LuatVietnam

blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 4/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam (8 trang)
Posted: 17/8/2022 3:23:05 PM | Latest updated: 22/8/2022 11:36:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5521
LuatVietnam

Quyết định ban hành quy định về chế độ chi tiêu cho công tác tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII, áp dụng bắt buộc đối với công đoàn các cấp (gồm: công đoàn cấp tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương; công đoàn tổng công ty và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

Riêng Đại hội công đoàn cơ sở, chế độ chi do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định căn cứ vào nguồn tài chính công đoàn và hỗ trợ của chuyên môn, các nguồn thu hợp pháp khác,... để lập dự toán chi.

Các khoản chi không có hướng dẫn trong quy định này thì thực hiện theo Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5521

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Từ 4/3/2022, áp dụng quy chế mới để bổ nhiệm kế toán công đoàn