LuatVietnam

Điều kiện giao đất không xét theo ngành nghề kinh doanh

Cập nhật 12/9/2023 | Đăng tải: LVN.5785

hoi Nguyễn Văn Tân (Đắk Lắk)
Theo Luật Đất Đai, điều kiện để được Nhà nước giao đất cho tổ chức, doanh nghiệp là gì? Ngành nghề mà doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh để được Nhà nước giao đất? Thẩm quyền giao đất cho doanh nghiệp, tổ chức thuộc đơn vị nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai; Điều 13, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Pháp luật đất đai không quy định ngành nghề để được giao đất mà pháp luật đất đai chỉ quy định đối tượng được Nhà nước giao đất tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thẩm quyền giao đất cho các tổ chức thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm