LuatVietnam

Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại

Cập nhật 20/11/2019 | Đăng tải: LVN.4848

hoi Mai Đức Điệp (Hải Phòng)
Công ty đang sử dụng lò hơi đốt bằng phoi bào (đã được kiểm tra ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT: Không vượt ngưỡng). Hiện tại, công ty có hệ thống xử lý khí thải dùng nước tuần hoàn để xử lý. Sau quá trình xử lý một lượng bùn lắng từ quá trình này phát sinh.
Vậy tro xỉ lò hơi phát sinh trong quá trình đốt lò hơi bằng phoi bào có phải là chất thải nguy hại không? Nếu đúng thì là mã gì?
Bùn lắng phát sinh từ quá trình dùng nước để xử lý khí thải có phải là chất thải nguy hại không? Nếu đúng là mã gì?

luat Bộ Tài nguyên và môi trường:

Một trong những trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu là "tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý". Do vậy, công ty có trách nhiệm tự phân định, phân loại chất thải nguy hại.

Thông thường, tro xỉ phát sinh từ nguyên liệu là phoi bào (gỗ) là chất thải công nghiệp thông thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu đốt phoi bào (gỗ) thì tro xỉ hoặc tro bay (sẽ phát sinh bùn từ hệ thống xử lý khí) có thể xuất hiện kim loại nặng (do hấp thu từ đất) và dioxin/furan (do dư lượng thuốc bảo vệ chứa clo).

Để xác định tro, xỉ lò hơi hay bùn lắng có phải là chất thải nguy hại thì công ty cần thực hiện việc lấy mẫu và phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT).

Về áp mã chất thải nguy hại, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 (Danh mục chất thải nguy hại), phần A (hướng dẫn sử dụng Danh mục chất thải nguy hại) có hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục tại Mục 2.

Tại mục này có hướng dẫn trình tự các bước để xác định mã chất thải nguy hại, đặc biệt, tại Mục 2.2.2 bước 6 có nêu "Trong trường hợp không tìm được mã CTNH cụ thể theo nguồn thải hay dòng thải thì áp các mã chất thải nguy hại từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng chất thải nguy hại ".

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường
otvet Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại
otvet Trường hợp nào được miễn xin phép xả nước thải?
otvet Dự án xây dựng nếu có san lấp ao hồ phải đăng ký kế hoạch BVMT
otvet Bùn thải phát sinh trong sản xuất xử lý theo quy chuẩn nào?
otvet Cắt giảm công đoạn sản xuất có cần điều chỉnh báo cáo tác động môi trường?
otvet Mở rộng dự án có phải lập phương án phục hồi môi trường?
otvet Phải có báo cáo đánh giá môi trường trước khi cấp phép xây dựng