LuatVietnamLogo

blue-check Doanh nghiệp cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP không được xóa nợ thuế

Công văn số 4643/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2020 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế (2 trang)
Posted: 30/7/2020 3:32:59 PM | Latest updated: 17/9/2020 8:25:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5046

LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC, doanh nghiệp nhà nước đã giải thể được xóa các khoản nợ thuế, nợ tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Tuy nhiên, chính sách xóa nợ thuế, nợ tiền chậm nộp này chỉ áp dụng với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể được cổ phần hóa theo các Nghị định sau: 44/1998/NĐ-CPstatus1 , 64/2002/NĐ-CPstatus1 187/2004/NĐ-CPstatus1 .

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước nếu thực hiện cổ phần hóa theo các quy định khác (Nghị định 59/2011/NĐ-CPstatus1 chẳng hạn) sẽ không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5046
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Chi nhánh doanh nghiệp nhà nước có được xóa nợ thuế khi giải thể? (16/9/2020) 

nexto  Sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp nhà nước không công bố thông tin trong năm 2019 (28/4/2020) 

nexto  Về việc xử lý nhà đất của doanh nghiệp dự kiến cổ phần hóa (15/6/2020) 

nexto  Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương 2019 của công ty nhà nước tại Tp. HCM (22/4/2020) 

nexto  Dự thảo về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (3/4/2020) 

nexto  Doanh nghiệp phá sản có được xóa nợ thuế? (2/1/2020) 

nexto  (Dự thảo) Quy chế cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập (22/11/2019) 

nexto  Sẽ xử nghiêm các doanh nghiệp cổ phần hóa không niêm yết chứng khoán (27/11/2019) 

nexto  Về việc tính chế độ lao động dôi dư khi cổ phần hóa (10/12/2019) 

nexto  Về việc xây dựng phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa (10/12/2019) 

Chính sách thuế