LuatVietnam

blue-check Điều kiện kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô English attachment

Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 5/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô (54 trang)
Posted: 8/5/2023 12:35:39 PM | Latest updated: 6/6/2023 11:43:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5694 | Vietlaw: 614
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 về sản phẩm bảo hiểm vi mô; điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Theo Điều 3 Nghị định này, số tiền bảo hiểm tối đa của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng và sức khỏe không vượt quá 05 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo khu vực thành thị.

Số tiền bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tài sản tối đa không vượt quá giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm và cũng không vượt quá 05 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo khu vực thành thị.

Phí bảo hiểm năm của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô thì không vượt quá 5% thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo khu vực thành thị.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2023.

Khoản 22, Khoản 23 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 quy định:
- "Bảo hiểm vi mô" là bảo hiểm hướng tới các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản.
- "Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô" là tổ chức có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, do các thành viên hoặc tổ chức đại diện thành viên thành lập để triển khai bảo hiểm vi mô không vì mục đích lợi nhuận nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên tham gia bảo hiểm trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi tài sản hình thành từ hoạt động bảo hiểm vi mô.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date 5-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5694

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND21_05052023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

blue-check Điều kiện kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô English attachment
blue-check Bán bảo hiểm cho các công trình ngoài tỉnh có phải kê khai và phân bổ thuế GTGT?
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy
blue-check Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm
blue-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Đại lý bảo hiểm phải nộp thuế GTGT khi nhận tiền hỗ trợ theo doanh số