LuatVietnam

blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi

Công văn số 2039/BXD-HĐXD ngày 8/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (2 trang)
Posted: 20/6/2022 11:25:06 AM | Latest updated: 22/6/2022 9:41:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác nếu là dự án có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng... phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong đó, dự án xây dựng quy mô lớn được quy định rõ tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là các công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục X của Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Về phân cấp công trình xây dựng để xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý dự án