LuatVietnam

Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật 9/8/2022 | Đăng tải: LVN.5585

hoi TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MTV (SATRA)
Luật Đất đai năm 2013 không quy định việc các tổ chức sử dụng đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trước mới thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu hồ sơ ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải có văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. Quy định này là một trong những nguyên nhân làm chậm việc giải quyết ký hợp đồng thuê đất, gây khó khăn trong sử dụng nhà, đất cho doanh nghiệp. Đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho doanh nghiệp.
(Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sắp xếp lại xử lý nhà đất của doanh nghiệp cấp I, và cả doanh nghiệp cấp II, cấp III và quy trình phê duyệt cần nhiều thời gian).

luat Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM:

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, “tổ chức trong nước đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận phải tự rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất”, “diện tích đất của tổ chức đang sử dụng đúng mục đích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dung đất, …”

Thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được xác định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, gồm:

+ Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận;

+ Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. + Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;

+ Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

Thành phần hồ sơ như trên được quy định chung cho tất cả các tổ chức đang sử dụng đất đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Đối với Doanh nghiệp nhà nước thuộc trường hợp phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản cộng thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007, nay là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ). “Việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, “Việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản cộng và pháp luật có liên quan”. Có 08 hình thức sắp xếp, gồm: Giữ lại tiếp tục sử dụng; thu hồi; điều chuyển; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; Sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Việc sử dụng đất của Doanh nghiệp nhà nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai còn phải thực hiện theo các quy định về quản lý tài sản công nên việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất đơn vị đang quản lý sử dụng (gọi tắt là công nhận quyền sử dụng đấtphải căn cứ trên kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó đơn vị được “giữ lại tiếp tục sử dụng”; không thể giải quyết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không căn cứ vào kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công hoặc khi đơn vị chưa được sắp xếp lại, xử lý tài sản công (vì có thể trong phương án phê duyệt sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì mặt bằng nhà đất đó đơn vị bị thu hồi hoặc điều chuyển cho đơn vị khác quản lý sử dụng, ... nên nếu giải quyết cho đơn vị thuê đất mà không căn cứ kết quả sắp xếp thì có khả năng xảy ra tình trạng trước đó kết quả sắp xếp đơn vị không được tiếp tục quản lý, sử dụng đất nhưng vẫn cho thuê hoặc cho thuê nhưng sau đó sắp xếp thì đơn vị không được tiếp tục tục quản lý, sử dụng).

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có kết quả rà soát, phê duyệt sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định; liên quan nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 7801/STNMT-QLĐ ngày 22 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 1765/STNMT-QLĐ ngày 11 tháng 3 năm 2022 báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tại Công văn 3565/VP-ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2022 giao Thường trực Ban Chỉ đạo 167 – Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo; sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của doanh nghiệp Nhà nước thì Ủy ban nhân dân Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 2431/UBND-KT ngày 15 tháng 7 năm 2022, với nội dung:

1. Đối với nhà, đất đang quản lý sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ;

- Trường hợp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Giao Tổng Công ty, Công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (bao gồm các doanh nghiệp cấp II, cấp III trực thuộc) khẩn trương lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các hình thức xử lý, sắp xếp theo quy định, gửi Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) để phối hợp với các sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo 167 và các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra hiện trạng; tổng hợp, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo 167 xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

- Trường hợp đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng kèm đầy đủ thông tin quy hoạch và hồ sơ pháp lý có liên quan: Giao Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) khẩn trương phối hợp với các sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo 167 và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng và tổng hợp, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành - Trưởng Ban chỉ đạo 167 xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

- Trường hợp nhà, đất đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án theo các hình thức quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ: Đề nghị Tổng Công ty, Công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (bao gồm các doanh nghiệp cấp II, cấp III trực thuộc) tổ chức thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Đối với nhà, đất đang quản lý sử dụng (bao gồm nhà đất do các đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng) không thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ: Giao Tổng Công ty, Công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (bao gồm các doanh nghiệp cấp II, cấp III trực thuộc) báo cáo và đính kèm toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.”.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng Công ty báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 167 – Sở Tài chính về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định 167 theo chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Xem thêm

Nhà đất

otvet Những lưu ý khi mua nhà từ người thua độ bóng đá
otvet Chuyển đất vườn thành đất ở, có bị khống chế hạn mức?
otvet Nhà cho tặng nếu đã làm thủ tục sang tên có được đòi lại?
otvet Các lô đất nhỏ hơn mức tối thiểu tách thửa vẫn được phép chuyển nhượng
otvet Không bắt buộc điều chỉnh hợp đồng thuê nhà khi đổi CMND sang CCCD
otvet Ghi thêm tên các đồng sở hữu vào sổ đỏ, thủ tục thế nào?
otvet Đất nông nghiệp có được phép tách thửa?
otvet Có được cải tạo công trình trên đất quy hoạch chưa thu hồi?
otvet Các trường hợp phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ
otvet Các khoản lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ từ 2022
otvet Cho thuê lại một phần căn nhà vẫn phải có sự đồng ý của chủ nhà
otvet Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?
otvet Cách nào đòi lại đất cho con mượn xây nhà?
otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Thủ tục đăng ký biến động đất đai năm 2022
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Có bắt buộc chuyển sang thuê đất theo Luật mới đối với đất đã được giao trước đây?