachment

Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (2 trang)
Posted: 10/5/2023 12:38:37 PM | Latest updated: 23/5/2023 11:50:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5695 | Vietlaw: 617
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 09/2021/TT-BXD nhằm quy định điều kiện cho phép đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Theo đó, trường hợp dự án nhà ở xã hội tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. Đồng thời, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5695

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu