LuatVietnam

Điều kiện khiếu nại lần 2 quyết định của cơ quan hành chính

Cập nhật 19/12/2022 | Đăng tải: LVN.5605

hoi Không nêu tên
Tôi gửi đơn khiếu nại lần 1 tại cơ quan hành chính cấp huyện (đơn khiếu nại yêu cầu thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ). Trường hợp tôi không đồng ý với Quyết định lần 1 của huyện thì cần yêu cầu giấy tờ gì từ huyện để tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần 2?

luat Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội:

Theo Điều 33 Luật khiếu nại 2011, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Luật Khiếu nại 2011 tại Điều 14. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu:

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 35 của Luật này.

2. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp về việc thụ lý giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính khi người khiếu nại yêu cầu;

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

d) Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình; trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì phải thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu; cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại lần hai hoặc Tòa án yêu cầu.

Căn cứ theo quy định trên để tiếp tục việc khiếu nại lần 2, bạn cần đề nghị Cơ quan hành chính cấp huyện trả lời bằng văn bản nộp kèm cùng các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

Xem thêm

Khiếu nại - Tố cáo

otvet Điều kiện khiếu nại lần 2 quyết định của cơ quan hành chính
otvet Đơn khiếu nại, tố cáo phải đáp ứng điều kiện gì?
otvet Giấy ủy quyền khiếu nại phải công chứng/chứng thực
otvet Có thể ủy quyền cho luật sư khiếu nại vụ việc hành chính
otvet Thời hạn xử lý đơn tố cáo không quá 10 ngày làm việc
otvet Đơn khiếu nại được giải quyết trong bao lâu?
otvet Giấy ủy quyền khiếu nại có giá trị bao lâu?
otvet Có thể ủy quyền cho người khác khiếu nại về đất đai
otvet Khiếu nại lần 2 được giải quyết như thế nào?
otvet Người tố cáo tham nhũng được pháp luật bảo vệ thế nào?
otvet Đơn tố cáo khuyết danh có được coi là hợp lệ?
otvet Bị ghép ảnh bôi nhọ trên facebook, có thể tố cáo với Công an
otvet Cách nào buộc người gây tai nạn bồi thường?