LuatVietnam

Flow | Giấy phép môi trường

Found 9 records | Latest update: 24-Jul-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 24/7/2023 Quy trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
(Quyết định số 3740/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 04 quy trình thủ tục về cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp và chế xuất Tp. Hà Nội. Read more

Trong đó, quy trình cấp mới giấy phép môi trường áp dụng với: (i) dự án đầu tư nhóm III trong các khu công nghiệp có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức; (ii) dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực có tiêu chí về môi trường như đối tượng nêu trên.

Quy trình cấp đổi giấy phép môi trường áp dụng với chủ dự án đầu tư, cơ sở nhóm III trong các khu công nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường khi có sự thay đổi tên dự án, cơ sở hoặc chủ dự án, cơ sở khác với giấy phép môi trường đã được cấp.

Quy trình cấp điều chỉnh giấy phép môi trường áp dụng với chủ dự án đầu tư, cơ sở nhóm III trong các khu công nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường khi có thay đổi một trong các nội dung cấp phép không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, như: nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, vị trí, phương thức xả nước thải....

Quy trình cấp lại giấy phép môi trường áp dụng với chủ dự án, cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường có đề nghị cấp lại giấy phép trong các trường hợp như: giấy phép hết hạn, dự án đầu tư tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất, tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 19/7/2023 Các trường hợp cấp giấy phép môi trường được thực hiện trực tuyến (tại Hà Nội)
(Quyết định số 3682/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Read more

Theo đó, cần lưu ý, đối với thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép môi trường, cho phép thực hiện trực tuyến (thông qua dịch vụ công mức độ 4) đối với các trường hợp sau đây:

(i) Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

(ii) Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.

Đối với thủ tục cấp đổi, điều chỉnh giấy phép môi trường, tất cả các trường hợp đều được nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 26/6/2023 Trọn bộ thủ tục cấp giấy phép môi trường và vận chuyển chất thải nguy hại
(Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 11 quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: Read more

1. Cấp Giấy phép môi trường

2. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường

3. Cấp đổi Giấy phép môi trường

4. Cấp lại Giấy phép môi trường

5. Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường

6. Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng

7. Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm

8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

9. Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

10. Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

11. Cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 25/7/2022 Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
(Quyết định số 2583/QĐ-UBND)

Quyết định phê duyệt các quy trình mới áp dụng từ ngày 25/7/2022 về cấp giấy phép môi trường và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội. Read more

Nội dung cụ thể xem các phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ Các quy trình nội bộ ký hiệu: QT-01, QT-06 mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 01/11/2019; QT-43, QT-44, QT-45, QT-46, QT-47, QT-48, QT-49, QT-50 phần A, QT-H-02, QT-H-03 phần B, QT-X-01 phần C Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020.

HƯỚNG DẪN
blue-check 18/7/2022 Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM
(Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND)

Mức phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường quy định tại Nghị quyết này sẽ áp dụng từ ngày 1/8/2022. Read more

Đối tượng nộp phí là các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp hoạt động trên địa bàn TP. HCM.

Mức thu phụ thuộc vào từng đối tượng xin giấy phép môi trường và thẩm quyền cấp giấy phép (do UBND Thành phố hay UBND quận/huyện cấp phép). Trong đó, thấp nhất là 3,5 triệu đồng, cao nhất là 19,3 triệu đồng. Chi tiết xem tại Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2022.

red-check 25/3/2022 Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
(Quyết định số 1040/QĐ-UBND)

Quyết định thay mới các thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTstatus2 . Read more

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 01, 02 phần A, 01 phần B Phụ lục 1; số 02, 03, 05, 06 phần A, số 01 phần B và số 01 phần C Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020.

THAM KHẢO
blue-check 11/5/2023 Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM sẽ giữ thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đến 31/12/2025
(Quyết định số 1873/QĐ-UBND)

Theo Quyết định này, UBND TP. HCM đã ủy quyền cho Sở TN&MT thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường (bao gồm kiểm tra vận hành thử nghiệm) đối với các dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn thành phố và tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố; thời hạn ủy quyền từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Read more

Riêng việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, UBND Thành phố đã ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thực hiện thu đến hết ngày 31/12/2025.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định khác trái với nội dung tại Quyết định này.

blue-check 28/10/2022 Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường được khai nộp vào Tiểu mục 2632
(Công văn số 3977/TCT-KK)

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với khoản Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường khai nộp kể từ ngày 1/1/2022 theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14status2 thì hạch toán vào Tiểu mục 2632 cho đến khi có hướng dẫn mới.

XEM THÊM
blue-check 20/9/2021 Về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường áp dụng từ 1/1/2022
(Công văn số 10844/BTC-CST)

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại địa phương để trình HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo ban hành trước thời điểm Luật BVMT 2020 có hiệu lực (1/1/2022).