LuatVietnam

Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?

Cập nhật 23/11/2022 | Đăng tải: LVN.5595

hoi Trung tâm Y khoa Công nghệ cao Forlab (Hà Nội)
Trong hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng dịch vụ phi tư vấn (E-HSMT) theo mẫu 3A của một đơn vị có đưa tiêu chuẩn đánh giá về mặt năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, mẫu 3A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT lại ghi “đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này...”.
Việc bên mời thầu đưa tiêu chuẩn đánh giá về mặt năng lực, kinh nghiệm vào E-HSMT chào hàng cạnh tranh này có đúng luật không? Nếu không thì xử lý thế nào?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).

Theo đó, việc lập E-HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng chào hàng cạnh tranh được thực hiện theo quy định nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Cấm chỉ định hãng sản xuất trong hồ sơ mời thầu
otvet Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?
otvet Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ nếu giá dự thầu chưa thống nhất
otvet Những lưu ý về phương pháp chấm thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng
otvet Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?
otvet Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?
otvet Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?
otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Có được dùng hợp đồng thi công công trình cấp III để dự thầu công trình cấp II?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu