LuatVietnam

Flow | Hóa đơn hàng khuyến mại

Found 21 records | Latest update: 19-Oct-2022

CHÍNH SÁCH
red-check 7/1/2022 Hàng khuyến mại không thu tiền vẫn phải lập hóa đơn
(Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 )

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

red-check 7/1/2022 GIá trị khuyến mại phải thể hiện trên hóa đơn
(Điểm đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 )

Khi bán hàng có khuyến mại hoặc có chiết khấu thương mại, hóa đơn phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại hoặc giá trị khuyến mại.

HƯỚNG DẪN
blue-check 29/10/2018 Được điều chỉnh hóa đơn hàng khuyến mại nếu lỡ tính thuế GTGT
(Công văn số 72007/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại theo đúng quy định của Luật thương mại thì khi xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại được ghi giá tính thuế GTGT bằng 0, tức được miễn thuế (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Read more

Trường hợp Công ty xuất hóa đơn ghi giá tính thuế khác với quy định trên và đã kê khai thuế thì được lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh để chỉnh sửa lại giá tính thuế bằng 0.

Cũng là hàng hóa khuyến mại, nhưng nếu Công ty chưa làm thủ tục đăng ký khuyến mại theo quy định thì khi xuất hóa đơn phải tính thuế GTGT như hàng hóa cho tặng.

blue-check 13/9/2022 Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
(Công văn số 45091/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , trên HĐĐT bắt buộc phải thể hiện các nội dung: tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất GTGT; tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT. Read more

Trường hợp bán hàng có chiết khấu hoặc khuyến mại, phải thể hiện rõ khoản chiết khấu, khuyến mại đó trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế GTGT (thành tiền chưa có thuế GTGT) trong trường hợp áp dụng chiết khấu, khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật thuế GTGT.

Về định dạng chuẩn dữ liệu HĐĐT, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 2/7/2021 Quà khuyến mại được lập hóa đơn gộp vào cuối ngày
(Công văn số 2410/TCT-DNL)

Theo Tổng cục Thuế, khi xuất quà khuyến mại theo chương trình khuyến mại đã đăng ký, nếu khách hàng không cần hóa đơn, doanh nghiệp được lập chung 01 hóa đơn quà khuyến mại vào cuối ngày, kể cả phần quà trị giá trên 200.000 đồng. Read more

Trên hóa đơn, chỉ tiêu giá tính thuế được ghi bằng 0, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Tuy nhiên, kèm theo hóa đơn này phải có bảng kê chi tiết các mặt hàng đã khuyến mại, giá trị khuyến mại cho từng khách hàng.

blue-check 10/2/2020 Khuyến mại phí trước bạ cho khách hàng mua xe chỉ cần lập phiếu chi
(Công văn số 946/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có chương trình khuyến mại quà tặng hoặc khuyến mại lệ phí trước bạ cho các khách hàng mua xe, nếu đã đăng ký khuyến mại theo quy định thì trên hóa đơn xuất quà khuyến mại được ghi giá tính thuế bằng 0. Read more

Riêng khoản khuyến mại lệ phí trước bạ, Công ty lập chứng từ chi, không lập hóa đơn.

blue-check 4/1/2019 Hóa đơn hàng khuyến mại ghi như thế nào?
(Công văn số 416/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , khi xuất hàng hóa khuyến mại vẫn phải phát hành hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại. Read more

Hàng khuyến mại nếu có đăng ký chương trình khuyến mại theo quy định thì được miễn thuế GTGT (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Đối với hàng hóa khuyến mại thuộc mặt hàng không chịu thuế GTGT thì khi lập hóa đơn, các chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tổng cộng tiền thanh toán được ghi bằng 0, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo.

blue-check 12/11/2018 Hàng khuyến mại được ghi giá tính thuế bằng 0
(Công văn số 11985/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , khi xuất hàng hóa dùng để khuyến mại, vẫn phải phát hành hóa đơn. Read more

Trên hóa đơn cần ghi đầy đủ tên, số lượng và ghi rõ đây là hàng khuyến mại. Giá tính thuế GTGT được xác định bằng 0.

blue-check 15/1/2018 Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?
(Công văn số 1991/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp các Nhà phân phối chi hộ tiền khuyến mại cho Nhà cung cấp sau đó cấn trừ vào tiền hàng thì khi quyết toán các khoản chi hộ này chỉ cần lập phiếu thu, miễn lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT. Read more

Tuy nhiên, nếu đây không phải là quan hệ chi hộ thì khi quyết toán chi phí khuyến mại với Nhà cung cấp, Nhà phân phối phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.

blue-check 25/4/2016 Hàng khuyến mại có thể lập hóa đơn chung hoặc riêng
(Công văn số 3718/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại (bán hàng kèm theo sản phẩm khuyến mại) theo đúng quy định của pháp luật thương mại thì khi xuất hàng hóa khuyến mại, Công ty lập hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 Read more

Đối với hàng hóa khuyến mại có thể lập chung hóa đơn với hàng hóa bán ra hoặc lập riêng một hóa đơn

blue-check 20/10/2015 Cách lập hóa đơn khi khuyến mại theo ủy quyền
(Công văn số 9488/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn cách lập hóa đơn trong trường hợp Nhà phân phối (A) được Nhà cung cấp (B) ủy quyền thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng (mua X tặng Y), bao gồm cả ủy quyền lập hóa đơn xuất hàng khuyến mại Read more

Theo đó, Nhà phân phối A khi lập hóa đơn giao hàng khuyến mại thì trên hóa đơn phải ghi rõ đây là hàng khuyến mại, giá tính thuế GTGT được ghi bằng 0

Cuối mỗi tháng/quý khi được Nhà cung cấp B thanh toán lại giá trị hàng khuyến mại đã ứng trước, A phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ đây là “Dịch vụ thực hiện chương trình khuyến mại cho B”

THAM KHẢO
blue-check 3/6/2022 Khuyến mại, chiết khấu cho cá nhân kinh doanh, tính số thuế nộp thay theo quy định nào?
(Công văn số 6330/CTTPHCM-TTHT)

Trường hợp Công ty có chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu cho cá nhân kinh doanh và phải nộp thay thuế theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 thì số thuế phải nộp thay cho cá nhân kinh doanh được tính theo quy định tại Điều 4, Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 . Read more

Thủ tục kê khai nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 .

Việc làm tròn số đối với số tiền trên hóa đơn được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CPstatus2 .

Đối với mặt hàng được xác định là rượu thuốc thì phải chịu thuế TTĐB theo quy định tại Điều 2 Luật số 27/2008/QH12status2 và Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 .

blue-check 2/6/2022 Được lập phiếu thu khi bán voucher
(Công văn số 6256/CTTPHCM-TTHT)

Theo Cục thuế TP. HCM, hoạt động bán phiếu quà tặng (còn gọi là voucher) không phải xuất hóa đơn, bên bán và bên mua chỉ cần lập chứng từ thu - chi. Read more

Khi bên mua sử dụng voucher để mua hàng hóa, dịch vụ thì nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ mới phát hành hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

blue-check 2/6/2022 Lập riêng hóa đơn cho khoản chiết khấu phải thể hiện giá trị dương
(Công văn số 6276/CTTPHCM-TTHT)

Cục thuế TP. HCM lưu ý, đối với khoản chiết khấu thương mại, nếu Công ty xuất riêng 01 HĐĐT cho phần chiết khấu cuối kỳ thì không được ghi giá trị âm do đây không phải là trường hợp điều chỉnh hóa đơn có sai sót theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC . Read more

Ngược lại, nếu Công ty xuất HĐĐT điều chỉnh cho phần chiết khấu của hóa đơn bán hàng lần cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau thì được ghi dấu âm để điều chỉnh giảm tiền chiết khấu theo đúng thực tế.

Đối với hóa đơn xuất trả hàng hóa, cũng được coi như trường hợp xuất hóa đơn bán hàng và phải thể hiện giá trị dương (không ghi giá trị âm).

blue-check 11/3/2021 Hàng khuyến mại không được miễn lập hóa đơn English attachment
(Công văn số 7308/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm a khoản 7 và khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại cho khách hàng cũng phải lập hóa đơn và ghi rõ tên, số lượng khuyến mại. Read more

Việc miễn hay tính thuế GTGT tùy thuộc hàng hóa, dịch vụ khuyến mại có tuân thủ đúng quy định của pháp luật thương mại hay không (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 5/8/2016 Hàng khuyến mại ghi hóa đơn như thế nào?
(Công văn số 7518/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng sản phẩm, hàng hóa khi bán hàng cho khách hàng, chương trình khuyến mại này đã đăng ký với Sở Công thương theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng khuyến mại, Công ty lập hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 . Read more

Cụ thể, trên hóa đơn, Công ty ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, giá tính thuế bằng 0.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 29/10/2018 Được điều chỉnh hóa đơn hàng khuyến mại nếu lỡ tính thuế GTGT
(Công văn số 72007/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại theo đúng quy định của Luật thương mại thì khi xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại được ghi giá tính thuế GTGT bằng 0, tức được miễn thuế (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Read more

Trường hợp Công ty xuất hóa đơn ghi giá tính thuế khác với quy định trên và đã kê khai thuế thì được lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh để chỉnh sửa lại giá tính thuế bằng 0.

Cũng là hàng hóa khuyến mại, nhưng nếu Công ty chưa làm thủ tục đăng ký khuyến mại theo quy định thì khi xuất hóa đơn phải tính thuế GTGT như hàng hóa cho tặng.

blue-check 6/11/2017 Hàng khuyến mại phải lập hóa đơn ngay thời điểm tặng
(Công văn số 71608/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , đối với tiền chiết khấu thương mại theo doanh số bán hàng thì được tính điều chỉnh trên hóa đơn mua bán lần cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Read more

Nếu kết thúc chương trình chiết khấu mới tính thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tuy nhiên, đối với hàng tặng khuyến mại, bên bán phải xuất hóa đơn ngay tại thời điểm tặng hàng. Trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa và phải ghi rõ là hàng khuyến mại (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 19/10/2022 Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
(Công văn số 3870/TCT-DNNCN)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ quà tặng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN. Read more

Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Đối với các khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ khoán, việc khai thuế, nộp thuế thay thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 346/TCT-DNNCN ngày 9/2/2022.

Cần lưu ý, trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán chi phí tương ứng của khoản thuế nộp thay.

blue-check 25/3/2019 Hàng khuyến mại được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
(Công văn số 11231/CT-TTHT)

Hàng hóa khuyến mại mặc dù được miễn thuế GTGT (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ) nhưng không được miễn lập hóa đơn. Read more

Khi xuất hàng khuyến mại, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa và ghi rõ là hàng khuyến mại (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Lưu ý, hàng khuyến mại chỉ được miễn thuế GTGT khi thực hiện khuyến mại đúng quy định của pháp luật thương mại. Ngược lại, nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật thương mại thì phải tính nộp thuế GTGT như hàng bán.

blue-check 27/12/2018 Phạt 15 triệu nếu không lập hóa đơn khi xuất hàng khuyến mại
(Công văn số 5375/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , khi xuất hàng khuyến mại không thu tiền, doanh nghiệp vẫn phải lập hóa đơn. Read more

Mức xử phạt nếu không lập hóa đơn từ 10 đến 20 triệu đồng (điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CPstatus2 ).

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 01 năm (Điều 4 Nghị định 109/2013/NĐ-CPstatus2 ).

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020