LuatVietnam

blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn

Dự thảo của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ (7 trang)
Posted: 14/9/2022 10:40:52 AM | Latest updated: 15/9/2022 1:48:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5537
LuatVietnam

Dự thảo này sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều điểm quan trọng liên quan đến việc kê khai, nộp thuế quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Đáng chú ý, Dự thảo có bổ sung quy định miễn nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý cho doanh nghiệp nếu trong tháng/quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN (điểm e khoản 3 Điều 7).

Đối với chủ sàn thương mại điện tử, chỉ bắt buộc khai, nộp thay thuế cho cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn nếu có chức năng đặt hàng trực tuyến. Đối với hàng hóa, dịch vụ của cá nhân bán trên sàn nhưng không thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến thì chủ sàn chỉ phải khai, nộp thay thuế khi có ủy quyền của cá nhân (điểm k khoản 5 Điều 7).

Về thuế TNDN, Dự thảo đã sửa quy định về hạn mức tạm nộp tối thiểu 03 quý đầu không thấp hơn 75% so với quyết toán năm nêu tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP theo hướng số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% so với quyết toán năm. Quy định sửa đổi này sẽ có hiệu lực áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Các mẫu Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số 04-1/CC ban hành tại Phụ lục III Nghị định 126/2020/NĐ-CP) và Thông báo về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 01/TB-HĐSS ban hành tại Phụ lục IB Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) sẽ được thay bằng mẫu mới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5537

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất