LuatVietnam

Lược đồ | Dược liệu

Tổng số 1 bản ghi | Cập nhật đến: 22-Sep-2022

HƯỚNG DẪN
red-check 22/9/2022 Hướng dẫn triển khai dự án trồng dược liệu quý được nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 English attachment
(Thông tư số 10/2022/TT-BYTstatus2 )

Thông tư hướng dẫn triển khai dự án trồng dược liệu quý tại vùng núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, bao gồm: tiêu chí của dự án trồng dược liệu quý; quy trình phê duyệt dự án, xác định tổng mức đầu tư, phương thức hỗ trợ của nhà nước dành cho dự án trồng dược liệu quý. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.