LuatVietnam

blue-check Hóa đơn phải ghi đầy đủ tên kèm mã hàng hóa (nếu có)

Công văn số 67046/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT (2 trang)
Posted: 18/9/2023 12:57:16 PM | Latest updated: 18/9/2023 3:26:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn phải thể hiện tên bằng tiếng Việt.

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ, điện thoại Samsung, điện thoại Nokia,...).

Nếu hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu