LuatVietnam

blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ

Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/1/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (12 trang)
Posted: 13/1/2023 10:11:50 AM | Latest updated: 3/2/2023 11:18:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5625
LuatVietnam

Thông tư này quy định về định mức lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN dành cho thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) được quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP .

Các định mức lập dự toán kinh phí NSNN quy định tại Thông tư này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN. Các bộ, ngành, địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó, định mức thù lao cho chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN là 40 triệu đồng/tháng; đối với các chức danh khác, mức chi thù lao tối đa không quá 0,8 lần mức chi của chủ nhiệm.

Định mức thù lao thuê chuyên gia trong nước thực hiện theo mức lương quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH . Riêng thù lao thuê chuyên gia nước ngoài thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức chủ trì và chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài không vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN thuộc nội dung triển khai của các chương trình KH&CN theo các Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong từng giai đoạn được áp dụng quy định tại Thông tư này và các quy định tài chính đặc thù (nếu có).

Các nguồn vốn khác ngoài NSNN huy động để thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các định mức chi quy định hiện hành đối với các nguồn vốn đó; khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/2/2023.

Thay thế Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7 (đối với nội dung quy định về tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao động quy đổi); khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCNstatus2 ngày 22/4/2015; Khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 30/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5625

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN