LuatVietnam

Lược đồ | Dự án đầu tư mở rộng

Tổng số 97 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 16/10/2015 Trước 2015, dự án đầu tư mở rộng không được lựa chọn năm bắt đầu hưởng ưu đãi
(Công văn số 4310/TCT-CS)

Văn bản không cho phép Công ty Cổ phần gạch men VTC đăng ký chuyển năm đầu tiên tính ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng từ 2014 sang 2015 Read more

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , kể từ năm 2015 trở đi thì dự án đầu tư mở rộng có thời gian hoạt động trong kỳ tính thuế đầu tiên dưới 12 tháng mới được đăng ký lùi thời điểm bắt đầu tính ưu đãi thuế sang kỳ tiếp theo

Trước năm 2015, khoản 5 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 chỉ cho phép đăng ký lùi thời điểm bắt đầu tính ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới (có thời gian hoạt động trong kỳ tính thuế đầu tiên dưới 12 tháng), không bao gồm dự án đầu tư mở rộng

blue-check 29/6/2015 Những điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng tại KCN
(Công văn số 42404/CT-HTr)

Văn bản tổng hợp các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng trong trường hợp doanh nghiệp có dự án thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc để xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Xem thêm

Theo đó, thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư này được ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của doanh nghiệp (khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13status1 )

- Khu công nghiệp thực hiện dự án không nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh (điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 )

- Đáp ứng một trong 03 tiêu chí: nguyên giá TSCĐ tăng thêm của dự án đạt tối thiểu 20 tỷ/10 tỷ đồng; có tỷ trọng nguyên giá TSCĐ hoặc công suất thiết kế tăng thêm ít nhất 20% (điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 )

Thời gian miễn, giảm thuế TNDN được hưởng bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, tức miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính từ năm dự án hoàn thành đưa vào SX-KD có thu nhập (Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 )

blue-check 5/6/2015 Áp dụng lại chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng từ năm 2014 English attachment
(Công văn số 2203/TCT-CS)

Theo sửa đổi tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mở rộng nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì cũng được xét hưởng ưu đãi. Quy định này có hiệu lực áp dụng kể từ năm 2014 Xem thêm

Theo khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mở rộng nếu đáp ứng được một trong 3 tiêu chí sau đây thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án chính cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi cho phần thu nhập tăng thêm của dự án theo thời gian ưu đãi dành cho dự án đầu tư mới:

i/ Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm tối thiểu 20 tỷ đồng (riêng dự án mở rộng tại tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn chỉ yêu cầu 10 tỷ đồng)

ii/ Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm tối thiểu 20% so với so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư

iii/ Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư

blue-check 5/9/2014 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng và đầu tư mới từ 1/1/2014
(Công văn số 12404/BTC-TCT)

Văn bản giải thích về chính sách ưu đãi thuế TNDN từ 1/1/2014 dành cho dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Đối với dự án đầu tư mở rộng, nếu đáp ứng được một trong ba tiêu chí nêu tại Khoản 5 Điều 16 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 và là dự án đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng

Đối với dự án đầu tư mới, nếu đáp ứng được một trong các tiêu chí nêu tại tiết a, Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 thì được hưởng ưu đã thuế TNDN theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, ngay cả khi Công ty đang hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, có thành lập chi nhánh tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi) để thực hiện dự án mới và dự án đầu tư mới này thực hiện đầu tư từ ngày 01/01/2014 thì Chi nhánh này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

blue-check 15/8/2014 Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2013: cho phép xác định thu nhập tăng thêm theo giá trị tài sản hoặc giá trị vốn đầu tư English attachment
(Công văn số 3311/TCT-CS)

Do giai đoạn 2009 - 2013, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12status2 không chấp nhận các dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN như trước. Đối với các dự án mở rộng không hạch toán riêng được doanh thu/chi phí, các văn bản hướng dẫn tại thời điểm này là Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 và Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 chỉ hướng dẫn cách xác định doanh thu tăng thêm dựa trên tỷ lệ (%) của doanh thu hoặc chi phí tăng thêm sau mở rộng. Xem thêm

Với Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , Bộ Tài chính cho phép xác định doanh thu tăng thêm của dự án đầu tư mở rộng dựa trên (i) Giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng hoặc (ii) Giá trị vốn đầu tư cho mở rộng so với tổng vốn đầu tư (Điểm b Khoản 2 Điều 18)

Công văn này cho phép các doanh nghiệp vận dụng một trong hai cách tính trên để xác định thu nhập tăng thêm (thuộc diện không được hưởng ưu đãi thuế) của các dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2013

blue-check 11/3/2014 Từ 2014, dự án đầu tư mở rộng được xét lại ưu đãi thuế TNDN English attachment
(Công văn số 734/TCT-CS)

Theo quy định tại Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13 thì kể từ năm 2014, các dự án đầu tư mở rộng được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN trở lại như giai đoạn trước năm 2009 Xem thêm

Để được ưu đãi, dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Dự án mở rộng có quy mô tối thiểu từ 10 đến 20 tỷ đồng, tùy địa bàn

- Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ và công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu 20%

Doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế cùng với thời gian còn lại của dự án chính hoặc chọn ưu đãi riêng cho thu nhập tăng thêm

Tuy nhiên, chính sách ưu đãi này không áp dụng với dự án đầu tư mở rộng do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động

blue-check 13/11/2013 Từ 2014 mới xét lại ưu đãi thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 3826/TCT-CS)

Thoe quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12status2 và khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 , kể từ năm 2009, thu nhập từ dự án mở rộng không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN ngay cả khi hoạt động sản xuất chính của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp các dự án mở rộng sang lĩnh vực xã hội hóa về môi trường Xem thêm

Tuy nhiên, đến năm 2014, khi Luật sửa đổi thuế TNDN số 32/2013/QH13 có hiệu lực, các dự án đầu tư mở rộng nếu đáp ứng được một số tiêu chí quy định tại điểm 4 Khoản 8 Luật này thì được hưởng ưu đãi thuế cùng thời gian còn lại của dự án chính hoặc chọn ưu đãi thuế riêng cho thu nhập tăng thêm

HƯỚNG DẪN
blue-check 30/8/2023 Nâng công suất hoặc đổi mới công nghệ của dự án phải điều chỉnh giấy phép đầu tư English attachment
(Công văn số 7123/BKHĐT-KTNN)

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, đối với dự án nhà máy chế biến thủy sản không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì khi đầu tư nâng công suất hoặc đổi mới công nghệ của dự án, buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Xem thêm

Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì khi thay đổi công nghệ đã được thẩm định trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, buộc phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư (thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư được cho là đơn giản hơn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu).

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, quy định về các thủ tục nêu trên nhằm thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ (đối với công nghệ hạn chế chuyển giao) và áp dụng thống nhất cho tất cả các dự án.

blue-check 31/7/2023 Tăng công suất dự án, hưởng ưu đãi thế nào? English attachment
(Công văn số 3246/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13, trường hợp doanh nghiệp đầu tư thêm vốn, nâng cao công suất của dự án đang hoạt động thuộc địa bàn ưu đãi thuế TNDN, nếu đáp ứng tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi theo mức của dự án ban đầu cho thời gian còn lại (gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm thuế nếu có) hoặc hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế (không áp dụng thuế suất ưu đãi) bằng với mức của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn ưu đãi.

blue-check 28/3/2022 Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
(Công văn số 10577/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , dự án đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng sẽ được lựa chọn hưởng một trong hai ưu đãi như sau: Xem thêm

(i) Hưởng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế bằng với mức ưu đãi của dự án đang hoạt động trong thời gian còn lại; hoặc

(ii) Hưởng thời gian miễn, giảm thuế bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn/lĩnh vực (cụ thể miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo).

blue-check 17/12/2021 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
(Công văn số 4939/TCT-CS)

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài, Tổng cục Thuế đã yêu cầu căn cứ theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Công văn số 2008/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/3/2020; Công văn số 820/BKHĐT-ĐTNN ngày 9/2/2021 và quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 19/11/2020 Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 chỉ được tính hưởng ưu đãi thuế TNDN từ 2014
(Công văn số 4946/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, chính sách thuế TNDN giai đoạn 2009 - 2013 (theo Nghị định 124/2008/NĐ-CPstatus1 ) không có ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng. Chính sách này về sau được "sửa sai" tại Luật số 32/2013/QH13 và Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 , có hiệu lực từ năm 2014. Xem thêm

Theo đó, các dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009 - 2013 thì thu nhập trong giai đoạn này không được hưởng ưu đãi thuế. Đến năm 2014, nếu dự án đó đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo Nghị định 128/2013/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại tính từ năm 2015

blue-check 7/5/2020 Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương án ưu đãi thuế English attachment
(Công văn số 31441/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty tăng vốn để phát triển, mở rộng quy mô sản xuất của dự án đang đầu tư trong khu công nghiệp, nếu đáp ứng tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi về miễn giảm thuế và thuế suất theo mức ưu đãi của dự án ban đầu trong thời gian còn lại hoặc chỉ hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới. Xem thêm

Thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Cần lưu ý, trường hợp Công ty có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ cho dự án đang hoạt động nhưng không đáp ứng tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng thì chỉ được hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu cho thời gian còn lại.

blue-check 27/3/2020 Về căn cứ hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp FDI English attachment
(Công văn số 2008/BKHĐT-ĐTNN)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) sẽ căn cứ vào quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem thêm

Riêng thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp đầu tư mở rộng dự án ban đầu, phải tuân thủ quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư, Điều 33 - Điều 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 và biểu mẫu tại Phụ lục II Thông tư 16/2015/TT-BKHĐTstatus1 .

Trong đó, lưu ý, đối với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận mới (bao gồm cả các nội dung dự án đã được điều chỉnh) thay thế cho các Giấy chứng nhận đã cấp. Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ thể hiện cả thông tin về mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

blue-check 16/1/2020 Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn hưởng ưu đãi như dự án mới
(Công văn số 2191/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thực hiện dự án nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất của dự án ban đầu trong khu công nghiệp, nếu đáp ứng tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 và không nằm trên địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi thì được lựa chọn hưởng ưu đãi theo địa bàn đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Xem thêm

Theo đó, phần thu nhập tăng thêm được áp dụng thời gian miễn, giảm thuế TNDN bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, tuy nhiên không được ưu đãi về thuế suất.

blue-check 26/8/2019 Dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp được ưu đãi thế nào? English attachment
(Công văn số 66969/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ nếu đáp ứng tiêu chí nêu tại điều khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu cho thời gian còn lại hoặc được miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với mức miễn, giảm của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi. Xem thêm

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp đã hết thời gian ưu đãi thuế, nay Công ty dự kiến đầu tư thêm TSCĐ để mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ cho dự án, nếu đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng chỉ được miễn, giảm thuế bằng với mức miễn, giảm của dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (không được lựa chọn ưu đãi theo dự án ban đầu vì đã hết thời gian ưu đãi).

Cụ thể, được miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh và có thu nhập (khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 9/8/2019 Dự án đầu tư mở rộng của DNCX có được miễn thuế nhập khẩu? English attachment
(Công văn số 2436/GSQL-GQ2)

Theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13status1 và khoản 2 Điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 , trường hợp DNCX mở rộng dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Xem thêm

Sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, hàng hóa nhập khẩu của dự án nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 nhưng thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo khoản 11, khoản 13 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 .

Thủ tục hải quan đối với DNCX thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ) và Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC)

blue-check 18/1/2019 Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế
(Công văn số 2860/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi, nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang được ưu đãi cho thời gian còn lại (nếu còn) hoặc được áp dụng thời gian miễn giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi. Xem thêm

Lưu ý, nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo (khoản 3 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 9/7/2018 Dự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ English attachment
(Công văn số 3732/TXNK-CST)

Theo Tổng cục Hải quan, quy định miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi đầu tư nêu tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 được áp dụng thống nhất cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Xem thêm

Theo đó, dự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo TSCĐ (nếu đáp ứng các điều kiện miễn thuế).

blue-check 28/6/2018 TSCĐ của dự án đầu tư mở rộng được miễn thuế nhập khẩu English attachment
(Công văn số 3501/TXNK-CST)

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư được xét miễn thuế nhập khẩu. Điều khoản này không phân biệt dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng. Xem thêm

Theo đó, dự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định.

Tuy nhiên, Luật thuế XNK hiện hành không có chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để thay thế, đổi mới công nghệ của dự án ưu đãi đầu tư.

blue-check 26/12/2017 Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế English attachment
(Công văn số 82456/CT-TTHT)

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư mua sắm thêm TSCĐ cho dự án đang hoạt động, nếu đáp ứng điều kiện về đầu tư mở rộng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì phần thu nhập tăng thêm được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án ban đầu hoặc hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn/lĩnh vực. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu không đáp ứng điều kiện về đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm chỉ được áp dụng ưu đãi thuế theo dự án ban đầu, không được lựa chọn áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế theo dự án đầu tư mới.

blue-check 11/8/2017 Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2011 phải làm tăng công suất SXKD
(Công văn số 54529/CT-TTHT)

Theo sửa đổi mới nhất tại Điều 5 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 , dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 phải đáp ứng điều kiện: làm tăng công suất SXKD và không sử dụng nguồn vốn từ quỹ khấu hao TSCĐ, lợi nhuận sau thuế tái đầu tư, nguồn vốn đầu tư ban đầu. Nếu không thỏa các điều kiện này thì không được xem là dự án đầu tư mở rộng. Xem thêm

Trường hợp đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì dự án đầu tư mở rộng này được lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn giảm theo dự án đang hoạt động hoặc chỉ hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn trong thời gian còn lại từ kỳ tính thuế 2015.

blue-check 8/6/2017 Dự án đầu tư mở rộng vẫn phải đáp ứng điều kiện kinh doanh mới được hoàn thuế English attachment
(Công văn số 2503/TCT-KK)

Theo quy định tại điểm 3.a khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 , về nguyên tắc, dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh (nếu lĩnh vực đầu tư thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Xem thêm

Quy định này áp dụng đồng thời cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Theo đó, nếu Công ty có dự án đầu tư mở rộng thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13status1 thì dự án này chỉ được xét hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng quy định của pháp luật đầu tư và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

blue-check 31/3/2017 Xác định ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định nào? English attachment
(Công văn số 1197/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng đã được Bộ Tài chính quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 10 và khoản 1 Điều 13 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Do đó, nếu doanh nghiệp có thực hiện dự án đầu tư mở rộng thì căn cứ các quy định này và tình hình thực tế để xác định ưu đãi thuế.

blue-check 18/11/2016 Dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 chỉ được ưu đãi thuế kể từ 2015
(Công văn số 5349/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013, nếu đến kỳ tính thuế 2014 đáp ứng được điều kiện ưu đãi thuế theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13status2 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 2015. Xem thêm

Như vậy, dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 chỉ được xét hưởng ưu đãi thuế kể từ năm 2015, thời điểm trước đó không được ưu đãi.

blue-check 7/7/2016 Dự án đầu tư mở rộng tại KCN thuộc đô thị loại I không được ưu đãi thuế
(Công văn số 45483/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế không bao gồm khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và đô thị loại I trực thuộc tỉnh (địa bàn thuận lợi) Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp thuộc đô thị loại I trực thuộc tỉnh thì phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng này không được ưu đãi thuế TNDN

blue-check 13/6/2016 Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 chỉ được xét hưởng ưu đãi từ 2015
(Công văn số 39314/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013, nếu đến kỳ tính thuế 2014 đáp ứng một trong các tiêu chí dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 2015 Xem thêm

Như vậy, đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 thì chỉ được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế 2015, kỳ tính thuế 2014 không được ưu đãi

Trường hợp Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn thì khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng cũng được ưu đãi, trừ lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trước năm 2015 từ dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi

blue-check 1/6/2016 Về việc lựa chọn ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013
(Công văn số 36604/CT-HTr)

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng vào khu công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013, nếu đến kỳ tính thuế 2014 đáp ứng một trong ba tiêu chí dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 Xem thêm

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc cùng lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế với dự án đang hoạt động

blue-check 24/3/2016 Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư mở rộng chưa đi vào hoạt động
(Công văn số 1228/TCT-KK)

Trường hợp Công ty có dự án ngoài tỉnh còn trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, nếu có hồ sơ, tài liệu chứng minh Công ty trực tiếp quản lý dự án, không thành lập Ban quản lý dự án và Chi nhánh tại đây cũng không có chức năng quản lý dự án này thì Công ty được kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án tại trụ sở chính theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư 156/2015/TT-BTCstatus1 , điểm b khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 Xem thêm

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) không quy định rõ tiến độ thực hiện dự án và việc đi vào hoạt động SX-KD theo tiến độ thì kể từ thời điểm có doanh thu từ dự án đầu tư, Công ty phải tổng số thuế GTGT được khấu trừ của dự án giao cho Chi nhánh tại đây để kê khai khấu trừ/hoàn thuế cùng với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm 5 Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015

blue-check 10/11/2015 Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng trước 2014 được quy định thế nào?
(Công văn số 4710/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trước năm 2014 Xem thêm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 (giai đoạn dự án đầu tư mở rộng không được xét ưu đãi thuế), nếu tính đến năm 2014 dự án này đáp ứng điều kiện ưu đãi theo các Luật mới số 32/2013/QH13, số 71/2014/QH13status2 thì được tính ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ năm 2015

Trường hợp khác, nếu doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009 (giai đoạn dự án đầu tư mở rộng được xét ưu đãi thuế) nhưng từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành, nếu dự án này đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định tại thời điểm đầu tư mở rộng thì được lựa chọn ưu đãi thuế theo quy định có hiệu lực khi mở rộng hoặc ưu đãi theo các Luật mới số 32/2013/QH13, số 71/2014/QH13status2

blue-check 16/10/2015 Dự án đầu tư mở rộng trước 2009 có thể lựa chọn hưởng ưu đãi theo quy định cũ hoặc mới
(Công văn số 4311/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009 và từ 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào SX-KD, nếu dự án này đáp ứng điều kiện ưu đãi (thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi) thì phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại thời điểm thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13status2 và các văn bản hướng dẫn cho thời gian còn lại kể từ 2015

blue-check 14/10/2015 Dự án đầu tư mở rộng - các thời kỳ được và không được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 4282/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 108/2006/NĐ-CPstatus1 , "dự án đầu tư mở rộng" được hiểu là dự án đầu tư phát triển dự án đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc giảm ô nhiễm môi trường Read more

Tại thời kỳ trước năm 2009 và sau năm 2013, dự án đầu tư mở rộng đều thuộc đối tượng được ưu đãi thuế TNDN (theo Nghị định 24/2007/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 ). Thời điểm xác định dự án đầu tư mở rộng được ưu đãi căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 408/BTC-CST ngày 14/1/2015

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2009-2013, Nghị định 124/2008/NĐ-CPstatus1 không quy định chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. Cách xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được ưu đãi thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3311/TCT-CS ngày 15/8/2014

blue-check 12/10/2015 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 4211/TCT-CS)

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Thời Trang Star về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế yêu cầu Công ty này căn cứ quy định hiện hành tại Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 ngày 22/6/2015 để thực hiện

blue-check 10/6/2015 Công thức phân bổ thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013
(Công văn số 2257/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn 02 công thức phân bổ thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 để áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở rộng Xem thêm

Theo đó, giả sử X là thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế TNDN. X được tính theo một trong 02 công thức dưới đây:

i/ X = Tổng thu nhập tính thuế trong năm x (Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng / Tổng nguyên giá TSCĐ)

ii/ X = Tổng thu nhập tính thuế trong năm x (Giá trị vốn đầu tư mở rộng / Tổng vốn đầu tư thực tế)

Trong đó:

- Tổng thu nhập tính thuế trong năm không bao gồm thu nhập khác

- Tổng nguyên giá TSCĐ bao gồm: giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng đã bàn giao đưa vào sử dụng và nguyên giá TSCĐ hiện có đang dùng cho SXKD theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm

- Tổng vốn đầu tư thực tế là tổng nguồn vốn tự có, vốn vay của doanh nghiệp dùng cho SXKD theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm

Cần lưu ý, đối với một dự án đầu tư mở rộng doanh nghiệp chỉ được áp dụng thống nhất một cách phân bổ để tính thu nhập tăng thêm

Trường hợp doanh nghiệp đã phân bổ khác với hai cách trên đây thì được khai điều chỉnh, bổ sung. Nếu phát sinh tiền thuế thiếu phải nộp thêm tiền chậm nộp; tuy nhiên không bị xử phạt về hành vi kê khai sai

blue-check 8/6/2015 Từ 2014, dự án đầu tư mở rộng trước đó có thể được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 34630/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 , trong giai đoạn 2009-2013, khoản thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN Xem thêm

Tuy nhiên, đối với dự án đầu tư mở rộng cấp phép trong giai đoạn 2009-2013, nếu đến kỳ tính thuế 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 thì thu nhập từ đầu tư mở rộng của dự án này được ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 2015

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước ngày 1/1/2014 nhưng sau thời điểm này mới bắt đầu đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu, nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại tiết a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc được áp dụng thời gian miễn giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng (không được hưởng thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế

blue-check 20/1/2015 Hoạt động sau năm 2013, dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp được ưu đãi thuế
(Công văn số 216/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 18 và khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , đối với các dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp trước ngày 1/1/2014 nhưng sau thời điểm này mới đưa vào hoạt động SXKD, nếu đáp ứng các tiêu chí đầu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được ưu đãi thuế TNDN Xem thêm

Tuy nhiên, chỉ được ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN (tương tự dự án đầu tư mới), không được ưu đãi về thuế suất

blue-check 11/8/2014 Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2012 không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 6438/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 (có hiệu lực từ ngày 18/01/2009 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2009 đến năm 2012), các dự án đầu tư mở rộng trong khoảng thời gian 2009 đến 2012 sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN như đối với Công ty mẹ, bắt buộc áp dụng mức thuế suất phổ thông là 25%, từ sau ngày 1/1/2014 được áp dụng theo mức thuế suất phổ thông mới là 22% (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 )

blue-check 8/7/2014 Dự án đầu tư mở rộng hình thành trước 2009 phải đi vào hoạt động trong năm 2009 mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 2565/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty CP Thép Pomina không được hưởng ưu đãi thuế TNDN khi nhận chuyển nhượng Nhà máy Luyện phôi thép tại KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, BR-VT của Công ty CP Thép Thép Việt. Xem thêm

Dự án này Pomina nhận chuyển nhượng từ cuối năm 2008 nhưng đến giữ năm 2012 mới hoàn thành và đưa vào hoạt động. Theo quy định tại Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 , những dự án đầu tư mở rộng từ trước năm 2009 phải đảm bảo hoàn thành và đi vào sản xuất ngay trong năm 2009 thì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Dự án mà Pomina nhận chuyển nhượng mãi đến năm 2012 mới hoàn thành và đi vào sử dụng nên Tổng cục Thuế đã bác đề nghị hưởng ưu đãi thuế TNDN

blue-check 2/6/2014 Dự án đầu tư mở rộng cũng được hưởng thuế suất TNDN 22% từ năm 2014 English attachment
(Công văn số 4165/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 , kể từ ngày 1/1/2014, thuế suất TNDN được điều chỉnh giảm từ 25% xuống còn 22% Xem thêm

Các dự án đầu tư mở rộng trước năm 2014 cũng thuộc diện được giảm thuế suất về mức 22% theo quy định trên

blue-check 27/5/2014 Về điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng từ năm 2014
(Công văn số 1947/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam liên quan đến điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng trong khu công nghiệp từ năm 2014

blue-check 18/4/2014 Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng, không căn cứ theo thời điểm đăng ký
(Công văn số 1289/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 6 Phần I Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 (nay là Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 ) thì các dự án đầu tư mở rộng từ năm 2009 không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đăng ký đầu tư mở rộng quy mô trước năm 2009 nhưng thực tế sau năm 2009 mới thực hiện thì phần thu nhập từ các dự án mở rộng này không được hưởng ưu đãi thuế

blue-check 11/3/2014 Dự án đầu tư mở rộng chính thức hoạt động sau năm 2008 không được hưởng ưu đãi
(Công văn số 755/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trước năm 2008 do đến năm 2010 dự án mới hoàn thành đưa vào SXKD

blue-check 3/10/2013 Sau năm 2008, dự án đầu tư mở rộng không còn được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 3264/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH Á Đông Việt Nam không được ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng do dự án được thực hiện từ năm 2011 Xem thêm

Theo quy định tại điểm 6 Phần I Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 (nay là khoản 5, Điều 23 Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 ) thì kể từ năm 2009 các dự án đầu tư mở rộng không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN

blue-check 5/2/2013 Từ năm 2009, dự án đầu tư mở rộng không còn được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 485/TCT-CS)

Văn bản trả lời Công ty CP Bia nước giải khát Sài Gòn-Tây Đô về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án nâng công suất hệ thống dây chuyền sản xuất bia Xem thêm

Theo quy định tại khoản 5, Điều 23, Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 thì từ năm 2009, các dự án đầu tư mở rộng sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo đó, do dự án nêu trên của Công ty là dự án đầu tư mở rộng và được hình thành từ tháng 3/2009 nên thu nhập từ dự án này không được ưu đãi thuế TNDN

blue-check 24/12/2012 Ưu đãi thuế cho các dự án đầu tư mở rộng, phải hoạt động ngay từ năm 2009 mới được ưu đãi thuế
(Công văn số 17777/BTC-TCDN)

Văn bản trả lời các kiến nghị sau đây của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn, bao gồm: Xem thêm

- Kiến nghị duy trì chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư mở rộng thức hiện trước 31/8/2008 và hoàn thành sau năm 2009

- Kiến nghị dy trì hỗ trợ lãi suất sau đầu tư (hiện khoản hỗ trợ 50% lãi suất đối với khoản vay VNĐ, 35% đối với khoản vay USD theo lãi suất công bố của nhà nước đối với Giấy Sài Gòn đã tạm ngừng từ 2009)

- Kiến nghị cho duy trì lại mức khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 3% trên giá trị bản kê hàng mua vào đối với việc mua phế liệu giấy vụn từ người trực tiếp thu nhặt phế liệu.

Theo quy định tại điểm 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 , các dự án mở rộng đang xây dựng dở dang trước năm 2009 chỉ được chấp nhận cho hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu hoàn thành và đi vào hoạt động ngay trong năm 2009. Quá thời hạn này, tức hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2010 trở về sau này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN

blue-check 14/11/2012 Giấy chứng nhận đầu tư cấp sau năm 2008, dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế
(Công văn số 4060/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn xác định một dự án được xem là đầu tư mở rộng tại thời điểm trước và sau năm 2009 để áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN Xem thêm

Theo quy định tại điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 , các dự án đầu tư mở rộng kể từ thời điểm 2009 sẽ không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Nếu dự án đã được đầu tư mở rộng trước năm 2009 thì được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN cho đến hết thời gian còn lại.

Tuy nhiên, nếu dự án đã tổ chức thực hiện trước năm 2009 nhưng từ sau năm 2009 mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì vẫn thuộc diện KHÔNG được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Đây là trường hợp của Công ty CP Nguồn Sáng được phê duyệt đầu tư dự án Nhà máy thủy điện EaM’Doal 2 từ năm 2006 nhưng đến năm 2009 mới được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận đầu tư nên vẫn bị xem là dự án đầu tư mở rộng, không được hưởng ưu đãi đầu tư theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

blue-check 1/10/2012 Dự án đầu tư mở rộng từ năm 2009 sẽ không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 3431/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng. Xem thêm

Theo quy định tại khoản 5, Điều 23, Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 (trước đó là Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 ) thì từ năm 2009, các dự án đầu tư mở rộng sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo đó, trường hợp Công ty trong năm 2009 có thành lập chi nhánh tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh thì Chi nhánh này là dự án đầu tư mở rộng nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

blue-check 23/8/2010 Dự án đầu tư mở rộng từ năm 2009 sẽ không còn được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 3215/TCT-CS)

Trường hợp doanh nghiệp có các dự án đầu tư mở rộng trong khoảng thời gian từ 2007-2008 thì được ưu đãi thuế TNDN, áp dụng theo Thông tư 134/2007/TT-BTCstatus1 . Ngược lại, nếu đầu tư từ năm 2009 trở về sau thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN

blue-check 13/8/2010 Dự án đầu tư mở rộng đã cấp phép 2008 nhưng đến 2010 mới hoạt động sẽ không được hưởng ưu đãi thuế
(Công văn số 3055/TCT-CS)

Đối với các dự án đầu tư mở rộng thành lập trước ngày 01/01/2009 nhưng đang xây dựng cơ bản dở dang trong năm 2009 và hoàn thành ngay trong năm 2009 thì được áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN. Ngược lại, đến năm 2010 mới hoàn thành và đi vào hoạt động thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho dự án này

blue-check 2/7/2010 Về thời điểm áp dụng chính sách miễn thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 2364/TCT-CS)

Đối với các dự án đầu tư mở rộng được thành lập từ trước năm 2009 nhưng đến sau năm 2009 mới hoàn thành và bắt đằu đưa vào sản xuất kinh doanh thì vẫn được hưởng chính sách ưu đãi thuế dành cho đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư 128/2003/TT-BTC

blue-check 14/6/2010 Hướng dẫn áp dụng thuế suất TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trong các năm 2004-2005
(Công văn số 2031/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính

blue-check 14/6/2010 Dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009 vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại
(Công văn số 2048/TCT-CS)

Theo quy định tại Khoản 6 Phần I Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 thì kể từ năm 2009, các dự án đầu tư mở rộng sẽ không còn được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Tuy nhiên, các dự án đang thực hiện từ trước năm 2009 nếu vẫn đang đáp ứng được điều kiện ưu đãi đầu tư thì vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDn cho thời gian còn lại của dự án

blue-check 19/11/2009 Về thời điểm áp dụng các Luật Thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 4760/TCT-CS)

Hiện nay, chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng được áp dụng theo thời điểm mà dự án đó hình thành. Theo đó, nế dự án được hình thành và đi vào hoạt động trước ngày 01/01/2009 thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo Luật Thuế TNDn số 09/2003/QH11status1 . Ngược lại, nếu sau ngày 01/01/2009 thì áp dụng theo Luật số 14/2008/QH12

blue-check 30/7/2009 Về việc miễn giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 3093/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 164/203/NĐ-CP và Điều 36 Nghị định 24/2007/NĐ-CPstatus1 thì các dự án đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường... sẽ được miễn 1 năm thuế TNDN và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp chỉ mua sắm thêm máy móc thiết bị để lắp đặt bổ sung vào các dây chuyền sản xuất hiện có thì không được coi là dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới để được hưởng ưu đãi nêu trên

THAM KHẢO
blue-check 26/6/2023 Dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được miễn thuế TNDN 4 năm
(Công văn số 43860/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế Tp. Hà Nội, trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện từ 1/1/2015 đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 và được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng này được hưởng thời gian miễn, giảm thuế TNDN (không được hưởng thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 (miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo). Xem thêm

Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của Công ty chưa áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thu nhập của dự án được hưởng toàn bộ thời gian miễn, giảm thuế theo quy định kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

blue-check 4/5/2023 Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
(Công văn số 30027/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế. Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 nhưng không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì chỉ được ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Về chính sách giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ, thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 và điểm 2.10 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

XEM THÊM
blue-check 28/9/2020 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng khác địa bàn với dự án ban đầu
(Công văn số 86539/CT-TTHT)

Trả lời vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng không thuộc địa bàn với dự án đầu tư ban đầu, Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2626/TCT-CS ngày 28/6/2019 và Công văn số 3352/CT-TTHT ngày 21/01/2020.

blue-check 9/1/2020 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 986/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam.

blue-check 11/12/2018 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng tại KCN
(Công văn số 15383/BTC-TCT)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam.

blue-check 10/12/2018 Về điều kiện ưu đãi thuế dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 4969/TCT-CS)

Liên quan đến điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế cho rằng đã được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 18/10/2018 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 69837/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Kai Việt Nam.

blue-check 7/6/2018 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 2261/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Nicca Việt Nam.

blue-check 28/12/2017 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 83303/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam).

blue-check 3/10/2017 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 65563/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil.

blue-check 10/2/2017 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 406/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2004-2006 và giai đoạn 2007-2008 của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam.

blue-check 21/9/2016 Về ưu đãi thuế dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Swing Elentec Việt Nam
(Công văn số 4376/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Swing Elentec Việt Nam

blue-check 5/7/2016 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Sumitomo
(Công văn số 44651/CT-HTr)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam

blue-check 2/3/2016 Về hoàn thuế và ưu đãi thuế dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 808/TCT-CS)

Trả lời vướng mắc về hoàn thuế đối với dự án đầu tư và ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo các quy định sau đây: Xem thêm

- Hoàn thuế dự án đầu tư: khoản 8 Điều 39 Luật đầu tư, khoản 3c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , khoản 2, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

- Ưu đãi thuế dự án đầu tư mở rộng: khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2

blue-check 5/1/2016 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty NOK
(Công văn số 23/TCT-TTr)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Việt Nam NOK về ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng năm 2006

blue-check 21/12/2015 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp
(Công văn số 81440/CT-HTr)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam

blue-check 30/11/2015 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Parkson Hải Phòng
(Công văn số 5059/TCT-CS)

Văn bản từ chối ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng tại thời điểm năm 2008 của Công ty TNHH Parkson Hải Phòng do không đáp ứng các điều kiện ưu đãi quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CPstatus1

blue-check 16/10/2015 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Kyoei Việt Nam
(Công văn số 4309/TCT-CS)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Kyoei Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

blue-check 31/8/2015 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Terumo Việt Nam
(Công văn số 56619/CT-HTr)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Terumo Việt Nam

blue-check 17/6/2015 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Kiến Vương
(Công văn số 2385/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Kiến Vương

blue-check 15/6/2015 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Vạn Xuân
(Công văn số 2330/TCT-CS)

Văn bản trả lời Công ty Cổ phần Vạn Xuân về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, thành phố Hải Phòng

blue-check 6/5/2015 Về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp cổ phần hóa và dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 1704/TCT-CS)

Văn bản trả lời các vướng mắc của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk liên quan đến ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp cổ phần hóa và dự án đầu tư mở rộng

blue-check 29/8/2014 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Sữa Việt Nam
(Công văn số 3688/TCT-CS)

Văn bản trả lời Công ty cổ phần Sữa Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

blue-check 29/10/2013 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Tân Kỷ Nguyên
(Công văn số 3586/TCT-CS)
blue-check 8/8/2013 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Việt Úc
(Công văn số 2539/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Việt Úc liên quan đến việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

blue-check 3/12/2012 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Phần mềm Ngôi Sao Biển Đông
(Công văn số 9382/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về trường hợp ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng của Công ty TNHH MTV Phần mềm Ngôi Sao Biển Đông

blue-check 20/8/2012 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Toàn cầu
(Công văn số 2981/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu liên quan đến việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất thiết bị chuyên dùng cho viễn thông.

blue-check 16/3/2012 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009
(Công văn số 931/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTCstatus1 ngày 22/12/2003 và điểm 5.14 Thông tư số 88/2004/TT-BTCstatus1 ngày 1/9/2004, khoản thu nhập tăng thêm do mở rộng dự án đầu tư (như xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) sẽ được miễn Thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo. Xem thêm

Tuy nhiên, ưu đãi này không được áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư vào tài sản nằm ngoài hồ sơ dự án đầu tư mở rộng đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Đối với phần tài sản di dời thì đây không phải là dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập do hoạt động sản xuất này mang lại.

blue-check 9/2/2015 Về việc xác định dự án đầu tư mở rộng và dự án đầu tư bổ sung thường xuyên
(Công văn số 509/TCT-CS)

Trả lời vướng mắc về tiêu thức xác định dự án đầu tư mở rộng và dự án đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong giai đoạn 2009-2013, Tổng cục Thuế yêu cầu chờ hướng dẫn

blue-check 13/5/2014 Về việc kê khai thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty Inax Việt Nam
(Công văn số 1694/TCT-KK)

Văn bản trả lời về việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mở rộng khác địa bàn với trụ sở chính của Công ty TNHH Inax Việt Nam

blue-check 12/5/2014 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty L.S.Pack
(Công văn số 1675/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng năm 2004 của Công ty TNHH L.S.Pack

blue-check 22/4/2014 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Acecook Việt Nam
(Công văn số 1317/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam

blue-check 4/3/2014 Về thuế nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ dự án đầu tư mở rộng của Công ty Unilever
(Công văn số 2695/BTC-TCHQ)
blue-check 18/5/2012 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty kỹ thuật điện Việt Hàn
(Công văn số 1686/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty kỹ thuật điện Việt Hàn liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng và chi phí khấu hao tài sản cố định.

blue-check 17/5/2012 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Kim Phát
(Công văn số 1666/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH Kim Phát liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

blue-check 10/11/2011 Về ưu đãi thuế TNDn đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 4058/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế đối với dự án nhà máy tuyển tinh Ilmenite – zircon của Công ty cổ phần Khoáng sản Bằng Hữu

blue-check 3/10/2011 Về chính sách thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 8379/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với việc mở rộng đầu tư mua xe đầu kéo để phục vụ dự án vận chuyển xi măng cho Công ty xi măng Hà Tiên 1.

blue-check 4/4/2011 Về chuyển nhượng dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 1106/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương chuyển nhượng dự án đầu tư mở rộng cho Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương

blue-check 25/6/2009 Về ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 2571/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 6 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 , trường hợp Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTCstatus1 phần thu nhập, tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008

blue-check 26/9/2007 Về chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 3961/TCT-CS)
blue-check 29/12/2005 Về ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng English attachment
(Công văn số 4960/TCT-PCCS)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 27/2/2015 Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
(Công văn số 691/TCT-CS)

Theo sửa đổi tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, kể từ thời điểm năm 2014, dự án đầu tư mở rộng được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN trở lại như giai đoạn trước năm 2009 Xem thêm

Trường hợp dự án đáp ứng tiêu chí dự án đầu tư mở rộng theo quy định mới thì được lựa chọn ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng hoặc ưu đãi theo dự án cấp phép ban đầu. Ngược lại, chỉ được ưu đãi theo dự án ban đầu cho thời gian còn lại

Đối với các dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ 2009-2013 nếu đáp ứng tiêu chí dự án đầu tư mở rộng theo quy định mới tại Luật số 32/2013/QH13 thì theo khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13status2 cũng được ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại

stop-check 15/9/2015 Dự án đầu tư mở rộng trước 2014 có thể được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 3779/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng trước 2014 nhưng mới hoạt động và phát sinh doanh thu kể từ 2014, nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí xác định là dự án đầu tư mở rộng theo khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 và thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thì dự án này được hưởng ưu đãi thuế TNDN Xem thêm

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được ưu đãi thuế thì áp dụng điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 để xác định, tức tính theo tỷ lệ giữa nguyên giá TSCĐ đầu tư mới trên tổng nguyên giá TSCĐ tại doanh nghiệp