LuatVietnam

blue-check Dự kiến sửa đổi quy định về thời giờ làm việc trong lĩnh vực dầu khí

Công văn số 1749/BCT-TCCB ngày 27/3/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển (1 trang)
Posted: 31/3/2023 10:49:04 AM | Latest updated: 13/4/2023 8:27:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5678
LuatVietnam

Theo Bộ Công thương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển đã được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BCT .

Hiện nay, Bộ Công thương đang chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 24/2015/TT-BCT cho phù hợp. Dự thảo Thông tư mới đã được đăng tải trên Website của Bộ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5678

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu