LuatVietnamLogo

Doanh nghiệp hay BHXH chịu trách nhiệm thực thi gói hỗ trợ COVID cho người lao động?

Cập nhật 29/6/2020 | Đăng tải: LVN.5044


hoi PHAN VẮN CỒN
Chúng tôi là nhân viên bên nhà hàng khách sạn, do dịch Covid nên tạm thời không hoạt động từ cuối tháng 3, đến tháng 5 mới hoạt động lại cầm chừng. Nguyên tháng 4 không hoạt động và chúng tôi nghỉ việc không lương cả tháng 4.
Đọc thông tin thấy có hỗ trợ nhưng khi hỏi công ty thì phía công ty nói do bên BHXH làm khó nên không có làm hồ sơ hỗ trợ được. Vậy cho hỏi chúng tôi là người lao động chỉ mong chờ hỗ trợ thì trách nhiệm ấy thuộc về ai?

luat Cục Quan hệ lao động và Tiền lương:

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: (i) thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020; (ii) đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; (iii) làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

Như vậy, trường hợp người lao động làm việc tại nhà hàng, khách sạn được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này.

Nội dung câu hỏi chưa đầy đủ thông tin, đề nghị công dân liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp nộp bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn.

Xem thêm