LuatVietnam

Dự án đấu thầu năm 2022 nhưng hoàn thành năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?

Cập nhật 23/2/2023 | Đăng tải: LVN.5644

hoi Phan Văn Hòa (Đà Nẵng)
Theo tôi tham khảo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, các dự án đấu thầu trong thời gian miễn giảm thuế khi đấu thầu thì thuế GTGT trong cơ cấu giá để là 8%.
Trường hợp khi xây dựng đơn giá với thuế GTGT là 8% thì đến năm 2023, nếu chính sách thuế GTGT trở lại mức 10% thì 2% đó nhà thầu có được hưởng không? Nếu được hưởng thì cần những thủ tục gì?

luat Cục Thuế TP. Đà Nẵng:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 1 Điều 4, Khoản 6.b Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ và nội dung thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn;

- Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT và hiệu lực thi hành của chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15;

- Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế như sau:

"5. Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

a) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

… Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.

… Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn; nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT…".

Theo đó, trường hợp trong năm 2022 công ty của ông Hòa có ký hợp đồng, dự án đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (có thuế suất GTGT 8%) nhưng hàng hóa, dịch vụ được hoàn thành và lập hóa đơn kể từ thời điểm 1/1/2013 thì công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% cho hàng hóa, dịch vụ bán ra theo quy định.

Công ty thực hiện xác định số thuế GTGT phải nộp theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để ông Hòa và công ty được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm thì liên hệ với phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (số 190 Phan Đăng Lưu – TP. Đà Nẵng, ĐT: 0236. 3823556) hoặc tìm hiểu thêm tại Trang thông tin điện tử Cục Thuế TP. Đà Nẵng, http://danang.gdt.gov.vn./.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Công trình nghiệm thu năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dự án đấu thầu năm 2022 nhưng hoàn thành năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Tiền hoa hồng do nước ngoài chi trả cho các lô hàng bán tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế GTGT (10%)
otvet Công trình xây dựng có hóa đơn lập sau ngày 31/12/2022 sẽ không được giảm thuế GTGT
otvet Hóa đơn xuất vào năm 2023 không được giảm thuế GTGT, cho dù hợp đồng ký năm 2022
otvet Tiền bồi thường hợp đồng được miễn nộp thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ xuất sau 1/1/2023 không còn được giảm thuế GTGT
otvet Dịch vụ hoàn thành sau 31/12/2022 có được tính giảm 2% thuế GTGT?
otvet Kinh doanh hàng thủy sản, trường hợp nào được miễn nộp thuế GTGT?
otvet Hóa đơn phát hành sau 31/12/2022 không còn được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ cung ứng sau 31/12/2022 nhưng thu tiền trước có được giảm thuế GTGT?
otvet Kê khai giảm thuế GTGT của hàng nhập khẩu có bị phạt?
otvet Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có được giảm thuế GTGT?
otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?