LuatVietnamLogo

blue-check Đính chính lỗi kỹ thuật tại Điều 6 Thông tư số 39/2020/TT-BTC

Công văn số 10965/BTC-QLKT ngày 10/9/2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTCstatus2 (1 trang)
Posted: 16/9/2020 8:17:10 AM | Latest updated: 16/9/2020 1:51:23 PM (GMT+7)

Công văn này đính chính lỗi kỹ thuật tại Điều 6 Thông tư số 39/2020/TT-BTCstatus2 như sau:

Tại Điều 6 đã in:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTCstatus2 ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, như sau:...”

Nay sửa thành:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTCstatus2 ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, như sau:...”

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Sai địa chỉ trên sổ đỏ phải làm thủ tục đính chính (13/8/2020) 

nexto  Lương thấp hơn mức cơ sở được miễn đoàn phí đến hết năm 2020 English attachment (11/8/2020) 

nexto  Đính chính các quyết định cấp phép lưu hành (31/7/2020) 

nexto  Đính chính thông tin cấp phép lưu hành thuốc tại một số Quyết định (4/9/2020) 

nexto  Đính chính lỗi đánh máy trong Quy tắc cấp C/O Form EUR.1 English attachment (31/7/2020) 

nexto  Đính chính các Quyết định cấp đăng ký lưu hành thuốc (16/7/2020) 

nexto  Đính chính 3 Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành (8/7/2020) 

nexto  Đính chính điểm g mục I phần II Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT về kiểm tra chất lượng muối (6/7/2020) 

nexto  Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư xề xếp hạng ngân hàng (6/7/2020) 

nexto  Đính chính mã HS của hợp chất HFC (gas lạnh) thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment (19/6/2020) 

Kiểm toán