LuatVietnam

light-check Hợp đồng bán lẻ điện sinh hoạt (mẫu mới) English attachment

Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (13 trang)
Posted: 5/9/2023 12:41:22 PM | Latest updated: 17/9/2023 5:28:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới mẫu Hợp đồng bán lẻ điện sinh hoạt, áp dụng kể từ ngày 16/10/2023.

Mẫu này có thể lập dưới hình thức bản giấy hoặc bản điện tử.

Chủ thể ký hợp đồng đối với bên mua điện là người đại diện đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP .

Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung và ký 01 hợp đồng mua điện thì chủ thể ký hợp đồng là đại diện được số hộ dùng chung ủy quyền.

Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng được xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công thương ban hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023.

Thay thế Thông tư số 19/2014/TT-BCTstatus3 ngày 18/06/2014 và Thông tư số 38/2022/TT-BCTstatus3 ngày 30/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Dòng thời gian