LuatVietnamLogo

Gãy xương có được nghỉ ốm dài ngày?

Cập nhật 9/9/2020 | Đăng tải: LVN.5043


hoi quyen.nguyen@xx
Nhân viên bị gãy xương bánh chè, có giấy nghỉ bệnh từ ngày 14/7 đến hết 31/8/2020. Bệnh này có được xem là bệnh dài ngày và có được nghỉ ốm đau theo quy định của bệnh chữa trị dài ngày không?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Theo danh mục Bệnh cần chữa trị dài ngày được đính kèm Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế thì gãy xương bánh chè không thuộc danh mục này.

Do đó, trường hợp nhân viên trên không phải chữa trị dài ngày mà chỉ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau do cơ quan BHXH chi trả theo chỉ định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Trường hợp đã hết thời gian chữa trị mà sức khỏe chưa ổn định thì có thể được nghỉ thêm chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau quy định tại Điều 29 Luật BHXH 2014 và người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động nghỉ không hưởng lương để điều trị bệnh.

Xem thêm

An toàn lao động