LuatVietnam

blue-check Dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải xin ý kiến thẩm định về công nghệ

Công văn số 7652/BTNMT-TCMT ngày 16/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại (1 trang)
Posted: 6/2/2023 1:44:35 PM | Latest updated: 8/2/2023 8:29:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5632
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh rà soát, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải nguy hại hiện đang hoạt động trên địa bàn để lồng ghép nội dung xử lý chất thải nguy hại vào quy hoạch tỉnh. Trường hợp không đưa vào quy hoạch tỉnh thì nghiên cứu phương án, lộ trình di dời các cơ sở nêu trên vào các khu xử lý chất thải tập trung được quy hoạch.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại, theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì điều kiện cấp giấy phép môi trường là phải có ý kiến thẩm định về công nghệ của cơ quan chuyên môn (thuộc tỉnh).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5632

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất thải

light-check Công bố Quy chuẩn kỹ thuật đối với Chất thải NORM
blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Xây dựng mục tiêu chất lượng dữ liệu
blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
blue-check Dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải xin ý kiến thẩm định về công nghệ
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chuẩn về chất thải rắn
blue-check Chất thải rắn sẽ được quản lý theo hướng nghiêm ngặt hơn
blue-check Quy chế ứng phó sự cố chất thải English attachment
blue-check Dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải phải đáp ứng điều kiện kinh doanh mới được hoàn thuế
blue-check Từ 1/9/2016, sản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025 English attachment
blue-check Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải
blue-check Công thức xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt English attachment
blue-check Sổ tay quản lý chất thải nguy hại
blue-check Dịch vụ thu gom chất thải phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT
blue-check Lò đốt chất thải phải có công suất tối thiểu 300 kg/giờ
blue-check Thiết kế lắp đặt thiết bị xử lý chất thải có được ưu đãi thuế?
blue-check Từ 2014, dịch vụ thu gom, xử lý chất thải hết được miễn tính thuế GTGT