LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau

Công văn số 27970/CTHN-TTHT ngày 15/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về giao dịch liên kết (4 trang)
Posted: 21/6/2022 7:48:24 AM | Latest updated: 4/7/2022 6:48:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp đồng thời có hoạt động sản xuất và kinh doanh BĐS thì phải hạch toán riêng chi phí của từng hoạt động. Nếu không hạch toán riêng được chi phí của hoạt động kinh doanh BĐS thì phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ lĩnh vực này so với tổng doanh thu theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

Đối với chi phí lãi vay vượt hạn mức hạch toán trong kỳ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp được kết chuyển sang hạch toán vào kỳ tiếp theo với điều kiện tổng chi phí lãi vay phát sinh của kỳ tiếp theo thấp hơn hạn mức.

Ngoài ra, việc kết chuyển chi phí lãi vay vào kỳ tiếp theo còn phải đảm bảo không quá 05 năm liên tục (Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP ).

Về chuyển chi phí lãi vay trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 598/TCT-CS ngày 17/2/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch liên kết

blue-check Doanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau
blue-check Khoản vay như thế nào thì phát sinh quan hệ liên kết?
blue-check Không có quy định cho phép miễn khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp liên kết English attachment
blue-check Bác đề xuất tăng hạn mức hạch toán lãi vay cho doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng dịch
blue-check Mua lại từ 25% vốn góp của công ty khác phải kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Khoản vay từ trên 25% vốn góp sẽ bị khống chế hạn mức hạch toán lãi vay
blue-check Chi nhánh nếu phát sinh giao dịch liên kết cũng bị khống chế hạn mức chi phí lãi vay
blue-check Những quy định mới về thỏa thuận APA từ 3/8/2021
blue-check Doanh nghiệp "liên kết" chỉ được hạch toán bổ sung lãi vay của năm 2017, 2018 theo hạn mức mới trước 1/1/2021
blue-check Kinh doanh lỗ, doanh nghiệp liên kết sẽ bị xuất toán toàn bộ lãi vay
blue-check Các khoản vay bảo lãnh có bị tính vào hạn mức chi phí lãi vay?
blue-check Giới thiệu những điểm mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Doanh thu cổ tức không được giảm trừ vào tổng chi phí lãi vay
blue-check Điều chỉnh chi phí lãi vay các năm 2017, 2018 phải nộp trước 1/1/2021
blue-check Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment