LuatVietnam

Lược đồ | Giải phóng mặt bằng

Tổng số 55 bản ghi | Cập nhật đến: 24-Jul-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/5/2010 TP Hà Nội: hỗ trợ tiền sử dụng đất khi tái định cư đối với hộ gia đình cách mạng
(Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND)

Theo quyết định này, những người có công với cách mạng, cán bộ cách mạng lão thành, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh... sẽ được hỗ trợ thêm từ 25 - 60 triệu đồng tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

red-check 9/10/2007 Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư giải phóng mặt bằng, tái định cư English attachment
(Thông tư số 107/2007/TT-BTCstatus2 )

Thông tư này áp dụng đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước để bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trừ dự án thủy điện Sơn La. Các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước vẫn có thể vận dụng các quy định tại Thông tư này để quyết toán vốn. Thông tư này quy định về phân bổ vốn, chuyển vốn cho dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư; thanh toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư; quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm hoặc dự án đã hoàn thành. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo.

blue-check 16/5/2022 Chi phí giải phóng mặt bằng được xác định theo văn bản nào?
(Công văn số 1669/BXD-KTXD)

Việc lập dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong đó có công tác đo đạc diện tích đất) và thẩm quyền phê duyệt dự toán này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CPstatus2 , Thông tư 74/2015/TT-BTC và các quy định khác có liên quan. Xem thêm

Khoản chi phí giải phóng mặt bằng thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng (điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 9/11/2021 Dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh không được miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản
(Công văn số 12818/BTC-QLCS)

Bộ Tài chính đã có một số lưu ý sau đây liên quan đến hình thức cho thuê đất và chính sách miễn, giảm tiền thuê đất của dự án đầu tư: Xem thêm

- Bắt buộc đấu thầu khi cho thuê đất đối với các dự án: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; sử dụng đất thương mại, dịch vụ; sản xuất phi nông nghiệp (điểm c, d khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013).

- Không có chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh (khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 ).

- Quy định hiện hành không có quy định cụ thể về việc khấu trừ khoản ứng trước tiền bồi thường, tái định cư vào tiền thuê đất đối với trường hợp một dự án được nhà nước cho thuê đất nhiều lần nên cần xin ý kiến của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

blue-check 13/12/2018 Ứng trước tiền giải phóng mặt bằng sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất
(Công văn số 5073/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 45/2014/NĐ-CPstatus2 , trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt thì số tiền ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Xem thêm

Tuy nhiên, mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp của dự án. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Về giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo từng trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 26/3/2018 Chuyển nhượng dần dự án BĐS có thể trích trước chi phí giải phóng mặt bằng
(Công văn số 11504/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty chuyển nhượng dần dự án BĐS theo tiến độ hoàn thành, nếu chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được tạm trích trước chi phí này khi tính thuế TNDN. Xem thêm

Mức trích trước chi phí căn cứ theo khung giá do UBND cấp tỉnh quy định tương ứng với từng loại đất tại thời điểm trích trước.

Các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nếu không có hóa đơn thì được lập Bảng kê để hạch toán, trong đó cần ghi rõ: tên, địa chỉ của người nhận, số tiền đền bù, hỗ trợ, chữ ký của người nhận và được chính quyền địa phương nơi có đất xác nhận.

Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu mức trích trước chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao hơn hạn mức được phê duyệt thì phần chi cao hơn sẽ không được hạch toán.

blue-check 5/9/2017 Chi phí giải phóng mặt bằng được quy đổi thành thời gian đã nộp tiền thuê đất
(Công văn số 4016/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì số tiền này được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Xem thêm

Hình thức khấu trừ bằng cách quy đổi ra số năm, tháng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định cho thuê.

blue-check 23/7/2015 Tiền sử dụng đất làm căn cứ miễn giảm: tính trước khi khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
(Công văn số 2959/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CPstatus1 , trường hợp doanh nghiệp có ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì số tiền ứng trước được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án đã duyệt. Mức trừ tối đa không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời dự án thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật thì số tiền sử dụng đất giảm được tính trên tổng số tiền sử dụng đất phải nộp trước khi khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng ứng trước

blue-check 22/6/2015 Bên nhận chuyển nhượng dự án được kế thừa khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất
(Công văn số 2470/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 7 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTCstatus2 , đối với trường hợp chuyển nhượng dự án, nếu bên chuyển nhượng đang được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp thì bên nhận chuyển nhượng cũng được kế thừa và tiếp tục được trừ số tiền bồi thường, giải phòng mặt bằng còn lại vào tiền thuê đất

blue-check 2/1/2013 Cung cấp dịch vụ giải phóng mặt bằng, "Trung tâm phát triển quỹ đất" phải phát hành hóa đơn
(Công văn số 09/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTCstatus1 thì "Tổ chức phát triển quỹ đất" là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng. Xem thêm

Theo đó, các doanh nghiệp nếu thuê "Trung tâm phát triển quỹ đất" cung ứng dịch vụ giải phóng mặt bằng thì khi thanh toán phí dịch vụ có quyền yêu cầu Trung tâm này cung cấp hóa đơn để hạch toán chi phí

blue-check 9/2/2011 Thu lại chi phí bồi thường khi chuyển nhượng lại đất thuê phải phát hành Hóa đơn
(Công văn số 469/TCT-DNL)

Văn bản hướng dẫn về việc phát hành hóa đơn và chịu thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng lại đất thuê trong Cụm công nghiệp Xem thêm

Theo đó, các khoản chi phí (bao gồm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và chi phí xúc tác dự án, chi phí khác) mà trước đó doanh nghiệp đã đóng cho ban Quản lý Cụm công nghiệp thì nay khi chuyển nhượng lại đất thì phát hành hóa đơn thu lại khoản phí này với đối tác thuê lại đất. Thuế suất GTGT áp dụng trong trường hợp này là 10%

blue-check 6/7/2010 Về xác định lại nguyên giá TSCĐ trong trường hợp ngưng sử dụng
(Công văn số 2409/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn nguyên tắc xác định lại nguyên giá tài sản cố định là công trình xây dựng có bao gồm chi phí đền bù giải tỏa mặt bằng trong trường hợp công trình này ngưng sử dụng

blue-check 20/2/2009
(Công văn số 226/BXD-HĐXD)
blue-check 16/2/2009
(Công văn số 28/BXD-KTXD)

Theo công văn này, chi phí ban quản lý dự án và chi phí tư vấn lập dự án cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư có tính chất độc lập được xác định bằng dự toán chi phí theo đúng chế độ tài chính có liên quan. Mức chi phí tối đa cho các công việc này thực hiện theo qui định tại Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP.

blue-check 11/11/2008
(Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 27/2003/QĐ-UB.

blue-check 15/5/2008
(Công văn số 721/TTg-KTN)
blue-check 29/9/2006
(Công văn số 3646/TCT-TS)

Văn bản hướng dẫn về các điều kiện để được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chủ đầu tư được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ cho mục đích tái định cư thuộc các dự án của Nhà nước.

blue-check 6/2/2006
(Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND)

Hộo đồng này có chức năng thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đối với các tổ chức (doanh nghiệp) bị thu hồi đất. Các nội dung mà Hội đồng này sẽ thẩm định bao gồm: việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án; việc xác định giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư.

blue-check 10/1/2006
(Công văn số 105/TCT-PCCS)

Các khoản chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nếu không có hóa đơn nhưng có lập Bảng kê ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận, số tiền đền bù, chữ ký của người nhận tiền và được chính quyền phường, xã tại chỗ xác nhận thì được chấp nhận tính vào chi phí hợp lý để xác định th nhập từ chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuê đất.

blue-check 20/12/2005
(Công văn số 4599/TCT-ĐTNN)

Theo quy định về trích khấu hao tài sản cố định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTCstatus1 thì nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất, là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,… (không bao gồm các chi phí để xây dựng các công trình xây dựng trên đất). Theo đó, trường hợp Công ty có chi trả đối tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nếu có đầy đủ chứng từ, ký nhận tiền của từng hộ dân thì được tính vào giá trị quyền sử dụng đất khi trích khấu hao tài sản cố định.

blue-check 23/8/2005
(Công văn số 2890/TCT-PCCS)

Theo quy định hiện hành thì các khoản bồi thường như: chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hỗ trợ di chuyển, chi phí hỗ trợ nghỉ việc chi cán bộ công nhân viên, chi phí bồi thường thiệt hại ngừng sản xuất khi doanh… không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chứng từ làm căn cứ để thanh toán và hạch toán giữa 2 bên có thể dùng Phiếu Thu tiền hoặc hóa đơn GTGT. Khi phát hành hóa đơn GTGT cho các khoản bồi thường này, chỉ cần ghi số tiền bồi thường, dòng thuế suất và số thuế GTGT không khi, gạch bỏ. Riêng việc bồi thường đối với các tài sản trên đất bao gồm: các công trình kết cấu hạ tầng (đường sá, điện, nước), công trình kiến trúc trên đất thì bắt buộc phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT. Giá tính thuế GTGT không bao gồm tiền sử dụng đất.

blue-check 12/7/2004
(Công văn số 3977/UB-ĐB)
blue-check 15/3/2004
(Công văn số 1318/UB-ĐB)

Văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ thiệt hại, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đối với trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở từ ngày 15/10/1993; đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước; đối với trường hợp đất ở có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, hoặc đất ở không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng ổn định, không tranh chấp. Có nguồn gốc không chiếm dụng, nằm trong lộ giới, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

blue-check 12/2/2004
(Công văn số 319/TCT-DNNN)
THAM KHẢO
blue-check 24/7/2023 Về việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất
(Công văn số 3101/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc miễn giảm tiền thuê đất và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp phát sinh trước ngày 1/7/2004 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

blue-check 21/7/2023 Về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất
(Công văn số 3059/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc của Cục thuế tỉnh Đắk Nông liên quan đến việc bù trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp.

blue-check 21/7/2023 Thuê đất có nguồn gốc bị thu hồi sẽ không được kế thừa tiền giải phóng mặt bằng
(Công văn số 3061/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn (Điều 13 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 ; khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư 77/2014/TT-BTCstatus2 sửa đổi tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 333/2016/TT-BTC) có quy định việc kế thừa và cho tiếp tục bù trừ tiền giải phóng mặt bằng còn lại vào tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuê. Xem thêm

Tuy nhiên, không có quy định việc kế thừa và cho tiếp tục bù trừ tiền giải phóng mặt bằng còn lại vào tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp thu hồi đất và giao lại cho đơn vị khác thuê.

blue-check 30/5/2023 Điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng theo các quy định nào?
(Công văn số 2176/BXD-KTXD)

Trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư, Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, tổng mức đầu tư của dự án sử dụng vốn đầu tư công chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng. Xem thêm

Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt thuộc các dự án này được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng (sửa đổi tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

blue-check 30/11/2022 Về việc tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội
(Công văn số 4014/UBND-TNMT)

Văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành trên địa bàn TP. Hà Nội tập trung thực hiện quyết liệt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

XEM THÊM
blue-check 13/11/2021 Về việc hoàn thiện một số đề án phát triển hạ tầng đường bộ
(Thông báo số 310/TB-VPCP)
blue-check 6/11/2021 Về việc xây dựng Đề án tách bồi thường tái định cư ra khỏi dự án đầu tư
(Thông báo số 303/TB-VPCP)
blue-check 15/10/2021 Về việc báo cáo thực trạng giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư công
(Công văn số 7073/BKHĐT-TH)

Nhằm giúp Bộ Kế hoạch & Đầu tư xây dựng Đề án tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công, Văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo thực trạng kèm theo đề xuất cơ chế chính sách cho việc tách phần giải phóng mặt bằng này.

blue-check 4/12/2019 Về việc tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm ngành Giao thông
(Chỉ thị số 30/CT-TTg)

Chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm nêu tại Phụ lục đính kèm.

blue-check 21/3/2019 Về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đường cao tốc
(Chỉ thị số 07/CT-TTg)

Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020.

blue-check 12/1/2017 Về việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất
(Công văn số 146/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất cho Dự án Khu tái định cư Bờ kè Xóm Chài phường Hưng Phú, quận Cái Răng của Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ.

blue-check 3/11/2016 Về việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng của Công ty Thương mại Đức Cảnh
(Công văn số 5089/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất của Công ty TNHH Thương mại Đức Cảnh.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 9/6/2023 Các lưu ý khi điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư xây dựng
(Công văn số 2377/BXD-KTXD)

Trả lời vướng mắc về điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư, Bộ Xây dựng lưu ý, tổng mức đầu tư của dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) . Xem thêm

Dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án này được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng.

Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư được tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt (khoản 4 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 ).

Việc thẩm định dự toán điều chỉnh làm căn cứ để phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 10/5/2018 Về dự toán chi phí cắm mốc cho công trình thủy lợi
(Công văn số 1061/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định dự toán chi phí cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng cho công trình thủy lợi, đê điều.

blue-check 8/10/2014 Về việc hạch toán chi phí giải phóng mặt bằng
(Công văn số 4392/TCT-DNL)

Văn bản trả lời về việc hạch toán chi phí đối với khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, kinh phí giải phóng mặt bằng mà Công ty TNHH Một thành viên Khánh Hòa - VVMI đã ứng trước để thực hiện đổ thải

blue-check 16/12/2013 Về việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất
(Công văn số 4406/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất

blue-check 7/6/2013 Về thuế TNDN đối với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đại Từ, Thái Nguyên
(Công văn số 1889/TCT-CS)

Văn bản trả lời về chính sách thuế TNDN đối với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

blue-check 13/2/2012 Về việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
(Văn bản khác số 188/CĐ-TTg)
blue-check 15/6/2007
(Công văn số 2348/TCT-PCCS)
blue-check 29/8/2005
(Công văn số 2973/TCT-PCCS)

...

blue-check 10/8/2005
(Công văn số 2715/TCT-PCCS)

...

blue-check 25/3/2004
(Quyết định số 66/2004/QĐ-UB)
blue-check 11/11/2003
(Công văn số 5641/UB-ĐT)
blue-check 5/3/2003
(Quyết định số 27/2003/QĐ-UB)
blue-check 27/2/2003
(Quyết định số 22/2003/QĐ-UB)
blue-check 28/8/2002
(Công văn số 3241/TCT-NV2)
blue-check 22/8/2000
(Công văn số 772/CP-CN)
blue-check 26/10/1999
(Quyết định số 6423/QĐ-UB-QLĐT)
blue-check 4/9/1999
(Công văn số 4448/TC-QLCS)
blue-check 31/7/1998 Thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng khu dân cư Rạch Miễu
(Công văn số 2882/1998/CV-UB)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 12/6/2008 Trình tự lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
(Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND)

Quy định này làm căn cứ để các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hoặc dự án được tách ra từ dự án đầu tư xây dựng công trình của các Bộ, ngành Trung ương. Bản quy định quy định các nguyên tắc trong việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng ; quy định các bước chuẩn bị hồ sơ lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng ; quy định các nội dung chủ yêu trong Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng ; quy định các khoản mục chi phí được phép tính vào kinh phí đầu tư của dự án... Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký