LuatVietnam

Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?

Cập nhật 4/10/2022 | Đăng tải: LVN.5551

hoi Thu Hà
Đơn vị A được phê duyệt cấp phép đầu tư xây dựng cơ sở làm việc tại thị xã B. Đơn vị A đã thực hiện phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp ủy quyền và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
Hiện nay đơn vị A đang phối hợp với UBND thị xã B để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.
Theo trích lục bản đồ được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì cơ sở làm việc của đơn vị A có 2.000 m2 đất trồng lúa phải thực hiện thu hồi.
Để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất và triển khai thi công dự án theo quy định thì đơn vị phải thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường hay đánh giá tác động bảo vệ môi trường?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1; Điểm đ, Khoản 4, Điều 28; Điểm b, Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường và quy định tại Mục 6, Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2002 của Chính phủ thì dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai là dự án nhóm II thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường.

Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai quy định dự án có sử dụng đất trồng lúa thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa.

Như vậy, dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 2.000 mđất trồng lúa nếu là đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?
otvet Tính chi phí chuẩn bị dự án như thế nào?
otvet Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?
otvet Chủ đầu tư có được tự phê duyệt dự toán bổ sung?
otvet Có bắt buộc bổ nhiệm giám đốc quản lý cho từng dự án?
otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Dự án sử dụng vốn sự nghiệp được quản lý khoản thu theo quy định nào?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành