LuatVietnam

Lược đồ | Hàng không dân dụng

Tổng số 49 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Dec-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/1/2007 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 English attachment
(Luật số 66/2006/QH11status2 )

Luật quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng. Luật quy định cụ thể quốc tịch tàu bay; khai thác tàu bay,; thuê, cho thuê tàu bay; đình chỉ thực hiện chuyến bay, tạm giữ, bắt giữ tàu bay; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; vận chuyển hàng hoá (nhận hàng, trà hàng và bồi thường thiệt hại khi hàng hoá bị tổn thất...). Luật được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007 và thay thế Luật hàng không dân dụng ngày 26/12/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng ngày 20/04/1995.

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
red-check 1/7/2015 Luật hàng không dân dụng (sửa đổi 2014) English attachment
(Luật số 61/2014/QH13status2 )

Luật này sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây của Luật hàng không dân dụng số 66/2006/QH11status2 : Xem thêm

- Điều 11 về phí, lệ phí và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

- Điều 14 về xoá đăng ký quốc tịch tàu bay

- Điều 21 về quy định chi tiết về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay

- Điều 27 về quy định chi tiết về khai thác tàu bay

- Điều 50 về đăng ký cảng hàng không, sân bay

- Điều 81 về cấp phép bay

- Điều 110 về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

- Điều 112 về quyền vận chuyển hàng không

....

Theo đó, khoản 25 Điều 1 Luật này bổ sung quy định nghiêm cấm Hãng hàng không sử dụng thương hiệu, bao gồm tên thương mại và nhãn hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác; nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển hàng không

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Bãi bỏ Điều 125; khoản 3 và khoản 4 Điều 158 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11status2

HƯỚNG DẪN
light-check 30/12/2023 Sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Thông tư số 09/2023/TT-BGTVT)

Thông tư này sửa đổi, bổ sung các Phần sau của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng ban hành kèm Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT: Xem thêm

1. Phần 1 Các chính sách, quy trình và định nghĩa chung (xem Phụ lục I đính kèm);

2. Phần 4 Duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay (xem Phụ lục II);

3. Phần 5. Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (xem Phụ lục III);

4. Phần 6. Quy định về phương tiện và thiết bị (xem Phụ lục IV);

5. Phần 7. Giấy phép nhân viên hàng không (xem Phụ lục V);

6. Phần 8. Giấy chứng nhận sức khỏe (xem Phụ lục VI);

7. Phần 10. Khai thác tàu bay (xem Phụ lục VII);

8. Phần 12. Phê chuẩn và giám sát người khai thác (xem Phụ lục VIII);

9. Phần 13. Các yêu cầu bổ sung đối với việc chuyên chở hành khách đối với tàu bay có số lượng ghế từ 20 ghế hành khách trở lên (xem Phụ lục IX);

10. Phần 14. Yêu cầu về trình độ đối với nhân viên hàng không của người khai thác có Giấy chứng nhận khai thác tàu bay (AOC) (xem Phụ lục X);

11. Phần 16. Kiểm soát khai thác của người khai thác (xem Phụ lục XI);

12. Phần 18. Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (xem Phụ lục XII);

13. Phần 19. Báo cáo và điều tra sự cố, tai nạn tàu bay (xem Phụ lục XIII);

14. Phần 20. Cấp, công nhận, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay (xem Phụ lục XIX);

15. Phần 23. Máy bay động cơ tuốc-bin phản lực và máy bay thân rộng hoạt động trong lĩnh vực hàng không chung (xem Phụ lục XX).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2023.

red-check 15/3/2021 Sửa đổi Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng English attachment
(Thông tư số 42/2020/TT-BGTVTstatus2 )

Thông tư sửa đổi, bổ sung Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng đã được ban hành tại các Thông tư sau: Xem thêm

1. Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/6/2017

2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011

3. Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016

4. Thông tư số 56/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 11/12/2018.

Nội dung chi tiết tham khảo từ Phụ lục I - Phụ lục XXIII ban hành kèm Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021.

red-check 30/1/2019 Sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Thông tư số 56/2018/TT-BGTVTstatus2 )

Thông tư sửa đổi, bổ sung các Phần sau trong Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng: Xem thêm

- Phần 1 về các chính sách, thủ tục và định nghĩa chung (xem tại Phụ lục I).

- Phần 4 về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay (Phụ lục II).

- Phần 5 về tổ chức bảo dưỡng máy bay (Phụ lục III).

- Phần 6 về quy định đối với phương tiện và thiết bị (Phụ lục IV).

- Phần 7 về giấy phép nhân viên hàng không (Phụ lục V).

- Phần 9 về tổ chức huấn luyện hàng không (Phụ lục VI).

- Phần 10 về điều kiện khai thác máy bay (Phụ lục VII).

- Phần 12 về phê chuẩn và giám sát người khai thác (Phụ lục VIII).

- Phần 14 về yêu cầu trình độ của nhân viên hàng không (Phụ lục IX).

- Phần 19 về báo cáo và điều tra sự cố, tai nạn máy bay (Phụ lục X).

- Phần 20 về cấp, công nhận, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bay (Phụ lục XI).

- Phần 21 về cấp giấy chứng nhận cho máy bay và các sản phẩm, thiết bị của máy bay (Phụ lục XII).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2019 và thay thế Thông tư số 14/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 03/4/2018.

red-check 1/9/2017 Sửa đổi Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 )

Thông tư sửa đổi, bổ sung Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng, gồm các Phần 1, 3 - 7, Phần 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 và 23. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

Bãi bỏ Thông tư số 41/2015/TT-BGTVTstatus1 ngày 12/8/2015 và Quyết định số 471/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 22/02/2017.

red-check 1/1/2017 Chế độ báo cáo hoạt động và số liệu trong ngành hàng không dân dụng
(Thông tư số 33/2016/TT-BGTVTstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ Thông tư số 14/2009/TT-BGTVTstatus1 ngày 04/8/2009.

blue-check 1/6/2016 Quy chế trao đổi thông tin liên ngành về an toàn hàng không dân dụng
(Thông tư Liên tịch số 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP)

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2016.

red-check 15/5/2016 Sửa đổi Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng
(Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2016 và bãi bỏ Thông tư số 14/2014/TT-BGTVTstatus1 ngày 12/5/2014.

blue-check 20/1/2014 Quy định về tần số dùng cho tìm kiếm cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng
(Thông tư số 19/2013/TT-BTTTT)

Thông tư này quy định tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng kèm theo điều kiện sử dụng cụ thể (chi tiết xem tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Xem thêm

Thông tư này áp dụng đối với:

a) Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng tại Việt Nam.

b) Lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài được phép sử dụng tần số quy định trong Thông tư này sau khi đã được cấp phép hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014.

blue-check 1/10/2012 Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
(Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.

red-check 27/1/2012 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 )

Bộ quy chế này quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và cơ sở y tế giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không Xem thêm

Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiết kế, sản xuất, thử nghiệm tàu bay, thiết bị lắp ráp trên tàu bay, thiết bị, vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, khai thác tàu bay, huấn luyện, đào tạo, giám định sức khoẻ cho nhân viên hàng không.

Thông tư có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ:

1. Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng;

2. Quyết định số 2727/1998/QĐ-CHK ngày 10/10/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy chế khai thác tàu bay thương mại – QCHK-KT1;

3. Quyết định số 20/2000/QĐ-CHK ngày 01/8/2000 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về Quy chế hàng không - Cấp bằng 1 – QCHK-CB1;

4. Quyết định số 06/2000/QĐ-CHK ngày 03/2/2000 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy chế về nhân viên xác nhận hoàn thành bảo dưỡng – QCHK-66;

5. Quyết định số 10/2001/QĐ-CHK ngày 09/7/2001 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy chế về quy trình cấp chứng chỉ cho tàu bay và các sản phẩm, thiết bị của tàu bay – QCHK-21;

6. Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 337-06 về Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay hàng không dân dụng;

7. Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 19/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế khai thác trực thăng thương mại.

blue-check 10/5/2009 Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng English attachment
(Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg)
blue-check 22/9/2008 Về việc gáim sát thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
(Công văn số 6221/VPCP-KTN)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải giám sát chặt chẽ việc thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh các điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không quy định tại Nghị định số 76/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 09 tháng 5 năm 2007, đảm bảo phù hợp với thực tế kinh doanh vận chuyển hàng không tại Việt Nam

THAM KHẢO
blue-check 20/9/2022 Nhập khẩu máy bay huấn luyện trong hàng không dân dụng được miễn xin giấy phép
(Công văn số 548/XNK-CN)

Theo Bộ Công thương, đối với máy bay nhập khẩu với mục đích huấn luyện được sử dụng trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 69/2018/NĐ-CP nên doanh nghiệp không phải xin giấy phép nhập khẩu.

blue-check 1/1/2019 Cảng hàng không dân dụng - Yêu cầu quy hoạch
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12575:2019)

Tiêu chuẩn này dùng để hướng dẫn cho quy hoạch mới hoặc cải tạo hay mở rộng cảng hàng không (CHK) hiện có. Xem thêm

TCVN 12575:2019 do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XEM THÊM
blue-check 7/1/2016 Đề án nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng
(Quyết định số 34/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 10/7/2014 Mức thu hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế
(Thông tư số 60/2014/TT-BTC)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2014 và áp dụng từ năm tài chính 2014, thay thế Thông tư số 104/TC/GTBĐ ngày 07/12/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc kinh phí tham gia tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

blue-check 21/7/2022 [Hợp nhất] - Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016, Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/6/2017, Thông tư số 56/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 11/12/2018, Thông tư số 42/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2020 và Thông tư số 11/2022/TT-BGTVT ngày 29/6/2022 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Xem thêm

blue-check 12/5/2022 [Hợp nhất] - Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016, Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/6/2017, Thông tư số 56/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 11/12/2018 và Thông tư số 42/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2020 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

blue-check 3/12/2020 [Hợp nhất] - Chế độ báo cáo hoạt động và số liệu trong ngành hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 vào Thông tư số 33/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

blue-check 16/12/2019 [Hợp nhất] - Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
(Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai số 45/2013/QH13status2 ngày 29/11/2013 và Luật số 61/2014/QH13status2 ngày 21/11/2014 vào Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11status2 ngày 29/6/2006.

blue-check 13/8/2018 [Hợp nhất] - Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016, Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/6/2017 và Thông tư số 14/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 03/4/2018 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

blue-check 29/12/2017 [Hợp nhất] - Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016; Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/6/2017; Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/6/2017 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

blue-check 26/4/2017 [Hợp nhất] - Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016 và Thông tư số 41/2015/TT-BGTVTstatus1 ngày 12/8/2015 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

blue-check 19/10/2015 [Hợp nhất] - Quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 14/2014/TT-BGTVTstatus1 ngày 12/5/2014 và Thông tư số 41/2015/TT-BGTVTstatus1 ngày 12/8/2015 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

blue-check 11/12/2014 [Hợp nhất] - Luật hàng không dân dụng Việt Nam
(Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 61/2014/QH13status2 ngày 21/11/2014 vào Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11status2 ngày 29/6/2006 của Quốc hội.

blue-check 3/1/2014 [Hợp nhất] - Quy định về phương thức bay hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 vào Thông tư số 28/2009/TT-BGTVTstatus1 ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức bay Hàng không dân dụng.

blue-check 24/12/2013 [Hợp nhất] - Quy định về khí tượng hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 vào Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 quy định về khí tượng hàng không dân dụng.

blue-check 23/12/2013 [Hợp nhất] - Quy chế không lưu hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay tại Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 vào Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về "Quy chế không lưu hàng không dân dụng"

blue-check 7/10/2013 [Hợp nhất] - Quy chế giám sát hàng không dân dụng English attachment
(Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 vào Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng.

blue-check 1/4/2015 Quy chế quản lý kinh phí dành cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng
(Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.

blue-check 18/7/2013 [Hợp nhất] - Về an ninh hàng không dân dụng
(Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 51/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 11 tháng 6 năm 2012 vào Nghị định số 81/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 15/5/2011 Sửa đổi điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không English attachment
(Thông tư số 18/2011/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư sửa đổi Điều 7 của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT liên quan đến thủ tục công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 8 của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải

stop-check 1/12/2014 Phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng
(Thông tư số 44/2014/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014.

stop-check 15/12/2013 Quy định mức phạt trong lĩnh vực hàng không dân dụng English attachment
(Nghị định số 147/2013/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013 và thay thế Nghị định số 60/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 03/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

stop-check 13/12/2013 Công bố các Mẫu xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
(Thông tư số 53/2013/TT-BGTVTstatus1 )

Ban hành kèm theo Thông tư này 17 mẫu Quyết định và 09 mẫu Biên bản dùng trong xử phạt hành chính về hàng không dân dụng. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2013.

stop-check 1/11/2013 Quy chế bảo trì công trình hàng không dân dụng
(Thông tư số 22/2013/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư này áp dụng đối với các loại công trình hàng không dân dụng, bao gồm: Xem thêm

a) Công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay;

b) Công trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

c) Công trình cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013.

stop-check 1/7/2012 Quy định về trang phục của An ninh hàng không dân dụng
(Thông tư số 12/2012/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012. Xem thêm

Bãi bỏ Điều 75 và Phụ lục về trang phục An ninh hàng không của Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

stop-check 15/5/2011 Về Chương trình an ninh hàng không dân dụng
(Thông tư số 17/2011/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư bổ sung thêm Điều 4b về Thủ tục phê duyệt Chương trình an ninh hàng không dân dụng; bổ sung khoản 14 Điều 9 về xây dựng Chương trình an ninh hàng không dân dụng của người khai thác cảng hàng không Read more

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 25/12/2009 Quy định về phương thức bay hàng không dân dụng
(Thông tư số 28/2009/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và tiêu chuẩn áp dụng đối với phương thức bay Hàng không dân dụng, tiêu chuẩn đối với nhân viên thiết kế phương thức bay áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành và thực hiện phương thức bay Hàng không dân dụng. Phương thức bay Hàng không dân dụng sử dụng thiết bị được quy định tại Thông tư này gồm: phương thức cất cánh, phương thức tiếp cận, phương thức đến, phương thức bay chờ và phương thức trên đường bay. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

stop-check 18/9/2009 Quy định việc Báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
(Thông tư số 14/2009/TT-BGTVTstatus1 )

Thông tư này quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam, bao gồm báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, áp dụng đối với Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không, các Tổng Công ty cảng hàng không, Tổng Công ty bảo đảm hoạt động bay, các hãng hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không, Trung tâm Y tế hàng không, Tạp chí Hàng không. Thông tư có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 16/2001/QĐ/CHK ngày 18/9/2001 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy chế báo cáo số liệu thống kê liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng

stop-check 14/7/2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
(Nghị định số 91/2007/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hàng không dân dụng do các tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: a) Vi phạm quy định về tàu bay; b) Vi phạm quy định về cảng hàng không, sân bay; c) Vi phạm quy định về nhân viên hàng không; d) Vi phạm quy định về hoạt động bay; đ) Vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển hàng không và hàng không chung; e) Vi phạm quy định về an ninh hàng không

stop-check 2/5/2007 Quy chế khí tượng hàng không dân dụng
(Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVTstatus1 )
stop-check 19/1/2001 Quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng English attachment
(Nghị định số 01/2001/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 25/10/1995 Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam
(Nghị định số 68/1995/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 22/2/2017 Đính chính Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng
(Quyết định số 471/QĐ-BGTVTstatus1 )

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/3/2016.

stop-check 13/6/2008 Quy chế an toàn hàng không dân dụng
(Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVTstatus1 )

Quy chế này quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, cơ sở y tế giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không. Quy chế này được áp dụng đối với tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động thiết kế, sản xuất, thử nghiệm tàu bay, thiết bị lắp trên tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, bảo dưỡng, khai thác tàu bay, huấn luyện, đào tạo, giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không

stop-check 19/5/2008 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
(Thông tư số 38/2008/TT-BTCstatus1 )