LuatVietnam

Hàng tiêu hủy do hết date vẫn được khấu trừ và hạch toán

Cập nhật 6/9/2023 | Đăng tải: LVN.5778

hoi Không nêu tên
Doanh nghiệp hiện đang kinh doanh mặt hàng sữa, Báo cáo tài chính (BCTC) những năm trước Doanh nghiệp chưa thực hiện việc trích trước chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Hiện tại doanh nghiệp phát hiện có nhiều mặt hàng hết hạn sử dụng, phải tiêu hủy.
Doanh nghiệp muốn biết theo pháp luật thuế hiện hành, số hàng tiêu hủy có được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (đầu vào) và được ghi nhận là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

1. Về thuế TNDN

- Căn cứ điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, sửa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bổi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

- Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng được tính vào chi phí được trừ như sau:

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật;

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bồi thường (nếu có);

Hồ sơ trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu”

 Doanh nghiệp cần lập biên bản kiểm kê và lưu tại DN để sau này giải trình và ngoài việc phải làm hồ sơ như trên, DN phải thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng (nếu hủy) hoặc quyết định thanh lý (nếu thanh lý), DN được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

2. Về Thuế GTGT:

Đối với hàng hóa do dư hỏng hoặc hết hạn sử dụng, căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

Như vậy, đối với hàng hóa hết hạn sử dụng nếu không được bồi thường vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Xem thêm