LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm

Công văn số 64221/CTHN-TTHT ngày 26/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ (5 trang)
Posted: 28/12/2022 8:35:50 AM | Latest updated: 30/12/2022 9:11:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5611
LuatVietnam

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN gồm: miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ.

Về thủ tục hưởng ưu đãi thuế, quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế và tự kê khai, quyết toán với cơ quan (Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5611

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment