LuatVietnam

blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh

Công văn số 2057/BXD-KHCN ngày 9/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD (1 trang)
Posted: 13/6/2022 9:47:56 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:55:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5477
LuatVietnam

Theo quy định tại Mục 1.4.3 QCVN 16:2019/BXD, đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng nêu tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Theo đó, hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng được nộp tại Sở Xây dựng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5477
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng