LuatVietnam

Dự hội nghị tập huấn có được hưởng tiền ăn uống, đi lại?

Cập nhật 30/11/2022 | Đăng tải: LVN.5598

hoi Nguyễn Kim Nam
Đơn vị tôi tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia thì có được chi thanh toán chế độ tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương ngân sách nhà nước không?

luat Bộ Tài chính:

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình); ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC, trong đó:

Điểm a, Khoản 1, Điều 4 quy định: Nội dung chi, mức chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn; người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp) theo hướng dẫn của cơ quan chủ dự án, tiểu dự án thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn như sau:

- Đối với chi tổ chức đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong nước và chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong nước:

+ Điểm c, Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 5 quy định chi đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong nước có nội dung chi: Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ. Mức chi căn cứ khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo bảo đảm nguyên tắc không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

+ Điểm c, Khoản 3, Điều 4 và Điểm h, Khoản 2, Điều 5 quy định chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có nội dung chi: Hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng. Mức chi căn cứ khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo bảo đảm nguyên tắc không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Đối với chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ:

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định: "Chi tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị".

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC, trường hợp đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp tham dự hội nghị mà cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị có tổ chức ăn tập trung thì được chi bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp (trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, mức khoán tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC không đủ chi phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu này cao hơn mức khoán bằng tiền nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên; đồng thời thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị).

Như vậy, theo quy định nêu trên, đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị có tổ chức ăn tập trung sẽ thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của cán bộ, công chức, viên chức theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị; trường hợp mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung cao hơn mức khoán bằng tiền quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC thì được chi bù chênh lệch giữa mức chi thực tế nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền theo quy định.

Nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy định nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán thực hiện chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ cho: Học viên; cán bộ, công chức, viên chức; người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố được cử đi học; chi phí phát sinh khi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng dưới hình thức đào tạo từ xa và các khoản chi khác có liên quan).

Theo quy định nêu trên, nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực được bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Công chức có được hưởng trợ cấp thôi việc?
otvet Người đã làm việc trước khi công nhận vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp?
otvet Thời gian bị án treo của công chức không được tính để xét nâng lương
otvet Tiền điện thoại của công chức chỉ khoảng 100 đến 500.000 đồng/tháng
otvet Công chức có được hưởng phụ cấp nghề trong thời gian được cử đi học?
otvet Công chức không được hưởng phụ cấp công vụ trong thời gian nghỉ thai sản
otvet Dự hội nghị tập huấn có được hưởng tiền ăn uống, đi lại?
otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức nghỉ việc được hưởng các chế độ gì?
otvet Công chức có được sinh nhiều hơn 2 con?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?