LuatVietnam

Lược đồ | Giảm 2% thuế GTGT 2022

Tổng số 114 bản ghi | Cập nhật đến: 20-Mar-2023

Áp dụng từ 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022

CHÍNH SÁCH
red-check 1/2/2022 Giảm 2% thuế GTGT từ tháng 2 đến hết năm 2022 English attachment
(Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách miễn, giảm thuế năm 2022, bao gồm: Xem thêm

(i) giảm 2% thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%;

(ii) giảm trừ thuế TNDN thông qua việc cho hạch toán khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch.

Theo đó, cần lưu ý, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ không được giảm 2% thuế GTGT, chẳng hạn như: viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS hay hàng chịu thuế TTĐB. Chi tiết xem tại các Phụ lục I, II, III Nghị định này.

Việc giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT bắt buộc phải lập riêng hóa đơn và tại cột "Thuế suất thuế GTGT" ghi là 8%.

Doanh nghiệp cần phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2022 (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định này) cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị định này sẽ áp dụng từ 1/2 - 31/12/2022.

Riêng chính sách giảm trừ thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

blue-check 27/2/2023 Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023
(Công văn số 1766/BTC-CST)

Bộ Tài chính đã không đồng ý với kiến nghị tiếp tục giảm 2% thuế GTGT cho doanh nghiệp đến hết năm 2023 vì tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 Chính phủ chỉ cho áp dụng chính sách này đến hết ngày 31/12/2022. Xem thêm

Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong thời gian tới để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp trong năm 2023 như: gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn tiền chậm nộp phát sinh trên khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giảm tiền thuê đất phải nộp.

Về kiến nghị giảm, hoãn đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn đến hết năm 2023 và kiến nghị tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, Bộ Tài chính cho rằng cần phải xin ý kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động TB&XH.

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 20/6/2022 Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
(Nghị định số 41/2022/NĐ-CP)

Nghị định này sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định phải lập riêng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8%, doanh nghiệp vẫn được lập chung hóa đơn với các loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất khác (5%, 10%). Tuy nhiên, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Riêng các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ, khi bán hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.

Các trường hợp đã lập chung hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 1/2/2022 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực (20/6/2022) thì vẫn được giảm thuế và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt.

Ngoài ra, Nghị định này đồng thời thay mới Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đây là mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý HĐĐT đã lập có sai sót.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

blue-check 29/12/2022 Từ 1/1/2023, không còn được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3122/HQBD-TXNK)

Công văn lưu ý doanh nghiệp về việc chính sách giảm 2% thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023 để doanh nghiệp khai báo thuế GTGT đúng quy định.

HƯỚNG DẪN
blue-check 16/3/2023 Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 11972/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 chỉ áp dụng cho hàng bán được xuất hóa đơn trong giai đoạn từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022; nếu xuất hóa đơn trước ngày 1/2/2022 hoặc sau ngày 31/12/2022 thì không được giảm thuế. Xem thêm

Đối với hàng bán có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu. Trường hợp việc chiết khấu căn cứ vào số lượng, doanh số thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua sau cùng hoặc kỳ tiếp sau. Nếu kết thúc chương trình mới tính số tiền chiết khấu thì được lập hóa đơn điều chỉnh (Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 16/2/2023 Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào
(Công văn số 6099/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, thuế suất GTGT trên hóa đơn hoàn trả phí dịch vụ được áp dụng tương ứng theo thuế suất của dịch vụ đó ghi trên hóa đơn khi cung cấp dịch vụ. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty trả lại tiền phí dịch vụ cho nhà cung cấp, nếu hóa đơn trước đây nhà cung cấp xuất với thuế suất GTGT 8% thì khi xuất hóa đơn hoàn trả phí dịch vụ Công ty được ghi theo thuế suất GTGT là 8%.

blue-check 16/9/2022 Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3436/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, đối với dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình nếu thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn từ ngày 1/2/2022 đến hết 31/12/2022 thì cũng được giảm 2% thuế GTGT (từ 10% giảm còn 8%) theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 13/7/2022 Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?
(Công văn số 33092/CTHN-TTHT)

Đối với cơ sở khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu, nếu cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% và không thuộc các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 20% mức tỷ lệ tính thuế GTGT. Xem thêm

Quy định giảm thuế này được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022.

Về tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu, tham khảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 1/7/2022 Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT
(Công văn số 31253/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT 10% nếu không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2020/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022. Xem thêm

Về thời điểm lập hóa đơn và tính thuế GTGT, thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khoản 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 27/6/2022 Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 2252/TCT-CS)

Tổng cục Thuế lưu ý, sản phẩm "hóa chất cơ bản" (mã ngành 2011) không thuộc danh mục hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT quy định tại các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, các sản phẩm hóa chất cơ bản nếu đang áp dụng thuế suất GTGT 10% thì được giảm còn 8% kể từ ngày 1/2 - 31/12/2022.

blue-check 27/6/2022 Chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng với mặt hàng chịu thuế suất 10%
(Công văn số 30147/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022 chỉ bao gồm các hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% và không thuộc các phụ lục ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 24/6/2022 Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
(Công văn số GT:NĐ)

Kể từ ngày 20/6/2022, yêu cầu lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT đã chính thức được gỡ bỏ tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP . Xem thêm

Theo đó, khi bán mặt hàng được hưởng thuế GTGT 8%, doanh nghiệp được ghi chung trên hóa đơn với các mặt hàng chịu thuế suất khác (5%, 10%), chỉ cần ghi rõ thuế suất của từng loại.

Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ, trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.

Các hóa đơn phát sinh trước ngày 20/6/2022 nếu đã lập đồng thời cho nhiều mặt hàng với nhiều thuế suất khác thì vẫn được tính giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , không phải điều chỉnh, cũng không bị xử phạt.

blue-check 24/6/2022 Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
(Công văn số 29847/CTHN-TTHT)

Theo quy định sửa đổi tại Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP, các mặt hàng được áp dụng thuế suất GTGT 8% không còn bắt buộc phải lập riêng hóa đơn. Xem thêm

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể lập chung hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất 8% và hàng hóa hưởng thuế suất khác, tuy nhiên trên hóa đơn cần ghi rõ mức thuế suất của từng mặt hàng.

blue-check 20/6/2022 Doanh nghiệp tự xác định khối lượng xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 để tính giảm thuế GTGT
(Công văn số 2227/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn chi tiết việc giảm thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì doanh nghiệp sẽ tự xác định khối lượng công việc thực hiện trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 và căn cứ quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

blue-check 3/6/2022 Cho thuê kho, bãi không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
(Công văn số 25532/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dịch vụ "cho thuê kho, bãi" là dịch vụ cho thuê nhà, đất không phải để ở và thuộc danh mục dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT quy định tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Đối với tiền thuê đất năm 2021, trường hợp doanh nghiệp phát sinh nộp thừa do được xét giảm tiền thuê đất của năm 2021 thì số nộp thừa được bù trừ vào lần nộp tiền thuê đất năm 2022.

blue-check 1/6/2022 Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 1933/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP, trường hợp việc thay đổi chính sách pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng xây dựng thì các bên được điều chỉnh hợp đồng tương ứng với phần công việc bị ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách. Xem thêm

Theo đó, trường hợp hợp đồng xây dựng đã ký kết thuộc đối tượng được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì các bên được điều chỉnh hợp đồng tương ứng với phần công việc được giảm thuế.

blue-check 1/6/2022 Hạng mục xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 được giảm 2% thuế GTGT English attachment
(Công văn số 1934/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đối với hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết đã có kiến nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn rõ hơn. Xem thêm

Trước mắt, trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, chủ đầu tư sẽ tự xác định khối lượng công việc của dự án/công trình được thực hiện trong giai đoạn từ 1/2/2022 đến 31/12/2022 để tính giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 24/5/2022 "Thép phế liệu" không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 1855/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến vướng mắc mặt hàng sắt, thép phế liệu có được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , Tổng cục Thuế đã có ý kiến tại Công văn số 902/TCT-CS ngày 25/3/2022. Xem thêm

Theo đó, thép phế liệu thuộc hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 16/5/2022 Loại hàng hóa nào được và không được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 22241/CTHN-TTHT)

Đối với hàng hóa đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, nếu không thuộc bất kỳ phụ lục nào của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì sẽ được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Ngược lại, nếu thuộc một trong các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 16/5/2022 Dịch vụ lắp đặt điều hòa (máy lạnh) được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 22145/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, nếu không thuộc danh mục dịch vụ ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

blue-check 11/5/2022 "Cáp thép" không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 1665/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , kim loại thuộc danh mục hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022. Xem thêm

Theo đó, mặt hàng "Cáp thép" sẽ không được giảm thuế GTGT từ 10 xuống còn 8%.

blue-check 6/5/2022 Công trình xây dựng nếu nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT
(Công văn số 1459/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, nếu thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình rơi vào khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến hết 31/12/2022, không phân biệt đã hay chưa thu tiền thì sẽ được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 27/4/2022 Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô được giảm 2% thuế GTGT từ 1/2/2022
(Công văn số 1348/TCT-DNL)

Theo Tổng cục Thuế, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô nếu không thuộc các nhóm dịch vụ không được giảm thuế GTGT nêu tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được áp dụng thuế suất 8% kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Trường hợp cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô đồng thời bán linh kiện, phụ tùng thì đối chiếu các Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để xác định mặt hàng được giảm thuế.

Cần lưu ý, các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế GTGT phải xuất hóa đơn riêng (khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 22/4/2022 Hướng dẫn tra cứu mặt hàng được giảm 2% thuế GTGT (Video/Excel)
(Hướng dẫn số HD:CTHCM)

Theo hướng dẫn của Cục thuế TP. HCM, doanh nghiệp sẽ phải tự đối chiếu Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực tế bán ra với các Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để xác định có được giảm 2% thuế GTGT hay không? Xem thêm

Nếu hàng hóa, dịch vụ thực tế bán ra thuộc một trong các Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT, vẫn áp dụng thuế suất 10%.

Ngược lại, nếu hàng hóa, dịch vụ thực tế bán ra không thuộc các Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm thuế suất GTGT từ 10% xuống còn 8% kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

Xem thêm video hướng dẫn của Cục thuế TP. HCM về cách tra cứu, đối chiếu mã hàng hóa, dịch vụ tại các đường link nêu tại văn bản này (xem từ phút 2:13).

Tải file Excel (Ho-tro-tra-cuu-Nghi-dinh-15.xlsx) để có thể tra cứu trực tiếp

blue-check 22/4/2022 Tự đối chiếu danh mục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP để xác định HHDV được giảm thuế GTGT
(Công văn số 17557/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp sẽ phải tự đối chiếu hàng hóa, dịch vụ (HHDV) bán ra với Danh mục HHDV ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để biết có được giảm thuế GTGT hay không. Xem thêm

Nếu HHDV bán ra đang áp dụng thuế GTGT 10% và không thuộc các Danh mục HHDV loại trừ ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2 đến 31/12/2022.

Ngược lại, nếu HHDV bán ra thuộc các Danh mục HHDV loại trừ ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm thuế GTGT, vẫn áp dụng thuế suất 10%.

Trường hợp HHDV bán ra được giảm thuế nhưng trên hóa đơn doanh nghiệp chưa giảm thì xử lý theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 6/4/2022 Sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 13380/CTHN-TTHT)

Căn cứ Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các sản phẩm bằng kim loại thuộc Danh mục hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022. Xem thêm

Theo đó, các sản phẩm này vẫn phải tính thuế GTGT với thuế suất 10%.

blue-check 4/4/2022 Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 12660/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CPstatus1 , trường hợp DNCX được cấp phép kinh doanh mua bán hàng hóa với doanh nghiệp nội địa thì DNCX phải mở sổ kế toán, hạch toán riêng và đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động mua bán này. Xem thêm

Trường hợp DNCX đang khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa chịu thuế GTGT 10% nếu không thuộc các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì cũng được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022.

Đối với các hàng hóa mua bán với doanh nghiệp nội địa nêu trên, DNCX sẽ sử dụng hóa đơn GTGT để phát hành (khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 30/3/2022 Dự kiến sẽ bỏ quy định lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 2927/BTC-TCT)

Công văn đính kèm Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định bắt buộc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Thay vào đó, sẽ cho phép doanh nghiệp lập chung hóa đơn đối với cả hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm thuế GTGT, chỉ cần đảm bảo trên hóa đơn ghi rõ thuế suất GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ.

Hiện nay, quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 yêu cầu doanh nghiệp phải xuất hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT (nếu không xuất riêng thì không được giảm thuế) đã làm phát sinh thêm chi phí (sửa phần mềm hóa đơn, phần mềm kế toán,...) và tốn thời gian của doanh nghiệp, đặc biệt là các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở thường xuyên xuất số lượng lớn hóa đơn.

blue-check 28/3/2022 Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 10517/CTHN-TTHT)

"Hóa chất" thuộc nhóm hàng không được giảm 2% thuế GTGT quy định tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng hóa chất cần tra cứu Phụ lục I của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để biết mặt hàng của mình có thuộc diện không được giảm 2% thuế GTGT hay không

blue-check 28/3/2022 Dịch vụ quản lý bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 10532/CTHN-TTHT)

Dịch vụ quản lý bất động sản (mã ngành 6810923) thuộc Danh mục dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT ban hành tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp vẫn phải áp dụng thuế suất GTGT 10% đối với dịch vụ này, không áp dụng thuế suất 8%.

blue-check 25/3/2022 "Thép phế liệu" không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 902/TCT-CS)

Tổng cục Thuế lưu ý, "thép phế liệu" thuộc Phụ lục I Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , do đó không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 23/3/2022 Thêm một số hướng dẫn về chính sách giảm thuế GTGT English attachment
(Công văn số 2688/BTC-TCT)

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đối chiếu với các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 và Danh mục chi tiết các hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để xác định. Xem thêm

Đồng thời, Bộ Tài chính có một số lưu ý như sau:

- Nếu doanh nghiệp có thu tiền dịch vụ trước ngày 1/2/2022 nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 thì phần tiền thu trước 1/2 không được giảm thuế, chỉ giảm thuế phần tiền được thanh toán và lập hóa đơn từ 1/2 đến 31/12/2022.

- Nếu hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong tháng 1/2022 nhưng đến tháng 2/2022 doanh nghiệp mới xuất hóa đơn thì thuộc trường hợp lập hóa đơn sai thời điểm và không được giảm thuế (trừ những hàng hóa, dịch vụ đặc thù được lập hóa đơn theo kỳ như điện).

- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10%, nếu sau 1/2/2022 cần điều chỉnh sai sót thì hóa đơn điều chỉnh vẫn lập với thuế suất 10%, không tính giảm.

blue-check 23/3/2022 "Thiết bị điện tử gia dụng" không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 964/TCHQ-TXNK)

Theo Công văn này, hàng hóa nhập khẩu là "thiết bị điện tử gia dụng" thuộc Mục III Phần B Phụ lục III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên không được giảm thuế GTGT, vẫn áp dụng thuế suất 10%.

blue-check 21/3/2022 Các dịch vụ được giảm thuế GTGT phải điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất 8%
(Công văn số 9264/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các dịch vụ đang chịu thuế GTGT 10% nếu không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định này thì sẽ được giảm thuế GTGT còn 8%, áp dụng kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp niêm yết giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT với thuế suất 10% thì phải xác định giá chưa có thuế theo hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và áp dụng thuế suất 8%.

blue-check 21/3/2022 Hạng mục công trình đã bàn giao trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 9275/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , chính sách giảm 2% thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% chỉ áp dụng trong khoảng thời gian từ 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Theo đó, cần lưu ý, đối với công trình xây dựng, lắp đặt thì chỉ được giảm thuế GTGT còn 8% khi được bàn giao trong khoảng thời gian từ 1/2 đến 31/12/2022. Các hạng mục bàn giao trước 1/2 hoặc sau 31/12/2022 sẽ không được giảm thuế.

blue-check 21/3/2022 Dịch vụ đăng kiểm xe được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 9262/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, "dịch vụ đăng kiểm xe" nếu đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục dịch vụ ban hành tại các Phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm còn 8% trong thời gian từ 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Trường hợp giá dịch vụ đăng kiểm đã bao gồm thuế GTGT với thuế suất 10% thì phải xác định giá chưa có thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 21/3/2022 Hóa đơn điều chỉnh cho dịch vụ hoàn thành trước 1/2/2022 không được giảm thuế
(Công văn số 9277/CTHN-TTHT)

Đối với các dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, về nguyên tắc chỉ được giảm 2% thuế GTGT nếu không thuộc danh mục dịch vụ không được giảm thuế nêu tại các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Trường hợp thuộc phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm thuế GTGT. Xem thêm

Ngoài ra, lưu ý thêm, dịch vụ được giảm thuế GTGT chỉ áp dụng với các dịch vụ cung ứng, hoàn thành trong thời gian từ 1/2 đến 31/12/2022.

Nếu dịch vụ đã hoàn thành trước ngày 1/2/2022 thì không được giảm thuế, bao gồm cả trường hợp phát hành hóa đơn sau thời điểm này. Thậm chí, trường hợp có phát sinh hóa đơn điều chỉnh sai sót trong thời gian từ 1/2 đến 31/12/2022 thì hóa đơn điều chỉnh cũng không được giảm thuế.

blue-check 11/3/2022 Bàn giao công trình trước ngày 1/2/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 8000/CTHN-TTHT)

Đối với công trình xây dựng, nếu hạng mục công trình hay phần công việc đã đã nghiệm thu, bàn giao trước ngày 1/2/2022 thì không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , cho dù hóa đơn được phát hành trong tháng 2/2022

blue-check 11/3/2022 "Cáp sợi quang" không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 8088/CTHN-TTHT)

Các sản phẩm "Cáp sợi quang" mã HS 9001.10, "Sợi quang" mã HS 9001.10 thuộc Danh mục hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT (Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ). Xem thêm

Theo đó, các sản phẩm này vẫn phải tính nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

blue-check 11/3/2022 Kinh doanh bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 8089/CTHN-TTHT)

Các loại hình dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10% chỉ được giảm 2% thuế kể từ ngày 1/2/2022 nếu không thuộc các dịch vụ không được giảm thuế nêu tại phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Tuy nhiên, dịch vụ kinh doanh bất động sản thuộc phụ lục I của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , vì vậy không được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

blue-check 9/3/2022 Mặt hàng cáp quang không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 7759/CTHN-TTHT)

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, mặt hàng cáp quang (thuộc nhóm 27310) được cho là thuộc Phụ lục lII Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên không được giảm 2% thuế GTGT

blue-check 9/3/2022 Dịch vụ quản lý tòa nhà không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
(Công văn số 7762/CTHN-TTHT)

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, dịch vụ hỗ trợ tổng hợp, quản lý vận hành các tòa nhà chung cư (kể cả chung cư thương mại) được cho là thuộc Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên không được giảm 2% thuế GTGT trong khoảng thời gian từ 1/2 đến 31/12/2022

blue-check 3/3/2022 Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
(Công văn số 7059/CTHN-TTHT)

Đối với các dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , ngành Thuế yêu cầu phải lập hóa đơn riêng cho loại dịch vụ được giảm thuế. Nếu không, sẽ phải chịu chung mức thuế GTGT 10%. Xem thêm

Ngoài ra, đối với dịch vụ lắp đặt. nếu đã hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 1/2/2022 thì cũng không được giảm 2% thuế GTGT, cho dù hóa đơn lập sau ngày 1/2/2022

blue-check 3/3/2022 Công trình bàn giao trước 1/2/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 7063/CTHN-TTHT)

Các hoạt động xây dựng, lắp đặt đang áp dụng thuế suất GTGT 10% nếu không thuộc Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Cần lưu ý, các công trình xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành bàn giao trước ngày 1/2/2022 thì không được giảm thuế GTGT, cho dù ngày lập hóa đơn sau 1/2/2022.

blue-check 2/3/2022 Hóa đơn điều chỉnh lập sau 1/2/2022 có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 6778/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10% sẽ được giảm xuống còn 8% kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022, nếu không thuộc danh mục dịch vụ không được giảm thuế. Xem thêm

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT và đã lập hóa đơn 8% trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022, nếu sau ngày 31/12/2022 có lập hóa đơn điều chỉnh sai sót thì vẫn được hưởng thuế suất 8%.

Tuy nhiên, đối với các dịch vụ đã cung cấp từ trước nhưng sau ngày 1/2/2022 có lập hóa đơn điều chỉnh thì vẫn phải áp dụng thuế suất 10%, không được giảm.

blue-check 2/3/2022 Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 6777/CTHN-TTHT)

Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thuộc nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, chi tiết tại Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh các sản phẩm kim loại thuộc Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì vẫn phải tính thuế GTGT 10%, không được giảm thuế còn 8% kể từ 1/2/2022.

blue-check 2/3/2022 Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 6779/CTHN-TTHT)

Theo Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các dịch vụ hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (nhóm 6629009, bao gồm: dịch vụ hành chính, tư vấn) không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh lĩnh vực kiểm toán, có cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội như dịch vụ hành chính, tư vấn bảo hiểm thì các dịch vụ này không được giảm thuế GTGT.

Đối với các dịch vụ khác đang áp dụng thuế GTGT 10%, nếu không thuộc danh mục dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì sẽ được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

blue-check 28/2/2022 Kinh doanh BĐS có được giảm thuế GTGT từ 1/2/2022?
(Công văn số 6482/CTHN-TTHT)

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10% chỉ được giảm thuế suất còn 8% kể từ ngày 1/2/2022 nếu không thuộc các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III Nghị định này. Xem thêm

Theo đó, đối với dịch vụ kinh doanh bất động sản và dịch vụ tài chính nếu thuộc danh mục dịch vụ nêu tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm thuế GTGT kể từ 1/2/2022.

blue-check 28/2/2022 Công trình xây dựng chỉ được giảm thuế GTGT nếu nghiệm thu từ 1/2/2022 English attachment
(Công văn số 6488/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm thuế GTGT còn 8%. Xem thêm

Tuy nhiên, cần lưu ý, chính sách giảm thuế GTGT chỉ áp dụng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt đã nghiệm thu, bàn giao từ ngày 1/2 đến hết 31/12/2022. Trường hợp đã nghiệm thu, bàn giao trước ngày 1/2/2022 thì không được giảm thuế, cho dù sang tháng 2 mới lập hóa đơn.

blue-check 25/2/2022 Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
(Công văn số 642/TCHQ-TXNK)

Công văn giải thích cách hiểu và xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục không được giảm 2% thuế GTGT ban hành tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT là hàng hóa có tên sản phẩm nêu tại cột 8 "tên sản phẩm" và một số trường hợp được mô tả nội dung sản phẩm tại cột 9 "nội dung" của Phụ lục I, phần A Phụ lục III hoặc tại cột 3 "hàng hóa" phần B Phụ lục III hoặc hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , nếu thuộc diện không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì vẫn được kê khai thuế theo Luật thuế GTGT.

Mục 3 Công văn này còn hướng dẫn xác định hàng hóa không được giảm thuế GTGT trong trường hợp Danh mục: chỉ nêu số Chương HS; chỉ chi tiết đến số Nhóm; chỉ chi tiết đến số Phân nhóm hoặc chi tiết đến mã HS 8 chữ số và trường hợp tại mã HS có ký hiệu (*).

blue-check 22/2/2022 Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT
(Công văn số 1129/VPCP-KTTH)

Do có nhiều phản ánh từ các báo đài, hiệp hội, doanh nghiệp,... cho rằng chính sách giảm 2% thuế GTGT của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 còn nhiều bất cập, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, hướng dẫn, giải thích kịp thời những vướng mắc này để chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng thông suốt, phát huy hiệu quả mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch.

blue-check 18/2/2022 Hàng hóa đã cung cấp trước nhưng sau 1/2/2022 mới lập hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT
(Thư ngỏ số TN-CTHN)

Thư ngõ này nhằm mục đích phổ biển các chính sách giảm thuế năm 2022 được ban hành tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, về thuế GTGT, kể từ 1/2/2022 - 31/12/2022, các hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% sẽ được giảm còn 8%, trừ một số hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I,II,III Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Thuế GTGT được tính giảm trực tiếp trên hóa đơn, cụ thể các hàng hóa, dịch vụ trước đó phát hành hóa đơn với thuế suất 10% sẽ được xuất hóa đơn với thuế suất 8%.

Cần lưu ý, những hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trước 1/2/2022 nhưng sau 1/2/2022 mới phát hành hóa đơn thì cũng không được giảm thuế GTGT.

Về thuế TNDN, các khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch được chấp nhận hạch toán trong cả kỳ tính thuế năm 2022.

Trường hợp các công ty con đóng góp khoản ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch về công ty mẹ để công ty mẹ đứng ra thực hiện thì các công ty con cũng được chấp nhận hạch toán chi phí.

blue-check 18/2/2022 Thêm một số hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT năm 2022 English attachment
(Công văn số 521/TCHQ-TXNK)

Tiếp theo Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày 28/1/2022 hướng dẫn xác định và khai báo hàng nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm một số hướng dẫn như sau: Xem thêm

- Việc khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và mức thuế suất GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

- Phạm vi hàng hóa nhập khẩu được hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

- Hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT còn 8% là các mặt hàng không được nêu tại Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT (Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ) .

- Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I và Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 là các ngành sản phẩm thuộc phạm vi loại trừ tại Nghị quyết 43/2022/QH15 .

- Hàng hóa nhập khẩu nếu thuộc Danh mục không được giảm thuế GTGT, đáp ứng tiêu chí nêu tại cột 8 “Tên sản phẩm”, cột 9 “Nội dung” của Phụ lục 1 và phần A Phụ lục III, cột 3 “Hàng hóa" của Phần B Phụ lục III hoặc là mặt hàng chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì phải áp dụng thuế GTGT 10%.

- Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I, Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , nếu chỉ ghi Chương (02 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc chương đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến nhóm (04 chữ số) hoặc chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc nhóm/phân nhóm đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến mã HS 08 chữ số thì chỉ mã hàng 08 chữ số đó không được giảm thuế.

blue-check 18/2/2022 Mặt hàng nào được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 5667/CTHN-TTHT)

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội thì tất cả những mặt hàng đang chịu thuế GTGT 10% đều được giảm (2%) thuế GTGT (từ 1/2 đến 31/12/2022) nếu nó không được đề cập trong Phụ lục I, II, III đính kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, để biết mặt hàng của mình có được giảm thuế GTGT hay không, hãy tự đối chiếu với 3 Phụ lục nói trên của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để biết.

blue-check 28/1/2022 Hướng dẫn xác định và khai báo hàng nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 370/TCHQ-TXNK)

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT từ 1/2/2022 đối với hàng nhập khẩu theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh triển khai phổ biến một số nội dung quan trọng sau: Xem thêm

- Hàng hóa được giảm thuế GTGT là các mặt hàng đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng: viễn thông, công nghệ thông, kim loại, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và hàng chịu thuế TTĐB (tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 ).

- Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

- Riêng các mặt hàng không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I và Phụ lục III, cần lưu ý, đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III thì các mặt hàng không được giảm thuế GTGT trong Chương 02 chữ số, nhóm 04 chữ số hoặc 06 chữ số sẽ bao gồm tất cả các mã hàng 08 chữ số trong chương, nhóm đó.

- Trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, phải chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất GTGT 8%.

- Chỉ các tờ khai hải quan đăng ký kể từ 0h ngày 1/2/2022 trở đi mới được giảm thuế GTGT.

blue-check 27/1/2022 Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm cho phép lập HĐĐT với thuế suất 8% English attachment
(Thông báo số 27/TB-TCT)

Tổng cục Thuế thông báo đã nâng cấp phần mềm lập HĐĐT để bổ sung thêm cột thuế suất 8% dành cho nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, bao gồm cả HĐĐT loại mới (theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) và loại cũ (theo Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 ). Xem thêm

Riêng HĐĐT lập bằng phần mềm của các nhà cung cấp khác (không dùng phần mềm của Tổng cục Thuế), Tổng cục cũng đã nâng cấp phần mềm tiếp nhận dữ liệu đối với hóa đơn áp dụng thuế suất GTGT 8%.

THAM KHẢO
blue-check 20/3/2023 Bàn giao công trình sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 12767/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với các hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 8% nếu phát hiện sai sót thì doanh nghiệp xử lý sai sót theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Thời điểm lập hóa đơn, tính thuế GTGT đối với công trình, hạng mục công trình xây dựng được căn cứ theo thời điểm nghiệm thu, bàn giao. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bàn giao công trình trước ngày 1/2/2023 hoặc sau ngày 31/12/2023 thì không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 17/3/2023 Dịch vụ cung ứng năm 2022 nhưng lập hóa đơn năm 2023 sẽ không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 12254/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 , chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022. Xem thêm

Theo đó, trường hợp dịch vụ cung ứng trong năm 2022 nhưng năm 2023 mới xuất hóa thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 13/3/2023 Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 11001/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa là sản phẩm kim loại thuộc Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Các hàng hóa đang áp dụng thuế suất GTGT 10% chỉ được hưởng thuế suất 8% nếu không thuộc Danh mục hàng hóa không được giảm thuế ban hành kèm phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 16/2/2023 Công trình nghiệm thu sau 31/12/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 5872/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng sau ngày 31/12/2022 thì không được giảm 2% thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 9/2/2023 Máy cắt nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 550/TCHQ-TXNK)

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp mặt hàng máy cắt nhập khẩu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 10/1/2023 Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 139/TCHQ-TXNK)

Bộ Tài chính đã có Công văn số 7375/BTC-TCT ngày 27/7/2022 hướng dẫn chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đối với mặt hàng dây và cáp điện. Xem thêm

Theo đó, đối với sản phẩm thuộc số thứ tự 03 (006) nhóm V- Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi... và số thứ tự 02 nhóm VI- Các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện phục vụ viễn thông thuộc mã HS 85.44 tại mục B Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Ngoài ra, đối với sản phẩm là "sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu" thuộc mã 25999 (mã cấp 6 là 259992 "Dây buộc các loại, dây xích, lò xo, đinh, vít bằng kim loại"; mã cấp 7 là 2599921 2599922) tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì cũng không thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT; trừ sản phẩm "dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm ngành 27230" thuộc cột nội dung của mã cấp 7 là 2599921 và 2599922 tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn sau khi trao đổi với cơ quan liên quan.

blue-check 23/12/2022 Sản phẩm hóa chất và kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 5620/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các mặt hàng nhập khẩu là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Mặt hàng là sản phẩm hóa chất cũng thuộc diện không được giảm 2% thuế GTGT (Công văn số 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2022). Riêng "hóa chất cơ bản" được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 14/12/2022 Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 5416/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nếu là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 21/11/2022 Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 56700/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng mỳ chính (bột ngọt), nếu đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa không được giảm thuế quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được áp dụng thuế suất GTGT 8% trong thời gian từ 1/2/2022 đến 31/12/2022.

blue-check 11/11/2022 Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 4801/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không được xét giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Hướng dẫn này thay thế nội dung Công văn số 4139/TCHQ-TXNK ngày 4/10/2022 của Tổng cục Hải quan.

blue-check 28/10/2022 Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 52116/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng là dịch vụ quản lý BĐS không để ở thuộc mã hàng hóa, dịch vụ 6810923 quy định tại Phụ lục I của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 25/10/2022 Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 4475/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đối với hóa chất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Công văn số 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2022. Xem thêm

Theo đó, chỉ "hóa chất cơ bản" là được giảm 2% thuế GTGT; đối với các sản phẩm hóa chất không được giảm thuế.

blue-check 25/10/2022 Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 4476/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , kim loại và sản phẩm từ kim loại thuộc hàng hóa không được giảm thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm từ kim loại thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 18/10/2022 Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 4378/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , "kim loại và sản phẩm từ kim loại" thuộc nhóm hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nếu là "sản phẩm từ kim loại" thì không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%. Xem thêm

Đối với hóa chất nhập khẩu, nếu là "hóa chất cơ bản" thì được giảm 2% thuế GTGT; tuy nhiên, nếu là "sản phẩm hóa chất" thì không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Liên quan đến hàng hóa không được giảm thuế GTGT có mã HS ký hiệu (*) tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022.

blue-check 4/10/2022 Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 4139/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , kim loại và sản phẩm từ kim loại thuộc hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại thì vẫn khai nộp thuế GTGT 10%, không được áp dụng thuế suất 8%.

blue-check 23/9/2022 Dịch vụ lắp biển quảng cáo được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 46740/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo có cung ứng các dịch vụ lắp thiết bị điện, cổng màn hình led, treo banner, dịch vụ vệ sinh... nếu không thuộc các phụ lục I, II, III ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022. Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp cung ứng dịch vụ cáp quang thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 22/9/2022 Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3522/TCT-CS)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cơ sở thu hộ hãng vận tải nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì được giảm 20% mức tỷ lệ tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Đối với sản phẩm điện tử gia dụng, theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7169/BTC-TCT ngày 22/7/2022, sản phẩm này không được giảm 2% thuế GTGT. Tuy nhiên, Bộ Thông tin & Truyền thông cho rằng, để xác định một mặt hàng là sản phẩm điện tử gia dụng cần phải căn cứ theo pháp luật chuyên ngành công nghệ thông tin và mặt hàng đó trước hết phải đáp ứng tiêu chí là thiết bị điện tử.

Đối với hàng hóa, dịch vụ đặc thù được lập hóa đơn theo kỳ, nếu thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì được xét giảm trên các hóa đơn lập từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

blue-check 21/9/2022 Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 46351/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty kinh doanh các sản phẩm chịu thuế GTGT 10%, nếu không thuộc các mặt hàng quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được áp dụng thuế suất 8% trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Trường hợp Công ty bán hàng áp dụng nhiều mức thuế suất GTGT thì vẫn được lập chung trên cùng một hóa đơn nhưng phải ghi rõ thuế suất của từng mặt hàng (Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP ).

blue-check 13/9/2022 Xăng dầu không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 45089/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các hàng hóa, dịch vụ nêu tại phụ lục I, II, III của Nghị định này không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, "xăng dầu" thuộc danh mục hàng hóa nêu tại phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên không được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022.

blue-check 9/9/2022 Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 44387/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty cung cấp và lắp đặt các thiết bị y khoa nếu không thuộc các phụ lục ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2/2022 đến hết 31/12/2022.

blue-check 7/9/2022 Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 3699/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý, khi nhập khẩu sản phẩm điện tử, doanh nghiệp cần phải căn cứ đặc tính kỹ thuật của từng sản phẩm và quy định về phân loại thiết bị điện tử tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTTstatus2 để xác định đúng loại sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng và áp dụng đúng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và các hướng dẫn tại Công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/2/2022, Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 24/2/2022. Xem thêm

Theo quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTTstatus2 , "thiết bị điện tử" là những thiết bị có cấu tạo cơ bản bao gồm các linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử tích hợp, hoạt động theo các nguyên lý điều khiển của mạch điện tử.

"Thiết bị điện tử gia dụng" là các thiết bị điện tử dùng trong các hoạt động của gia đình. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng". Để xác định một sản phẩm có phải là thiết bị điện tử gia dụng hay không thì trước hết cần phải xem xét, đánh giá các thiết bị đó có phải là thiết bị điện tử hay không.

blue-check 5/9/2022 Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 43573/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện sẽ được giảm 2% thuế GTGT nếu không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ lắp đặt được xác định theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 9 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Khi bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng nhiều mức thuế suất GTGT, doanh nghiệp phải ghi rõ thuế suất của từng loại (Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP ).

blue-check 31/8/2022 Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3640/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến việc giảm thuế GTGT đối với hóa chất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Công văn số 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2022. Xem thêm

Theo đó, hóa chất nhập khẩu nếu là "hóa chất cơ bản" thì được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ; nếu là "sản phẩm hóa chất" thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Doanh nghiệp tự kê khai, tự xác định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng thuế GTGT đối với hóa chất nhập khẩu.

blue-check 26/8/2022 Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 42226/CTHN-TTHT)

Theo Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , Dụng cụ để khoan mã HS 2593033 thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT từ 1/2/2022. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu và bán các bộ máy khoan phá bê tông có mã HS 2593033 thì không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 15/8/2022 Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3378/TCHQ-TXNK)

Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022. Xem thêm

Doanh nghiệp có thể đối chiếu mặt hàng nhập khẩu với hướng dẫn tại Công văn số 642/TCHQ-TXNK để xác định, kê khai thuế GTGT.

blue-check 15/8/2022 Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3379/TCHQ-TXNK)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2022, các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022 theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Riêng các sản phẩm hóa chất bao gồm sản phẩm hóa chất có tên, mã HS thuộc phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và sản phẩm hóa chất khác thuộc mã ngành 202 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 15/8/2022 Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
(Công văn số 2998/TCT-TVQT)

Theo Công văn này, cơ quan thuế sẽ tính giảm 20% mức tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu bán hóa đơn (loại hóa đơn bán hàng) cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , thay vì tính với tỷ lệ 1% như trước đây.

blue-check 29/7/2022 Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
(Công văn số 7460/BTC-TCT)

Theo Bộ Tài chính, các công trình, hạng mục xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 đều thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , không phân biệt đã hay chưa thanh toán.

blue-check 27/7/2022 Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
(Công văn số 7376/BTC-TCT)

Công văn kiến nghị Bộ KH&ĐT hướng dẫn phân loại mã ngành của mặt hàng nhôm trần xoắn, đồng trần xoắn (dây bện bằng kim loại) để làm cơ sở áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 22/7/2022 Về việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
(Công văn số 2619/TCT-CS)

Liên quan đến việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã yêu cầu căn cứ quy định tại Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị định 41/2022/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) và Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 để thực hiện.

blue-check 22/7/2022 Các thiết bị điện tử gia dụng có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 7169/BTC-TCT)

Để có căn cứ áp dụng chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , Bộ Tài chính đã kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết các sản phẩm thiết bị điện tử như: nồi cơm điện, bình thủy, ấm điện, lò nướng, nồi lẩu, bếp hồng ngoại, vỉ nướng,... và dịch vụ quảng cáo trên báo điện tử thuộc đối tượng giảm hay không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, trường hợp các sản phẩm điện tử nêu trên được xác định là thiết bị điện tử gia dụng thì không thuộc đối tượng giảm 2% thuế.

Đối với dịch vụ quảng cáo trên báo điện tử, được phân vào mã ngành 7310021 và không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên sẽ được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 19/7/2022 Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
(Công văn số 35196/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty nhận tiền của đối tác để thực hiện các dịch vụ cho đối tác như: hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ trưng bày, hỗ trợ sản phẩm mới, hỗ trợ marketing,... thì phải khai nộp thuế GTGT. Xem thêm

Các dịch vụ hỗ trợ kể trên nếu đang áp dụng thuế suất GTGT 10% và không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm về thuế suất 8% kể từ 1/2/2022.

blue-check 18/7/2022 Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT
(Công văn số 34795/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, việc xác định hàng hóa nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT hay không cũng sẽ căn cứ vào các phụ lục ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu chỉ được giảm 2% thuế GTGT (từ 10% xuống 8%) khi không thuộc các phụ lục ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Ngược lại, nếu thuộc một trong các mặt hàng nêu tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm thuế.

blue-check 12/7/2022 Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 2837/TCHQ-TXNK)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2252/TCT-CS ngày 27/6/2022, mặt hàng "hóa chất cơ bản" không thuộc danh mục hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT theo các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nên được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022. Xem thêm

Việc giảm 2% thuế GTGT theo quy định trên được áp dụng thống nhất cho hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Riêng các sản phẩm hóa chất (bao gồm sản phẩm hóa chất có tên, mã HS thuộc phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và sản phẩm hóa chất khác thuộc mã ngành 202) thì không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 8/7/2022 Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 32314/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, trường hợp các dịch vụ bảo hành máy tính, máy chủ, thiết bị điện tử... không thuộc Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được áp dụng thuế suất GTGT 8% kể từ ngày 1/2/2022 đến hết 31/12/2022. Xem thêm

Các hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT khác nhau được phép lập chung trên một hóa đơn nhưng phải ghi rõ thuế suất của từng loại (Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP ).

Thời điểm lập hóa đơn, thời điểm xác định thuế GTGT đối với dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 30/6/2022 Sản phẩm công nghệ thông tin có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 30942/CTHN-TTHT)

Đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, chỉ được giảm 2% thuế GTGT nếu không thuộc các mặt hàng, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, trường hợp công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nếu thuộc các sản phẩm, dịch vụ nêu tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế suất.

blue-check 29/6/2022 Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
(Công văn số 30592/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10%, nếu không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì sẽ được áp dụng thuế suất 8% kể từ ngày 1/2 - 31/12/2022. Xem thêm

Trên cùng 01 hóa đơn, doanh nghiệp có thể lập cho nhiều hàng hóa, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau (10%, 8%, 5%), tuy nhiên cần ghi rõ thuế suất của từng loại (Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP ).

Đối với hóa đơn điện tử đã lập theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu phát hiện sai sót, doanh nghiệp xử lý theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 19 của Nghị định này.

blue-check 22/6/2022 Dịch vụ quảng cáo có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 29360/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, dịch vụ quảng cáo nếu có mã ngành thuộc dịch vụ thông tin - truyền tải quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Trường hợp dịch vụ quảng cáo không thuộc dịch vụ lĩnh vực thông tin - truyền tải quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022.

blue-check 22/6/2022 Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 29355/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dịch vụ gia công cơ khí nếu không thuộc các dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại các Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2/2022.

blue-check 8/6/2022 Hàng hóa cho tặng có được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 1954/TCT-DNL)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp mặt hàng tàu biển đang thuộc diện chịu thuế GTGT 10% và không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì khi cho thuê, bán thanh lý tàu biển trong thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng... nếu đang thuộc diện chịu thuế GTGT 10% và không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì cũng được xét giảm 2% thuế GTGT trong giai đoạn từ 1/2/2022 đến 31/12/2022.

blue-check 7/6/2022 Cách tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ để áp dụng chính sách giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 6459/CTTPHCM-TTHT)

Cục thuế TP. HCM lưu ý, để biết các hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh có được giảm 2% thuế GTGT hay không, doanh nghiệp phải đối chiếu với các nhóm hàng hóa, dịch vụ nêu tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Read more

Nếu các mặt hàng, dịch vụ đang kinh doanh không thuộc bất kỳ nhóm hàng hóa, dịch vụ nào tại các phụ lục của Nghị định 15 thì được giảm 2% thuế; ngược lại, nếu thuộc các nhóm hàng hóa, dịch vụ nêu tại phụ lục của Nghị định 15 thì không được giảm.

Việc xác định mã số HS của hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh (để đối chiếu với mã HS nêu tại các phụ lục của Nghị định 15) được tra cứu tại website https://tongcuc.customs.gov.vn (mục Tra cứu Biểu thuế - Phân loại HS/ Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa XNK) nếu là hàng nhập khẩu hoặc tra cứu mã sản phẩm tại Quyết định 43/2018/QĐ-TTg hoặc Quyết định 27/2018/QĐ-TTg nếu là hàng nội địa.

Ngoài ra, cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đã bán hàng trước ngày 1/2/2022 nhưng sau này mới phát hành hóa đơn thì bị coi là lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 1/6/2022 Chính sách giảm 2% thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu đã được TCHQ hướng dẫn rõ
(Công văn số 1986/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 cho hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022, trong đó có hướng dẫn rõ việc xác định hàng hóa (tên hàng, mã HS) không được giảm thuế.

blue-check 4/5/2022 Vướng mắc về việc giảm 2% thuế GTGT cho hoạt động xây dựng, cần liên hệ với Bộ Tài chính
(Công văn số 1525/BXD-KTXD)

Đối với vướng mắc về giảm 2% thuế GTGT cho hoạt động xây dựng, doanh nghiệp cần gửi phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

blue-check 3/3/2022 Doanh nghiệp tự tra cứu 3 phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP để biết có hay không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 7064/CTHN-TTHT)

Đối với các sản phẩm đang áp dụng thuế GTGT 10%, nếu không thuộc các phụ lục I, II và III ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì sẽ được giảm 2% thuế GTGT (còn 8%), áp dụng kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 7/3/2023 Gói thầu tư vấn hoàn thành sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 9580/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty có gói thầu tư vấn khảo sát mà thời điểm xác định giá trị hoàn thành công việc sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Công ty thực hiện lập hóa đơn cho gói thầu này theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và áp dụng thuế suất GTGT 10%.

blue-check 6/3/2023 Hóa đơn phát hành sau năm 2022 không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 9301/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, việc giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 chỉ áp dụng cho hóa đơn được phát hành trong thời gian từ ngày 1/2/2022 - 31/12/2022; không áp dụng cho hóa đơn phát hành sau ngày 31/12/2022. Xem thêm

Đối với hóa đơn đã lập với thuế suất 8% (được giảm 2%) trong thời gian từ ngày 1/2/2022 - 31/12/2022, nếu phát hiện sai sót doanh nghiệp xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh việc hoàn trả hàng hóa đã mua thì khi trả hàng cũng phải lập hóa đơn, thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi tương ứng với thuế suất ghi trên hóa đơn mua vào (Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 27/2/2023 Hóa đơn trả hàng được ghi theo thuế suất của hóa đơn mua vào
(Công văn số 7972/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , hàng hóa trả lại cũng phải xuất hóa đơn. Xem thêm

Thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi tương ứng theo mức thuế suất ghi trên hóa đơn mua vào.

blue-check 8/2/2023 Khối lượng xây dựng hoàn thành 2022 nhưng hóa đơn năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 4209/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, khối lượng lắp đặt. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành hoạt động xây dựng trong năm 2022 nhưng xuất hóa đơn trong năm 2023 thì không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , đồng thời bị xử phạt hành chính về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 6/2/2023 Khối lượng xây dựng phát hành hóa đơn sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 3871/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với dịch vụ xây dựng, lắp đặt, phải lập hóa đơn tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, khối lượng lắp đặt, không phân biệt đã hay chưa thu tiền. Xem thêm

Nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 (từ 3 - 8 triệu đồng).

Dịch vụ xây dựng, lắp đặt thuộc đối tượng được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , tuy nhiên, nếu thời điểm xuất hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì không còn được giảm thuế.

blue-check 31/1/2023 Dịch vụ đã hoàn thành nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn sẽ không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 3377/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2022, theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT nhưng sau thời điểm ngày 31/12/2022 mới xuất hóa đơn thì không còn được giảm thuế. Xem thêm

Về thời điểm lập hóa đơn, theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt phải lập hóa đơn tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục xây dựng, không phân biệt đã hay chưa thu tiền.

blue-check 12/12/2022 Dịch vụ thu tiền trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
(Công văn số 61429/CTHN-TTHT)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022, trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ từ thời điểm ngày 1/2/2022 nhưng có thu trước một phần tiền dịch vụ và đã xuất hóa đơn trước ngày 1/2/2022 thì khoản tiền này không được giảm 2% thuế GTGT; chỉ giảm cho số tiền dịch vụ còn lại được thu và lập hóa đơn sau ngày 1/2/2022.

blue-check 23/9/2022 Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
(Công văn số 46739/CTHN-TTHT)

Đối với các sản phẩm, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10%, nếu doanh nghiệp đối chiếu và không thấy thuộc các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu xác định thuộc một trong các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Nguyên tắc giảm 2% thuế GTGT nêu trên áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại và chỉ áp dụng với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế GTGT 10%; không giảm với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế GTGT 5% hoặc thuộc diện không chịu thuế.

blue-check 21/9/2022 Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 46350/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, các sản phẩm hóa chất cơ bản đang áp dụng thuế suất GTGT 10% được giảm thuế kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Trường hợp khi phát hành hóa đơn bán sản phẩm hóa chất, doanh nghiệp chưa tính giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì các bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán phát hành hóa đơn điều chỉnh giao cho bên mua (khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ).

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh này, bên bán, bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

blue-check 9/9/2022 Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 3740/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , các sản phẩm từ kim loại thuộc nhóm hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Quy định này áp dụng với cả hàng hóa nhập khẩu, theo đó, khi nhập khẩu sản phẩm từ kim loại doanh nghiệp sẽ không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 27/7/2022 Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
(Công văn số 7375/BTC-TCT)

Theo Bộ Tài chính thì các sản phẩm thuộc số thứ tự 03(006) nhóm V-Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi...và số thứ tự 02 nhóm VI - Các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện phục vụ viễn thông thuộc mã HS 85.44 nêu tại Mục B Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 sẽ không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Đối với sản phẩm là “sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu” thuộc mã 25999 (mã cấp 6 là 259992 “Dây buộc các loại, dây xích, lò xo, đinh, vít bằng kim loại”; mã cấp 7 là 2599921 và 2599922) nêu tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì cũng không được giảm thuế; trừ sản phẩm “dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm ngành 27230” thuộc cột nội dung của mã cấp 7 là 2599921 và 2599922 nêu tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn việc giảm thuế sau khi trao đổi với cơ quan liên quan.

blue-check 23/6/2022 Hóa đơn lập sai thời điểm không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 7277/CTTPHCM-TTHT)

Cục thuế TP. HCM lưu ý, chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 chỉ áp dụng với hóa đơn lập đúng thời điểm và phát sinh từ tháng 2/2022. Xem thêm

Theo đó, trường hợp dịch vụ đã hoàn thành trong tháng 1/2022 nhưng hóa đơn được lập vào tháng 2/2022 thì bị coi là lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được giảm 2% thuế GTGT.

blue-check 14/2/2022 Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp phải giảm thuế GTGT trên hóa đơn
(Công văn số 1094/CTTPHCM-TTHT)

Nhận thấy nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vẫn chưa giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn theo đúng Nghị quyết 43/2022/QH15, Cục thuế TP. HCM nhắc nhở tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn bắt buộc phải giảm thuế GTGT trên hóa đơn (còn 8%) đối với các mặt hàng chịu thuế suất 10%. Xem thêm

Việc giảm thuế GTGT nêu trên thực hiện từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12/2022, nhằm hỗ trợ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Một số hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT xác định theo các Phụ lục ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 9/2/2022 Sẽ xử nghiêm những trường hợp không giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn
(Công điện số 02/CĐ-TCT)

Nhằm đảm bảo người dân được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh đẩy mạnh phổ biến đồng thời đôn đốc doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phải giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn (chỉ tính 8%) đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Những trường hợp cố tình không giảm thuế GTGT, vẫn thu 10% thuế GTGT trên hóa đơn sẽ bị xử lý nghiêm.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020