LuatVietnam

Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa

Cập nhật 16/9/2022 | Đăng tải: LVN.5540

hoi Vũ Văn Trung (Nam Định)
Công ty của tôi được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước là UBND tỉnh chiếm trên 49,5% vốn điều lệ của công ty. Công ty tôi đang tham gia đấu thầu các dự án xã hội hóa, cụ thể là dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung – xây dựng nông thôn mới.
Dự án nêu trên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh) chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện lập đề xuất dự án đầu tư.
Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.
Tuy nhiên, tôi thấy hiện nay đối với các dự án lĩnh vực xã hội hóa, lĩnh vực chuyên ngành chưa có hướng dẫn chi tiết để địa phương thực hiện.
Căn cứ Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, công ty của tôi có đủ điều kiện tham gia đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm độc lập về pháp lý và tài chính theo quy định hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Các nội dung về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (trong đó có nội dung về đánh giá tư cách hợp lệ của nhà đầu tư) sẽ do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định tại Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Trong thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chi tiết thì nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục VI và VII ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất (Khoản 2, Điều 8).

Đề nghị ông nghiên cứu nội dung hồ sơ mời thầu (trong đó có yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu) để chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?
otvet Cách phân biệt loại gói thầu tư vấn và phi tư vấn
otvet Điều kiện chỉ định thầu gói thầu mua sắm thường xuyên
otvet Bảo lãnh dự thầu nếu nộp muộn có bị tịch thu?
otvet Có cần đánh giá năng lực của nhà thầu khi áp dụng phương thức chỉ định thầu?
otvet Khi nào được mời nhà thầu khác thương thảo hợp đồng?
otvet Có được ký hợp đồng thầu phụ sau thời điểm đấu thầu?
otvet Bao lâu được giải tỏa thư bảo lãnh dự thầu?
otvet Điều chỉnh giá gói thầu có phải đấu thầu lại?
otvet Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói
otvet Có được lập chung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình?
otvet Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất
otvet Dự án thương mại dịch vụ có cần đấu thầu?