LuatVietnam

light-check Hồ sơ kiểm toán (của Kiểm toán Nhà nước) phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

Quyết định số 11/2023/QĐ-KTNN ngày 6/9/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán (30 trang)
Posted: 12/9/2023 3:22:28 PM | Latest updated: 13/9/2023 4:41:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Quyết định ban hành hướng dẫn mới về lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán của Đoàn kiểm toán nhà nước, áp dụng kể từ ngày 21/10/2023.

Theo Điều 9, mỗi Đoàn kiểm toán phải thành lập 01 hồ sơ kiểm toán và lưu theo năm kiểm toán. Phương pháp lập hồ sơ kiểm toán thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số II đính kèm Quyết định này.

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày phát hành Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm tổ chức lập danh mục và nộp hồ sơ kiểm toán của Đoàn vào lưu trữ tại phòng Tổng hợp thuộc đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.

Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng phải được tập hợp lưu trữ cùng hồ sơ kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

Đối với các hồ sơ, tài liệu có liên quan phát sinh sau khi hồ sơ kiểm toán được lưu trữ theo quy định thì chậm nhất 45 ngày kể từ ngày hoàn thành xử lý công việc, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm nộp và lưu bổ sung vào hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm toán tối thiểu là 10 năm, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hồ sơ kiểm toán điện tử, sau khi kết thúc thời gian lưu trữ theo quy định, hồ sơ kiểm toán điện tử sẽ chuyển sang hình thức lưu trữ trên thiết bị lưu trữ lâu dài (như lưu trữ băng từ).

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-KTNNstatus3 ngày 14/12/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian