LuatVietnam

Lược đồ | Giảm 2% lãi suất

Tổng số 16 bản ghi | Cập nhật đến: 10-Oct-2022

Các khoản vay bằng VND của doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nếu được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2022 đến 31/12/2023 sẽ được giảm 2%/lãi suất mỗi năm

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/11/2022 Giảm 2% lãi vay
(Điểm c Khoản 1.2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15)

Nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua;

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 30/5/2022 Các khoản vay của Ngân hàng chính sách xã hội cũng được hỗ trợ 2% lãi suất
(Nghị định số 36/2022/NĐ-CP)

Các khoản vay đáp ứng điều kiện sau đây sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội: Xem thêm

(i) thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay;

(ii) có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

(iii) được Ngân hàng Chính sách giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023 hoặc đến khi Ngân hàng Chính sách thông báo kết thúc hỗ trợ.

Mức hỗ trợ lãi suất cho mỗi khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản vay được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách sẽ tự động tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ trực tiếp vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

blue-check 20/5/2022 Giảm 2% lãi suất cho các khoản vay giải ngân trong 2 năm 2022 - 2023
(Nghị định số 31/2022/NĐ-CP)

Doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm của các khoản vay bằng VND tại các ngân hàng thương mại được cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023. Xem thêm

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ lãi suất này chỉ áp dụng với khoản vay có mục đích sử dụng thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vốn vay sử dụng cho một trong các ngành: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh BĐS thuộc mã ngành (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg .

b) Vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/6/2022 Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
(Quyết định số 1032/QĐ-NHNN)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Hỗ trợ lãi suất (2%) cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP . Xem thêm

Đối tượng áp dụng thủ tục này là các ngân hàng thương mại nhằm:

(i) đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất với Ngân hàng Nhà nước,

(ii) đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất hàng quý;

(iii) quyết toán số tiền đã hỗ trợ lãi suất trong năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 20/5/2022 Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
(Thông tư số 03/2022/TT-NHNN)

Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại về phương thức hỗ trợ lãi suất; cách tính phân bổ hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng và chế độ hạch toán kế toán... khoản hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP . Xem thêm

Theo đó, phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP sẽ do các ngân hàng tự quyết định chọn một trong hai phương thức sau:

(i) Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất;

(ii) Thu đầy đủ lãi tiền vay trong kỳ sau đó sẽ hoàn trả khách hàng số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất tại từng ngân hàng được xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 và Phụ lục 01 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022.

blue-check 27/9/2022 Giảm lãi suất cho vay tại Quỹ phát triển DNNVV
(Công văn số 180/QDNNVV-NVCV)

Quỹ Phát triển DNNVV thông báo sẽ giảm lãi suất cho vay để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Xem thêm

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn giảm còn 2,16%/năm và lãi suất cho vay trung, dài hạn giảm còn 4,0%/năm.

Tuy nhiên, chính sách giảm lãi suất cho vay chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành và DNNVV tham gia chuỗi giá trị đáp ứng các điều kiện quy định.

Tham khảo phụ lục đính kèm để biết thông tin chi tiết về chính sách giảm lãi suất của Quỹ Phát triển DNNVV.

blue-check 5/7/2022 Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
(Công văn số 4593/NHNN-TD)

Công văn đính kèm Bảng giải đáp của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng, điều kiện, hạn mức... hỗ trợ lãi suất vay vốn (2%/năm) cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN . Xem thêm

Theo đó, các khoản cho vay thấu chi cũng được hỗ trợ lãi suất nếu khách hàng thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP (xem Câu 1).

Tuy nhiên, các khoản vay với mục đích: để trả nợ cho khoản vay khác; để hoàn vốn tự có hoặc trả nợ cho bên thứ ba thì không được hỗ trợ lãi suất (Câu 2, 3).

Ngoài ra, khách hàng cũng không được hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trước ngày 20/5/2022 (ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực) (Câu 5).

Trường hợp khách hàng đã trả lãi khi chưa hoàn tất thủ tục đề nghị, chấp thuận hỗ trợ lãi suất thì không được hoàn trả tiền hỗ trợ lãi suất cho kỳ trả lãi đó (Câu 7).

Khoản vay có số dư nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả (bao gồm cả trường hợp quá hạn/chậm trả dưới 10 ngày) thì không được hỗ trợ lãi suất đối với kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn (Câu 9).

Một khoản vay trong hạn mức được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. Các khoản vay khác trong hạn mức không gia hạn nợ thì vẫn được hỗ trợ lãi suất (Câu 12).

blue-check 25/5/2022 Cách hạch toán kế toán khoản cho vay có hỗ trợ lãi suất English attachment
(Công văn số 3462/NHNN-TCKT)

Công văn hướng dẫn các ngân hàng về tài khoản hạch toán và cách ghi sổ kế toán đối với khoản cho vay có hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP, bao gồm: Xem thêm

1. Cách hạch toán lãi cho vay phải thu của khách hàng

2. Cách hạch toán khi thu lãi cho vay được hỗ trợ lãi suất

3. Cách hạch toán tiền hỗ trợ lãi suất nhận được từ NSNN

4. Cách hạch toán thu hồi số tiền hỗ trợ lãi suất không đúng quy định

5. Cách hạch toán hoàn trả NSNN số tiền đã hỗ trợ lãi suất không đúng quy định hoặc đã nhận vượt hạn mức được cấp

6. Cách hạch toán khi quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất

7. Cách xử lý các khoản lãi phải thu về hỗ trợ lãi suất sau quyết toán cả chương trình (cả giai đoạn năm 2022 và năm 2023)

THAM KHẢO
blue-check 16/9/2022 Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp English attachment
(Chỉ thị số 15/CT-TTg)

Chỉ thị giao một số nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Xem thêm

Theo đó, Ngân hàng nhà nước sẽ khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sớm được hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP .

Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, kịp thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp điều hành giá, các chính sách về thuế, phí,... góp phần ổn định giá cả, giảm chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công thương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá và chú trọng thúc đẩy phát triển loại hình thương mại điện tử.

Bộ công an sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu giải pháp tạo thuận lợi hơn trong cơ chế chính sách về visa cho người nước ngoài nhập cảnh để tăng cường thu hút khách du lịch.

blue-check 6/9/2022 Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
(Công văn số 6221/NHNN-TD)

Nhằm đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Xem thêm

- Rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết và giải ngân từ ngày 01/01/2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục.

- Rà soát lại các quy định, hướng dẫn nội bộ của ngân hàng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN; không ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

- Tăng cường thông tin về chính sách hỗ trợ lãi suất (qua các kênh báo đài, chính quyền địa phương, hiệp hội ngành nghề...), giúp cho các khách hàng hiểu rõ, đầy đủ về chính sách và sớm tiếp cận chính sách.

- Thành lập đường dây nóng (Số điện thoại, Email) tại Hội sở chính để nắm bắt phản ánh từ khách hàng và kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng có hành vi trốn tránh, từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện.

Phía Ngân hàng Nhà nước sẽ lên kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp ở Chi nhánh các tỉnh để thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP .

blue-check 2/8/2022 Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
(Công văn số 5338/NHNN-TD)

Liên quan đến việc giảm 2% lãi suất cho vay theo chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ban hành tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước cho rằng đã có hướng dẫn tại Thông tư số 03/2022/TT-NHNN đồng thời đã giải đáp chi tiết một số vướng mắc tại Công văn số 4593/NHNN-TD ngày 5/7/2022. Xem thêm

Theo đó, các ngân hàng thương mại khi giải ngân các khoản vay VND sẽ căn cứ theo 3 văn bản nêu trên để cắt giảm 2% lãi suất

blue-check 5/7/2022 Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
(Công văn số 2463/BXD-QLN)

Bộ Xây dựng lưu ý, "khách hàng" được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP được hiểu là các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, không có quy định nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi.

blue-check 25/5/2022 Về việc rà soát các dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ lãi suất
(Công văn số 1799/BXD-QLN)

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh rà soát các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn có nhu cầu vay vốn và báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp, xem xét hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP .

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
red-check 15/3/2019 Mức lãi suất sẽ áp dụng khi xét xử tranh chấp về hợp đồng cho vay English attachment
(Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTPstatus2 )

Đối với các hợp đồng cho vay tiền giữa ngân hàng với khách hàng, khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng vay ngân hàng, Tòa án sẽ áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy định chi tiết Luật này để xác định xem lãi suất trong hợp đồng vay ngân hàng có vượt quá hạn mức hay không (Điều 7). Xem thêm

Đối với tranh chấp về hợp đồng vay tiền ngoài ngân hàng (giữa các cá nhân, doanh nghiệp với nhau), Tòa án sẽ căn cứ quy định về giới hạn lãi suất trong Bộ luật Dân sự tương ứng từng thời kỳ để xác định xem lãi suất trong hợp đồng cho vay có phù hợp pháp luật hay không (Điều 2 đến Điều 5).

Trường hợp Tòa án xác định lãi suất trong hợp đồng cho vay vượt quá hạn mức quy định thì phần lãi suất vượt hạn mức sẽ không có hiệu lực, số tiền lãi đã trả vượt quá hạn mức được trừ vào số tiền nợ gốc (Điều 9).

Việc tính lãi, lãi suất liên quan đến nghĩa vụ về tài sản khi giải quyết các vụ án (hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) sẽ được căn cứ theo mức lãi suất (phù hợp) mà các bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận về lãi suất thì áp dụng mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, riêng lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn (Điều 13).

blue-check 10/10/2022 Dự án nhà ở xã hội chỉ được hỗ trợ 2% lãi vay nếu thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố
(Công văn số 4553/BXD-QLN)

Bộ Xây dựng lưu ý, theo điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP thì dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chỉ được hỗ trợ lãi suất vay vốn (2%/năm) nếu thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố theo đề xuất của UBND cấp tỉnh. Xem thêm

Theo đó, trường hợp dự án đầu tư nhà ở xã hội của doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ lãi suất vay vốn nhưng chưa có trong danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố thì không được hỗ trợ lãi suất. Doanh nghiệp cần phải báo cáo UBND cấp tỉnh tổng hợp để trình Bộ Xây dựng công bố, làm cơ sở hưởng mức chính sách hỗ trợ lãi suất.

blue-check 29/7/2022 Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
(Công văn số 5251/BKHĐT-PTDN)

Bộ Kế hoạch & Đầu tư lưu ý, chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP chỉ áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có ngành nghề đăng ký kinh doanh đồng thời có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành nghề nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định này. Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 nhưng mục đích sử dụng vốn vay không phải để phục vụ cho các ngành nghề nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 31 thì không được hỗ trợ lãi suất.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành xây dựng là ngành không được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 31, cho dù mục đích vay vốn để thực hiện hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ lãi suất thì cũng không được hỗ trợ.

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không ghi cụ thể ngành nghề kinh doanh thì sẽ căn cứ thông tin ngành nghề trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để xem xét hỗ trợ lãi vay.

Đối với các mục đích vay vốn để: đầu tư, mua sắm tài sản cố định; mua/thuê mua/thuê văn phòng làm trụ sở kinh doanh; thanh toán tiền lương, điện, nước... chỉ được xem xét hỗ trợ lãi suất khi đảm bảo đúng đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 nêu trên.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020