LuatVietnam

Lược đồ | Hợp đồng xây dựng

Tổng số 207 bản ghi | Cập nhật đến: 24-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 15/6/2015 Quy định về hợp đồng xây dựng English attachment
(Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 )

So với quy định cũ, Nghị định này có một số thay đổi đáng lưu ý về đối tượng áp dụng và loại hợp đồng xây dựng Xem thêm

Theo đó, ngoài các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên thì đối tượng bắt buộc áp dụng Nghị định này còn bao gồm thêm dự án sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng vượt trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

Loại hợp đồng xây dựng cũng có một số điều chỉnh, bổ sung như: bổ sung loại hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công (nếu xét theo tính chất công việc), bỏ loại hợp đồng theo tỷ lệ %, bổ sung loại hợp đồng theo giá kết hợp (nếu xét theo hình thức giá hợp đồng) ...

Ngoài ra, hợp đồng xây dựng còn được phân loại theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng, gồm: hợp đồng thầu chính, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng giao khoán nội bộ, hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2015. Thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 07/5/2010 và Nghị định số 207/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 11/12/2013.

blue-check 14/2/2022 Thứ tự ưu tiên áp dụng của các loại tài liệu trong hợp đồng xây dựng English attachment
(Công văn số 403/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng đã ký không thống nhất loại vật liệu xây dựng được sử dụng thì các bên cần căn cứ thứ tự ưu tiên của các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 để thực hiện. Xem thêm

Theo khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , trường hợp các bên không có thỏa thuận về thứ tự ưu tiên áp dụng của các loại tài liệu trong hồ sơ hợp đồng xây dựng thì sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều này như sau:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

c) Điều kiện chung của hợp đồng;

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;

h) Các phụ lục của hợp đồng;

i) Các tài liệu khác có liên quan.

blue-check 2/8/2017 Hợp đồng xây dựng phải có đủ chữ ký của các thành viên liên danh nhà thầu English attachment
(Công văn số 76/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc giao kết hợp đồng xây dựng với liên danh nhà thầu và điều kiện đối với nhà thầu phụ. Xem thêm

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật xây dựng số 50/2014/QH13status2 , trường hợp các bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh.

Đồng thời, các thành viên trong liên danh nhà thầu đều phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, ngoại trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 quy định các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực, không phân biệt nhà thầu chính hay phụ. Điều này có nghĩa, nhà thầu phụ nếu muốn tham gia xây dựng cũng phải đảm bảo đầy đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình.

Thêm nữa, việc thuê nhà thầu phụ phải được sự thỏa thuận của các thành viên trong liên danh nhà thầu và chấp thuận của chủ đầu tư.

blue-check 3/11/2014 Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng tối đa không quá 12% English attachment
(Công văn số 2800/BXD-KTXD)

Văn bản này hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, gồm: ký kết hợp đồng thầu phụ, điều chỉnh giá, mức phạt vi phạm hợp đồng Xem thêm

Theo đó, nhà thầu chính được mời nhà thầu khác tham gia thực hiện hợp đồng với vai trò là nhà thầu phụ nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận. Việc chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ do các bên thống nhất nhưng phải có xác nhận của nhà thầu chính.

Theo quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BXD, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nhà thầu không hoàn thành công việc trong thời hạn do nguyên nhân chủ quan thì việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện dựa trên mỗi chỉ số giá hoặc giá được áp dụng trong vòng 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo quy định trong hợp đồng hoặc thời điểm thực hiện công việc do bên giao thầu quyết định. Trường hợp chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì việc điều chỉnh giá cho nhà thầu được tiến hành theo quy định

Về mức phạt vi phạm hợp đồng, theo Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 thì mức phạt vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng tối đa không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Mức phạt cụ thể do chủ đầu tư quyết định tùy theo mức độ vi phạm của nhà thầu và quy định của hợp đồng.

HƯỚNG DẪN
blue-check 20/4/2023 Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment
(Thông tư số 02/2023/TT-BXD)

Thông tư thay mới các quy định liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: tạm ứng, thanh toán hợp đồng xây dựng; điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng; điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng. Xem thêm

Ngoài ra, Thông tư này còn ban hành mới, hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng xây dựng gồm: Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng (tại Phụ lục II); Mẫu hợp đồng thi công xây dựng (tại Phụ lục III); Mẫu hợp đồng EPC (tại Phụ lục IV).

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 và sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP .

Tuy nhiên, cần lưu ý, trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh để làm cơ sở ký phụ lục bổ sung hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh tại mục I Phụ lục I.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2023.

Thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016.

blue-check 1/4/2021 Sửa đổi nhiều quy định về hợp đồng xây dựng English attachment
(Nghị định số 50/2021/NĐ-CP)

Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Xem thêm

- Sửa đổi khái niệm "Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị"; "Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị (EP)"; "Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC)"; "Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công (EPC)";

- Bổ sung khái niệm về "Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ"; "Hợp đồng theo chi phí cộng phí"; "Hợp đồng theo giá kết hợp".

- Bổ sung khái niệm và các trường hợp được áp dụng "Giá hợp đồng theo chi phí cộng phí";

- Yêu cầu trước khi thỏa thuận ký kết hợp đồng EPC;

- Bảo lãnh, tạm ứng hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ;

- Quy định về thanh lý hợp đồng xây dựng;

- Các trường hợp điều chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

- Điều kiện cho phép xác định lại đơn giá mới cho hợp đồng xây dựng;

...

Theo đó, đối với hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ thì chủ đầu tư và nhà thầu được tự thỏa thuận việc tạm ứng hoặc không. Riêng việc bảo lãnh tạm ứng, chủ đầu tư được tự xem xét quyết định tùy theo tính chất công việc của hợp đồng (khoản 6 Điều 1).

Về đơn giá hợp đồng xây dựng, chỉ cho phép điều chỉnh khi tăng/giảm khối lượng công việc trên 20% đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó (khoản 14 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 26/5/2010 Về điều khoản giá điều chỉnh trong hợp đồng xây dựng
(Công văn số 63/BXD-KTXD)

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã được hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD. Theo đó, hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh được hiểu tương ứng với hình thức hợp đồng theo đơn giá được điều chỉnh nêu trong hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

blue-check 4/7/2022 Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2417/BXD-KTXD)

Theo quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , hợp đồng xây dựng đã ký kết được phép điều chỉnh trong các trường hợp sau: Xem thêm

i) theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng;

ii) khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng;

iii) khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng;

iv) các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Trong đó, đối với trường hợp "bất khả kháng" được điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Các trường hợp thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản cũng đã được quy định tại Điều 420 Bộ luật dân sự 2015.

blue-check 28/6/2022 Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
(Công văn số 2326/BXD-KTXD)

Điều kiện áp dụng các loại giá (đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh) đối với hợp đồng xây dựng đã được quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Các trường hợp được điều chỉnh giá/đơn giá của hợp đồng xây dựng sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Về nguyên tắc, việc quản lý hợp đồng xây dựng được căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 22/6/2022 Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2259/BXD-QLN)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở 2014, về nguyên tắc, nhà thầu thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm phải bảo hành nhà ở. Xem thêm

Nội dung bảo hành công trình nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Nhà ở 2014, bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cấp điện,...

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CPstatus2 cũng quy định, chủ đầu tư phải thỏa thuận rõ trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về quyền, trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình và thời hạn bảo hành công trình.

blue-check 10/3/2022 Một số lưu ý khi thanh lý hợp đồng xây dựng do nhà thầu vi phạm English attachment
(Công văn số 754/BXD-KTXD)

Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng theo Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , việc thanh lý, quyết toán trong trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng cần lưu ý một số điểm sau: Xem thêm

- Việc xác định khối lượng công việc đang thi công dở dang đã được các bên nghiệm thu để làm cơ sở thanh quyết toán sẽ căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng và thực tế thi công.

- Đối với khối lượng công việc đã thực hiện nhưng không có hồ sơ nghiệm thu chất lượng theo quy định thì chưa đủ cơ sở để nghiệm thu và thanh toán.

- Việc đánh giá chất lượng trước khi nghiệm thu, thanh quyết toán đối với công trình bị chấm dứt giữa chừng không căn cứ theo kết quả kiểm định xây dựng, thay vào đó sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật Xây dựng 2014và Nghị định 06/2021/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 16/2/2022 Có được điều chỉnh chủng loại, xuất xứ thiết bị trong hợp đồng xây dựng? English attachment
(Công văn số 443/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh chủng loại, xuất xứ thiết bị trong hợp đồng xây dựng được căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư 09/2016/BXD và các pháp luật có liên quan.

blue-check 14/2/2022 Có được bổ sung chi phí chống dịch vào giá hợp đồng xây dựng?
(Công văn số 402/BXD-KTXD)

Trước một số kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng dịch, Bộ Tài chính giải đáp như sau: Xem thêm

- Pháp luật về hợp đồng xây dựng không có quy định việc điều chỉnh giá vật liệu chủ yếu trong trường hợp có biến động bất thường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Bộ không có cơ sở hướng dẫn thực hiện.

- Việc xem xét biến động tăng giá trên 10% giá hợp đồng do ảnh hưởng dịch có thuộc trường hợp bất khả kháng hay không cần phải căn cứ theo quy định về sự kiện bất khả kháng tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự và khoản 2 Điều 51 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

- Đối với các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng để thực hiện biện pháp phòng chống dịch như xét nghiệm, khử khuẩn, khẩu trang, cách ly,..., các bên có thể thỏa thuận bổ sung vào giá hợp đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , khoản 2 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và thỏa thuận trong hợp đồng.

blue-check 24/1/2022 Phải phê duyệt lại giá điều chỉnh hợp đồng xây dựng nếu vượt giá gói thầu
(Công văn số 264/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại Nghị định 50/2021/NĐ-CP, trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng làm vượt giá gói thầu đã được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng) thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá. Xem thêm

Đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, giải pháp kết cấu thì phải được tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng. Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 .

Việc nghiệm thu chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị công trình được căn cứ theo quy định tại Điều 12; khoản 6, 7 Điều 13; điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 21/1/2022 Về điều chỉnh hợp đồng xây dựng cho phần khối lượng thừa/thiếu
(Công văn số 249/BXD-KTXD)

Theo Công văn này, trường hợp phần khối lượng thừa/thiếu do nhà thầu đề xuất tại hồ sơ dự thầu được cấp có thẩm quyền chấp thuận và bên mời thầu, bên dự thầu đã thỏa thuận tại hợp đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 27/9/2021 Về căn cứ quyết toán chi phí cho Ban xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng
(Công văn số 4007/BXD-KTXD)

Việc xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng thông qua Ban xử lý tranh chấp đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, hiệu lực của kết luận hòa giải của Ban xử lý tranh chấp và chi phí cho Ban xử lý tranh chấp được thực hiện theo điểm b, c khoản 2 Điều 45 Nghị định này. Xem thêm

Về việc thanh toán, quyết toán các chi phí phát sinh do chậm trễ bàn giao mặt bằng và chi phí cho Ban xử lý tranh chấp phải đảm bảo phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký, tuân thủ quy định pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

blue-check 16/9/2021 Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng có điều chỉnh cự ly vận chuyển vật liệu
(Công văn số 3757/BXD-KTXD)

Theo Công văn này, trường hợp trong hợp đồng xây dựng không có quy định việc điều chỉnh cự ly vận chuyển vật liệu thì các bên căn cứ vào đơn giá và nội dung thỏa thuận trong hợp đồng để thanh toán, không phải chiết tính cự ly vận chuyển. Xem thêm

Trường hợp trong hợp đồng có quy định việc điều chỉnh cự ly vận chuyển vật liệu thì cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên có liên quan dẫn đến sai khác về cự ly vận chuyển để làm cơ sở xác định đơn giá thanh toán cho phù hợp.

blue-check 6/9/2021 Hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng: 2 - 10%
(Công văn số 3591/BXD-KTXD)

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng là từ 2% đến 10% giá trị hợp đồng đã ký. Xem thêm

Mức bảo lãnh cụ thể sẽ do các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.

Trường hợp bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng xây dựng, dẫn đến kéo dài thời hạn hoàn thành hợp đồng, gây thiệt hại cho bên nhận thầu thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng (Điều 42 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 25/8/2021 Có được điều chỉnh giá vật tư trong hợp đồng xây dựng?
(Công văn số 3429/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, nguồn thông tin về giá xây dựng sử dụng để điều chỉnh giá vật liệu, vật tư đã được quy định tại Phần II Phụ lục ban hành kèm Thông tư 07/2016/TT-BXD . Xem thêm

Theo đó, trường hợp các vật tư, vật liệu không có trong công bố giá của Liên Sở Tài chính - Xây dựng và vật tư, vật liệu đã giảm giá tại hồ sơ dự thầu thuộc phạm vi điều chỉnh giá theo thỏa thuận tại hợp đồng đã ký thì việc điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, đảm bảo phù hợp với các quy định áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 30/7/2021 Hợp đồng xây dựng trọn gói được thanh toán thế nào?
(Công văn số 3017/BXD-KTXD)

Đối với hợp đồng xây dựng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, hợp đồng xây dựng trọn gói được thanh toán theo tỷ lệ % giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Hồ sơ thanh toán thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 12/7/2021 Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
(Công văn số 2648/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp có sự khác nhau về đồng tiền thanh toán và tỷ lệ của từng loại đồng tiền giữa các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng sử dụng vốn ODA thì sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên áp dụng của các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng và khoản 3 Điều 1 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 để thực hiện. Xem thêm

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định nêu trên thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

blue-check 11/6/2021 Một số lưu ý khi áp dụng hợp đồng xây dựng trọn gói English attachment
(Công văn số 2143/BXD-KTXD)

Liên quan đến hợp đồng xây dựng trọn gói, Bộ Xây dựng đã lưu ý một số quy định sau: Xem thêm

- Hợp đồng trọn gói chỉ được thay đổi giá trong trường hợp bất khả kháng hoặc có thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện (như bổ sung thêm công việc nằm ngoài thiết kế, nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn) (điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

- Hợp đồng trọn gói chỉ được áp dụng cho các gói thầu mà tại thời điểm ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện xác định rõ khối lượng, đơn giá hoặc chưa thể xác định rõ khối lượng, đơn giá nhưng các bên có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán (điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

- Khi thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói không đòi hỏi phải xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết (khoản 5 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 17/5/2021 Được phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng nếu dự án tăng/giảm diện tích
(Công văn số 1716/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , hợp đồng xây dựng được điều chỉnh khi dự án có điều chỉnh ảnh hưởng đến hợp đồng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Xem thêm

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp dự án phải điều chỉnh lại diện tích mặt bằng cho phù hợp với diện tích đất được giao thì việc các bên xem xét, điều chỉnh lại giá hợp đồng được cho là cần thiết.

Tuy nhiên, lưu ý, các bên phải căn cứ nội dung dự án đã được điều chỉnh (quy mô, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư...) để đánh giá mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng xây dựng, làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

blue-check 10/5/2021 Không được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo hóa đơn đầu vào
(Công văn số 1557/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , hợp đồng xây dựng ký kết theo đơn giá điều chỉnh được thanh toán căn cứ vào đơn giá thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh (nếu có) và khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu. Xem thêm

Theo đó, việc thanh toán kết cấu, hạng mục công trình xây dựng sẽ phải căn cứ theo đơn giá mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đơn giá thỏa thuận điều chỉnh, không cứ theo giá mua thực tế trên hóa đơn, chứng từ.

blue-check 8/4/2021 Hợp đồng xây dựng không được điều chỉnh giá tương ứng với phần tạm ứng vượt mức
(Công văn số 1138/BXD-KTXD)

Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng hợp đồng xây dựng cao hơn hạn mức tạm ứng tối thiểu thì trị giá hợp đồng tương ứng với phần tạm ứng vượt mức tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng. Xem thêm

Trị giá hợp đồng không được điều chỉnh giá sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên trong hợp đồng đã ký. Nếu trong hợp đồng chưa có quy định cụ thể về trị giá hợp đồng không được điều chỉnh giá thì các bên phải thỏa thuận bổ sung để thực hiện.

Về thời điểm xác định giá vật liệu, nhân công... để làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Phần II Phụ lục ban hành kèm Thông tư 07/2016/TT-BXD và hướng dẫn tại điểm b mục 2 Công văn này.

blue-check 16/3/2021 Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải ký phụ lục
(Công văn số 891/BXD-KTXD)

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 07/2016/TT-BXD, đối với các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng nêu tại Điều 3 (trừ điểm c khoản 4), các bên bắt buộc phải ký kết phụ lục hợp đồng. Xem thêm

Dự toán bổ sung làm cơ sở điều chỉnh giá được lập trên cơ sở khối lượng bổ sung, phát sinh thêm đã thống nhất giữa các bên và phù hợp theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, theo Điều 5, 6, 8 Thông tư 07/2016/TT-BXD, các bên được thỏa thuận đơn giá mới trong các trường hợp sau: phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng; phát sinh công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng; hoặc tăng/giảm khối lượng công việc trên 20% so với khối lượng trong hợp đồng.

blue-check 12/3/2021 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng chưa triển khai
(Công văn số 814/BXD-KTXD)

Đối với hạng mục công trình bị ngừng thực hiện trước khi triển khai xây dựng, việc chấm dứt hợp đồng có liên quan đến hạng mục này được thực hiện theo quy định tại Điều 145 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 và Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Việc quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 147 Luật Xây dựng và Điều 22, 23 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 28/10/2020 Về chỉ số giá gốc làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 5207/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng cho rằng việc điều chỉnh giá của hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Xem thêm

Riêng "chỉ số giá gốc" làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 07/2016/TT-BXD, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

blue-check 7/10/2020 Lưu ý về thanh toán hợp đồng xây dựng có điều chỉnh biện pháp thi công
(Công văn số 4885/BXD-KTXD)

Căn cứ khoản 6 Điều 19, điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , đối với hợp đồng xây dựng ký theo đơn giá điều chỉnh và được chào thầu theo biện pháp thi công cụ thể, nếu phải điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế thì việc thanh toán được căn cứ vào khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo biện pháp thi công thực tế được phê duyệt và đơn giá thỏa thuận trong hợp đồng. Xem thêm

Ngược lại, trường hợp bên mời thầu không yêu cầu chào thầu theo biện pháp thi công cụ thể, không mời thầu cụ thể chủng loại máy móc, thiết bị thi công nào, nếu có điều chỉnh biện pháp thi công thì việc thanh toán vẫn căn cứ vào khối lượng hoàn thành theo hợp đồng được nghiệm thu và đơn giá đã ký, không phụ thuộc biện pháp thi công.

Riêng các công việc phát sinh chưa có thỏa thuận trước đơn giá trong hợp đồng, chủ đầu tư được căn cứ vào các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành để thương thảo, đàm phán với nhà thầu cho phù hợp.

blue-check 24/9/2020 Lưu ý về quyết toán hợp đồng xây dựng ký theo đơn giá điều chỉnh
(Công văn số 4645/BXD-KTXD)

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , đối với hợp đồng xây dựng ký theo "đơn giá điều chỉnh", được phép bổ sung những hạng mục công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng. Xem thêm

Trường hợp này, chủ đầu tư và nhà thầu được tính toán, thỏa thuận và ký phụ lục để bổ sung đơn giá cho hợp đồng ban đầu. Tuy nhiên, trường hợp khi bổ sung hạng mục công việc chưa có đơn giá mà làm vượt giá gói thầu đã phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 quy định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu từng lần, kể cả khối lượng tăng/giảm nếu có. Đơn giá thanh toán là đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá bổ sung, điều chỉnh.

blue-check 10/9/2020 Hợp đồng xây dựng trọn gói có được điều chỉnh giá do thay đổi giá nhân công?
(Công văn số 4416/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc xác định giá gói thầu thi công xây dựng phải phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nội dung, phạm vi của gói thầu cũng như mặt bằng giá thị trường. Xem thêm

Về nguyên tắc, giá hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được phép điều chỉnh trong trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hợp đồng và trường hợp bất khả kháng. Theo đó, đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng trọn gói, nếu có phát sinh việc điều chỉnh giá nhân công xây dựng sau thời điểm ký hợp đồng thì cũng không được điều chỉnh lại mức giá trọn gói.

blue-check 7/9/2020 Ủy quyền chi nhánh thực hiện hợp đồng xây dựng, ai xuất hóa đơn?
(Công văn số 81426/CT-TTHT)

Công văn lưu ý, trường hợp Công ty trực tiếp ký hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư sau đó ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện toàn bộ hợp đồng thì Công ty vẫn chịu trách nhiệm xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế. Xem thêm

Việc Công ty ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện toàn bộ hợp đồng nêu trên phải tuân thủ đúng quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật có liên quan.

blue-check 7/7/2020 Hợp đồng xây dựng trọn gói không được điều chỉnh trị giá khi quyết toán English attachment
(Công văn số 3271/BXD-KTXD)

Đối với các hợp đồng xây dựng trọn gói ký kết theo quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 thì trừ khi có sự cắt giảm hạng mục công việc so với thiết kế thì mới có thể giảm trừ khối lượng thanh toán, còn lại, Chủ đầu tư phải thanh toán đủ cho Nhà thầu theo đúng trị giá hợp đồng đã ký kết

blue-check 9/6/2020 Về việc thanh toán đối với hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 2736/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, đối với các hợp đồng xây dựng nếu thực hiện trọn gói theo Nghị định 37/20145/NĐ-CP thì khi thanh toán chỉ cần thực hiện theo hợp đồng mà không cần lập dự toán và nghiệm thu chi tiết

blue-check 15/4/2020 Hợp đồng xây dựng trọn gói được điều chỉnh giá khi bổ sung thiết kế
(Công văn số 1746/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , hợp đồng xây dựng trọn gói được phép điều chỉnh giá trong trường hợp phát sinh những công việc nằm ngoài thiết kế ban đầu. Xem thêm

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời chủ đầu tư cần xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế.

blue-check 4/2/2020 Không cần xác nhận khối lượng chi tiết khi thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 626/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 95 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói phải có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). Xem thêm

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, "Biên bản xác nhận khối lượng" nêu trên chỉ cần xác nhận việc hoàn thành công trình, hạng mục công trình phù hợp với thiết kế, không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Ngoài ra, đối với gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, Bộ Kế hoạch cũng lưu ý trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt. Nội dung của hợp đồng ký kết phải lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, đồng thời phù hợp với kết quả thương thảo, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của gói thầu và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

blue-check 22/11/2019 Thực hiện hợp đồng xây dựng cần tuân thủ quy định nào?
(Công văn số 2783/BXD-KTXD)

Về nguyên tắc, khi thực hiện hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, các bên phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , trừ trường hợp thực hiện khác đi theo điều ước quốc tế. Xem thêm

Đối với việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng và các nội dung khác của hợp đồng xây dựng, được thực hiện theo quy định chi tiết tại Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 09/2016/TT-BXD .

blue-check 22/11/2019 Hợp đồng xây dựng được thực hiện theo các quy định nào?
(Công văn số 2781/BXD-KTXD)

Theo Điều 5 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 . Xem thêm

Việc tạm dừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng, khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được thực hiện theo các Điều từ 40 - 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Về thanh lý hợp đồng xây dựng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng, thực hiện theo Điều 24, 25, 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 và khoản 9, 10, 11 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CPstatus1 . Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, những nội dung công việc của dự án đã được thẩm định và phê duyệt thì không phải thẩm định, phê duyệt lại, trừ những công việc phải điều chỉnh, bổ sung.

blue-check 26/9/2019 Được phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói khi phát sinh công việc mới
(Công văn số 52/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , hợp đồng xây dựng trọn gói được phép điều chỉnh giá trong trường hợp bất khả kháng hoặc có phát sinh khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng xây dựng trọn gói nhưng có phát sinh một số khối lượng công việc, nếu những khối lượng công việc này nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký thì được phép điều chỉnh giá.

Tuy nhiên, nếu những khối lượng công việc phát sinh nằm trong phạm vi hợp đồng đã ký thì không được phép điều chỉnh giá hợp đồng.

blue-check 23/9/2019 Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh đơn giá cố định do bất khả kháng
(Công văn số 2244/BXD-KTXD)

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , "đơn giá cố định" thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng không được thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. Xem thêm

Theo đó, trường hợp các bên ký kết hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định thì chỉ được điều chỉnh lại đơn giá trong trường hợp bất khả kháng.

Việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng có thể tham khảo thêm quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Điều 6 Thông tư 07/2016/TT-BXD .

blue-check 12/9/2019 Hợp đồng xây dựng trọn gói được điều chỉnh giá khi nào? English attachment
(Công văn số 2155/BXD-KTXD)

Theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , hợp đồng xây dựng trọn gói là loại hợp đồng có giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Xem thêm

Đối với hợp đồng xây dựng trọn gói, chỉ được điều chỉnh giá trong trường hợp bất khả kháng hoặc có thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

blue-check 3/9/2019 Công trình tư nhân không bị khống chế mức phạt hợp đồng xây dựng
(Công văn số 48/BXD-KTXD)

Theo quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , việc thưởng, phạt hợp đồng xây dựng phải được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Xem thêm

Theo đó, việc khống chế mức phạt hợp đồng xây dựng không quá 12% chỉ áp dụng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, không áp dụng với công trình sử dụng vốn khác.

Vì vậy, trường hợp dự án xây dựng của Công ty sử dụng hoàn toàn bằng vốn tư nhân (không có vốn nhà nước) thì có thể áp dụng mức phạt hợp đồng xây dựng trên 12%. Tuy nhiên, cần thỏa thuận và ghi rõ mức phạt trong hợp đồng.

blue-check 13/5/2019 Phạt hợp đồng xây dựng không được quá 12%
(Công văn số 1123/BXD-KTXD)

Theo quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , việc thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Xem thêm

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

Trường hợp các bên không thỏa thuận mức phạt trong hợp đồng, nếu hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng thì được áp dụng các quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 để thực hiện.

blue-check 4/3/2019 Hợp đồng xây dựng theo giá cố định chỉ được điều chỉnh giá do bất khả kháng
(Công văn số 403/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, điều kiện để áp dụng các loại hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Nếu áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định thì giá hợp đồng được xác định trên cơ sở giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng.

"Đơn giá cố định" là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Việc điều chỉnh hợp đồng áp dụng đơn giá cố định phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BXD .

blue-check 26/2/2019 Hợp đồng xây dựng trọn gói không được điều chỉnh đơn giá English attachment
(Công văn số 343/BXD-KTXD)

Theo quy định hiện hành tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 07/2016/TT-BXD, việc điều chỉnh đơn giá và giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian, không áp dụng với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói. Xem thêm

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 30/1/2019 Một số lưu ý khi chấm dứt hợp đồng xây dựng English attachment
(Công văn số 215/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 . Xem thêm

Việc chấm dứt hợp đồng và thu bảo lãnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 24/12/2018 Quyết toán hợp đồng xây dựng không được trái với hồ sơ mời thầu
(Công văn số 3237/BXD-KTXD)

Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 . Xem thêm

Đối với chi phí tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định theo định mức công bố tại Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, đồng thời phải đảm bảo không trái hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng nếu phát hiện chủ thể nào sai phạm gây ra thất thoát, lãng phí thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

blue-check 18/12/2018 Quyết toán hợp đồng xây dựng không được trái với hồ sơ mời thầu
(Công văn số 3187/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Xem thêm

Ngoài ra, không được trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên.

Trong quá trình thanh quyết toán hợp đồng xây dựng, nếu phát hiện chủ thể nào sai phạm gây ra thất thoát, lãng phí thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

blue-check 18/12/2018 Doanh nghiệp FDI được ủy quyền chi nhánh ký kết hợp đồng xây dựng English attachment
(Công văn số 3188/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 không điều chỉnh việc ký kết hợp đồng xây dựng đối với dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp sử dụng 100% vốn nước ngoài. Xem thêm

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13status1 , Chi nhánh doanh nghiệp FDI được phép đứng ra ký kết hợp đồng với nhà thầu xây dựng dự án trong phạm vi được ủy quyền.

blue-check 12/12/2018 Về việc thu hồi tiền tạm ứng của hợp đồng xây dựng
(Công văn số 15471/BTC-ĐT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 09/2016/TT-BXD, tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng sẽ được thu hồi dần (giảm trừ dần) qua từng lần chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. Xem thêm

Tỷ lệ giảm trừ dần tiền tạm ứng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng, nhưng phải đảm bảo thu hồi hết khi mức thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.

Việc thu hồi tiền tạm ứng vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư công cũng được thực hiện tương tự theo nguyên tắc nêu trên (khoản 1 Điều 8 Thông tư 08/2016/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 6/12/2018 Có thể điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 3059/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan áp dụng cho hợp đồng. Xem thêm

Đối với hợp đồng trọn gói cũng được phép điều chỉnh giá, tuy nhiên việc điều chỉnh giá phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng 2014 và đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giá quy định tại Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 29/11/2018 Được phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi thay đổi biện pháp thi công
(Công văn số 3024/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh biện pháp thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả công trình. Khi đó, việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện theo nội dung hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.

blue-check 12/10/2018 Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế
(Công văn số 68814/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , thời điểm kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng là thời điểm nghiệm thu công trình. Xem thêm

Theo đó, khi nhận tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai công việc xây dựng, doanh nghiệp chỉ cần lập phiếu thu, chưa phải lập hóa đơn và khai nộp thuế.

blue-check 21/8/2018 Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói?
(Công văn số 2103/BXD-KTXD)

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , giá hợp đồng xây dựng trọn gói là giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Xem thêm

Giá hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ có thể được điều chỉnh trong trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

blue-check 8/8/2018 Hợp đồng xây dựng trọn gói có được điều chỉnh giá? English attachment
(Công văn số 1958/BXD-KTXD)

"Giá hợp đồng trọn gói" được hiểu là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Xem thêm

Hợp đồng trọn gói chỉ được thay đổi giá trong trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD .

blue-check 3/8/2018 Hợp đồng xây dựng có phải ký theo mẫu?
(Công văn số 22/BXD-KTXD)

Hiện nay, việc ký kết hợp đồng xây dựng được thực hiện theo mẫu hợp đồng ban hành tại Thông tư 09/2016/TT-BXD . Xem thêm

Nội dung của mẫu hợp đồng xây dựng ban hành kèm theo Thông tư này là hướng dẫn chung các nội dung về hợp đồng xây dựng theo quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Khi vận dụng vào gói thầu xây dựng cụ thể thì được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của gói thầu và quy định về hợp đồng xây dựng của pháp luật áp dụng cho gói thầu.

blue-check 16/4/2018 Mức phạt hợp đồng xây dựng không được cao hơn 12% English attachment
(Công văn số 828/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, "bảo lãnh thực hiện hợp đồng" là một biện pháp để nhà thầu bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký, bao gồm cả các nghĩa vụ nộp phạt do vi phạm hợp đồng, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận cụ thể khác. Xem thêm

Về mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng, hiện nay pháp luật chỉ cho phép áp dụng mức phạt tối đa bằng 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

blue-check 22/1/2018 Hợp đồng xây dựng trọn gói có được thanh toán trước chi phí vật tư?
(Công văn số 174/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , việc thanh toán hợp đồng được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng. Xem thêm

Theo đó, trường hợp đơn giá trong hợp đồng là đơn giá trọn gói (không tách riêng đơn giá vật tư và nhân công) thì phải thanh toán trọn gói một lần, không thể tách riêng để thanh toán trước chi phí vật tư.

Tuy nhiên, các bên có thể căn cứ khoản 4 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 để thương thảo bổ sung hợp đồng về việc tạm thanh toán trước phần vật tư, thiết bị.

Về khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa thỏa thuận đơn giá, các bên phải thống nhất đơn giá trước khi bắt đầu thực hiện. Nếu không thể thống nhất đơn giá, nhà thầu được quyền từ chối thực hiện và chủ đầu tư phải xây dựng gói thầu mới cho những khối lượng phát sinh này.

blue-check 20/10/2017 Hợp đồng xây dựng trọn gói có được điều chỉnh giá?
(Công văn số 2471/BXD-KTXD)

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , giá hợp đồng xây dựng trọn gói là giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Xem thêm

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BXD .

Khi thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thì phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

blue-check 14/9/2017 Nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định
(Công văn số 2175/BXD-KTXD)

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Xem thêm

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì được thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng (khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

blue-check 14/9/2017 Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, cần tuân thủ quy định nào?
(Công văn số 2165/BXD-KTXD)

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Xem thêm

Trường hợp cần điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TT-BXD .

blue-check 4/7/2017 Giải đáp một số vướng mắc về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 60/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật có liên quan. Riêng khối lượng tương đương với giá trị tạm ứng hợp đồng, nhà thầu thi công đã có báo cáo chi tiết việc sử dụng tiền tạm ứng bao gồm khối lượng vật liệu, nhiên liệu và nhân sự, máy móc thiết bị được huy động, lán trại và đã cung cấp đầy đủ chứng từ hóa đơn đồng thời đã được tư vấn giám sát kiểm tra xác nhận thì không được điều chỉnh giá cho khối lượng công việc này. Xem thêm

Đối với các loại vật liệu đã có trong thông báo giá của địa phương thì nhà đầu tư và nhà thầu được căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết để xem xét điều chỉnh giá. Riêng các loại vật liệu không có trong thông báo giá của địa phương như cát hạt trung, cừ tràm... nhà đầu tư và nhà thầu được căn cứ vào chứng thư thẩm định giá hoặc hóa đơn chứng từ hợp lệ phù hợp với giá cả thị trường để xem xét điều chỉnh giá.

Trường hợp việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh, miễn báo cáo với cấp có thẩm quyền.

blue-check 27/6/2017 Có được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do thay đổi biện pháp thi công?
(Công văn số 1463/BXD-KTXD)

Theo Công văn này, trường hợp việc thay đổi biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn thi công, hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của hợp đồng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận thì: Xem thêm

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc điều chỉnh theo phương pháp quy định trong hợp đồng.

- Không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện pháp thi công.

blue-check 24/5/2017 Có được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo giá nhân công?
(Công văn số 1172/BXD-KTXD)

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các văn bản của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Xem thêm

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng, giá nhân công, giá máy thi công có sự thay đổi như điều kiện điều chỉnh giá đã ký kết trong hợp đồng thì các bên được thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Việc xác định thời điểm, căn cứ, phương pháp điều chỉnh thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 16/3/2017 Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá khi có thay đổi phạm vi công việc
(Công văn số 540/BXD-KTXD)

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng thì "hợp đồng trọn gói" là loại hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong phạm vi công việc và các thỏa thuận đã được các bên thống nhất trong hợp đồng. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng EPC với Liên danh nhà thầu theo hình thức hợp đồng trọn gói, nếu quá trình triển khai hợp đồng EPC không thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận trong hợp đồng thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng phải thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký.

Tuy nhiên, nếu quá trình triển khai hợp đồng EPC có thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận khác thì các bên được thương thảo, đàm phán để điều chỉnh giá cho phù hợp, nhưng phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

blue-check 2/3/2017 Một số nguyên tắc cần lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng xây dựng
(Công văn số 21/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc thanh toán, quyết toán công trình xây dựng, Văn bản này lưu ý "Hợp đồng xây dựng" được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán công trình. Xem thêm

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trong đó, lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Việc điều chỉnh giá và các yếu tố chi phí phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

- Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

blue-check 3/3/2016 Hợp đồng xây dựng nên có điều khoản về điều chỉnh giá
(Công văn số 383/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời một số vướng mắc của Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Xem thêm

Theo đó, hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình được coi là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí phải được quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng

blue-check 18/12/2015 Giá hợp đồng xây dựng có phải điều chỉnh theo định mức mới?
(Công văn số 2960/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, về nguyên tắc, định mức xây dựng do Bộ này công bố là để các tổ chức, cá nhân tham khảo khi lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Xem thêm

Trường hợp trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận về việc điều chỉnh lại định mức khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới thì giá hợp đồng không phải điều chỉnh lại cho những thay đổi này và việc thanh quyết toán hợp đồng vẫn được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết

Chủ đầu tư cũng không phải lập lại dự toán khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới đối với những công việc đã được tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng

blue-check 23/10/2015 Phạt vi phạm hợp đồng xây dựng tối đa không vượt quá 12%
(Công văn số 2494/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, việc phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng Xem thêm

Theo đó, giá trị phạt vi phạm hợp đồng được xác định trên cơ sở mức phạt do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với các mức độ vi phạm khác nhau, nhưng mức phạt tối đa không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (phần giá trị khối lượng công việc bị thực hiện chậm tiến độ)

blue-check 1/10/2015 Không phải lập hóa đơn khi thu tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng
(Công văn số 63723/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , đối với xây dựng, thời điểm lập hóa đơn và tính thuế GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình / hạng mục công trình, không phân biệt đã hay chưa thu tiền Read more

Quy định này được hiểu rằng thời điểm lập hóa đơn và tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng chỉ căn cứ theo ngày nghiệm thu, bàn giao công trình / hạng mục công trình, không căn cứ ngày thu tiền

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thiết kế bản vẽ công trình và có nhận tiền tạm ứng hợp đồng thì chưa phải lập hóa đơn khi nhận tiền tạm ứng. Hóa đơn chỉ lập tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao bản vẽ thiết kế

blue-check 15/6/2015 Không được điều chỉnh giá của hợp đồng xây dựng đã thanh lý
(Công văn số 1307/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 , trường hợp các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng hoặc hợp đồng xây dựng bị chấm dứt theo quy định pháp luật thì phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng Read more

Thời hạn thực hiện thủ tục thanh lý trong vòng 45 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc hợp đồng bị chấm dứt

Việc điều chỉnh giá không được thực hiện sau khi hợp đồng đã thanh lý

blue-check 26/5/2015 Trị giá hợp đồng xây dựng, lắp đặt ngoài tỉnh nếu dưới 1 tỷ đồng được miễn nộp 2% thuế GTGT vãng lai
(Công văn số 4213/CT-TTHT)

Theo sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 tại khoản 1.a Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 , đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, chỉ phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai 2% nếu giá trị hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên. Quy định này được áp dụng ngay từ 1/1/2015 Read more

Trường hợp Công ty đã lỡ kê khai nộp thuế GTGT vãng lai cho các hợp đồng có giá trị dưới 1 tỷ theo như quy định cũ thì vẫn được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt dưới 1 tỷ đồng, đã xuất hoá đơn GTGT nhưng sau khi hoàn thành công trình, Công ty lại ký thêm phụ lục có giá trị dưới 1 tỷ thì cũng không phải kê khai thuế GTGT vãng lai

blue-check 24/3/2015 Về việc điều chỉnh chi phí lán trại trong giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 572/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng liên quan đến chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (chi phí lán trại tạm) Read more

Theo đó, chi phí lán trại là một khoản mục chi phí cấu thành giá trị hợp đồng xây dựng. Việc có điều chỉnh chi phí lán trại trong giá hợp đồng hay không và điều chỉnh như thế nào được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD

blue-check 24/3/2015 Về việc xác định người ký hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 579/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về người ký hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng, hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng Read more

Về nguyên tắc, người ký hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng, hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng phải là người đại diện đúng thẩm quyền theo hợp đồng của bên nhận thầu

Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì các bên phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng đã ký với bên giao thầu (bao gồm cả thỏa thuận liên danh kèm theo hợp đồng) về phân chia trách nhiệm của các thành viên trong liên danh để xác định người ký các hồ sơ này cho phù hợp

blue-check 28/1/2015 Hợp đồng xây dựng giá cố định có được điều chỉnh chi phí nhân công?
(Công văn số 159/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, nếu hợp đồng xây dựng ký theo đơn giá cố định có thỏa thuận được điều chỉnh giá khi “Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng ...” thì các bên được phép điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu. Read more

Tuy nhiên, khi điều chỉnh chi phí nhân công theo chế độ tiền lương mới (Nghị định số 103/2012/NĐ-CPstatus1 và Nghị định số 182/2013/NĐ-CPstatus1 ) các bên phải đảm bảo nguyên tắc giá nhân công được điều chỉnh phù hợp với mặt bằng giá nhân công theo thị trường nơi xây dựng công trình

Phương pháp điều chỉnh giá đã thỏa thuận trong hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010

blue-check 29/12/2014 Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh hạng mục phát sinh mới
(Công văn số 3450/BXD-KTXD)

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ Xem thêm

Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. Cụ thể, nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế đối với hợp đồng thi công xây dựng hoặc nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện đối với hợp đồng tư vấn xây dựng

Vấn đề điều chỉnh bổ sung khối lượng đối với hợp đồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1

blue-check 24/12/2014 Về trách nhiệm bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng của nhà thầu
(Công văn số 3400/BXD-KTXD)

Hiện nay, việc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 . Xem thêm

Theo đó, đối với hợp đồng thi công xây dựng, khi nhà thầu đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng đã ký, chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, làm cơ sở xác định thời gian bảo hành và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc bàn giao công trình cho đơn vị khai thác, vận hành là công việc của chủ đầu tư, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.

Do vậy, nếu hợp đồng xây dựng không có thỏa thuận về trách nhiệm của nhà thầu trong việc bàn giao công trình cho đơn vị khai thác, vận hành thì khi nhà thầu đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, chủ đầu tư phải nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao công trình và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đúng thỏa thuận. Khi đó, nhà thầu không phải thực hiện việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

blue-check 8/12/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp
(Công văn số 106/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp Xem thêm

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp thực hiện trên cơ sở giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán trừ giá cao nhất tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu trong các giá do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Không áp dụng tỷ lệ giảm giá khi xác định bù giá bằng phương pháp bù trừ trực tiếp.

blue-check 13/11/2014 Mức phạt vi phạm Hợp đồng xây dựng tối đa không quá 12%
(Công văn số 2933/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng thì việc phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, giá trị phạt do vi phạm hợp đồng được xác định trên cơ sở mức phạt do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với các mức độ vi phạm khác nhau, nhưng mức phạt tối đa không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

blue-check 9/10/2014 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 97/BXD-KTXD)

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 , trường hợp nhà thầu đã thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế thì nhà thầu được thanh toán theo giá hợp đồng đã ký kết; không bóc tách giảm trừ khối lượng chênh lệch trong hồ sơ thiết kế và khối lượng hợp đồng đã ký kết.

blue-check 27/8/2014 Về mức thưởng phạt trong hợp đồng xây dựng
(Công văn số 87/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 , mức thưởng, phạt trong hợp đồng xây dựng tối đa không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi hoặc vi phạm

blue-check 1/7/2014 Tạm ứng tiền của Hợp đồng xây dựng, bắt buộc phải có bảo lãnh
(Công văn số 1481/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 207/2013/NĐ-CPstatus1 , bên nhận thầu phải nộp bảo lãnh tạm ứng khi nhận tạm ứng hợp đồng xây dựng Xem thêm

Theo đó, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là bắt buộc đối với mọi loại hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các chủ thể; trường hợp tự thực hiện thì không cần phải bảo lãnh tạm ứng do đây là hợp đồng giao khoán nội bộ, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định số 207/2013/NĐ-CPstatus1 .

blue-check 27/3/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong trường hợp chậm tiến độ
(Công văn số 536/BXD-KTXD)

Hiện nay, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 Xem thêm

Theo đó, đối với hợp đồng xây dựng trọn gói, doanh nghiệp chỉ được điều giá cho khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi đã ký kết, không được điều chỉnh giá do Nhà nước thay đổi cơ chế, chính sách tiền lương, giá vật liệu, ...

Trường hợp hợp đồng bị chậm tiến độ nhưng không do lỗi từ phía nhà thầu (ví dụ chậm giải phóng mặt bằng do ngân sách không bố trí vốn kịp thời), các bên có thể thương thảo, đàm phán điều chỉnh giá đối với những khối lượng công việc thực hiện trong khoảng thời gian tiến độ bị kéo dài trên nguyên tắc bảo đảm sự công bằng về quyền lợi của các bên

blue-check 31/10/2013 Thiết bị cung cấp cho DNCX theo Hợp đồng xây dựng trọn gói, hồ sơ hoàn thuế không cần tờ khai hải quan English attachment
(Công văn số 14899/BTC-CST)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 , hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được khấu trừ, hoàn thuế GTGT mà không cần tờ khai hải quan Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt trọn gói có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị cho DNCX thì hồ sơ hoàn thuế đầu vào của số nguyên vật liệu này không cần tờ khai hải quan

Riêng vật tư, thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định thì phải mở tờ khai hải quan để làm cơ sở hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT

blue-check 26/9/2013 Quyết toán hợp đồng xây dựng "giá trọn gói", không bắt buộc chiết tính lại khối lượng
(Công văn số 208/BXD-KTXD)

Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng hình thức "giá trọn gói", việc quyết toán được thực hiện theo quy định tại tiết a, điểm 1.3.2 Điều 16 Thông tư 19/2011/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Theo đó, khi nhà thầu thực hiện đúng khối lượng và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng thì giá trị quyết toán được ghi đúng bằng giá trọn gói. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được phê duyệt theo quyết định trúng thầu

Nhà thầu không có trách nhiệm phải giảm trừ giá trị hợp đồng vì lý do việc xác định giá gói thầu, giá hợp đồng không đầy đủ hoặc thiếu chính xác

blue-check 22/7/2013 Hợp đồng xây dựng: không được điều chỉnh giá đã tính trong đơn giá tổng hợp
(Công văn số 141/BXD-KTXD)

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh đơn giá xây dựng phải phù hợp với hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật có liên quan. Đơn giá trong hợp đồng là đơn giá cố định, được hiểu là đơn giá đã được chủ đầu tư và nhà thầu chấp thuận để thực hiện công việc tương ứng với yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và các điều kiện thực hiện hợp đồng đã được thống nhất. Xem thêm

Trường hợp trong quá trình thi công phát sinh công việc chưa có đơn giá thì các bên có thể thương thảo, thống nhất đơn giá thực hiện làm cơ sở cho thanh toán hợp đồng.

Tuy nhiên, nếu công việc chưa có đơn giá nói trên đã được tính toán trong một đơn giá tổng hợp khác thì không được điều chỉnh, bổ sung

blue-check 21/6/2013 Hợp đồng xây dựng có bao thầu máy móc, thiết bị... tính thuế nhà thầu cho toàn bộ giá trị Hợp đồng
(Công văn số 2038/TCT-KK)

Trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt với nhà thầu nước ngoài có bao thầu máy móc, thiết bị đi kèm thì doanh thu từ hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (gồm thuế TNDN và thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Mục 1 Chương II Thông tư 60/2012/TT-BTCstatus1 .

blue-check 21/11/2012 Hợp đồng xây dựng, lắp đặt: kê khai thuế nhà thầu tại nơi có công trình
(Công văn số 4152/TCT-KK)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , trường hợp nhà thầu nước ngoài không đăng ký nộp thuế tại Việt Nam thì bên Việt Nam ký kết hợp đồng thầu phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế nhà thầu tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam Xem thêm

Tuy nhiên, nếu hợp đồng thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì phải nộp hồ sơ khai thuế nhà thầu tại cơ quan thuế nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt đó

blue-check 14/9/2012 Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn viện trợ nhân đạo
(Công văn số 3298/TCT-KK)

Trường hợp Công ty ký hợp đồng xây dựng các công trình (bệnh viện) từ nguồn vốn viện trợ của các tổ chức viện trợ nhân đạo nước ngoài thì hoạt động này thuộc diện không chịu thuế GTGT. Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra đối với các hoạt động thuộc Hợp đồng này; nhưng vẫn được hoàn lại toàn bộ số thuế GTGT đầu vào Xem thêm

Tuy nhiên, để được miễn thuế GTGT đầu ra, công ty phải xuất trình giấy xác nhận của Bộ Tài chính về việc hàng hóa, dịch vụ được mua bằng nguồn viện trợ nhân đạo nước ngoài theo mẫu C2-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục lb Thông tư 82/2007/TT-BTCstatus1

blue-check 23/5/2011 Về việc quyết toán các Hợp đồng xây dựng được ký trong năm 2009
(Công văn số 69/BXD-KTXD)

Đối với các Hợp đồng xây dựng được ký kết vào năm 2009 thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói được thực hiện theo quy định tại điểm 2.8.2, 2.8.6 và khoản 2.26 của Thông tư số 06/2007/TT-BXD

blue-check 14/4/2011 Về việc áp dụng giá nguyên vật liệu khi quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 45/BXD-KTXD)

Theo quy định của Nhà nước thì việc thanh toán, quyết toán giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan (kể cả hợp đồng tổng thầu EPC); Trường hợp trong hợp đồng có nội dung chưa rõ thì các bên cần xác định rõ theo nguyên tắc giá vật liệu để thanh toán, quyết toán giá hợp đồng theo hình thức giá điều chỉnh là giá theo thời điểm quy định (theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng) do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

blue-check 1/3/2011 Các bên tự xử phạt chậm tiến độ theo hợp đồng xây dựng
(Công văn số 283/BXD-KTXD)

Hợp đồng xây dựng được xem là một giao dịch dân sự, do đó, việc xử phạt nhà thầu do vi phạm tiến độ thi công xây dựng căn cứ theo điều khoản “Xử lý vi phạm hợp đồng” trong nội dung hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đã được ký kết giữa các bên

blue-check 25/1/2011 Về giá vật liệu làm cơ sở đều chỉnh chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 10/BXD-KTXD)

Trường hợp hợp đồng được điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình . Xem thêm

Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng. Giá vật liệu có thể căn cứ vào giá hoá đơn hợp lệ phù hợp với mặt bằng giá tại cùng thời điểm.

blue-check 5/11/2010 Về một điều khoản điều chỉnh giá không được chấp nhận trong Hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2213/BXD-KTXD)

Theo quy định của nhà nước về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng công việc thuộc phạm vi của hợp đồng đã ký kết; Vì vậy, nếu giá hợp đồng trọn gói mà trong nội dung hợp đồng các bên ký kết có ghi “trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan (như chính sách tiền lương) thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định” là không đúng với quy định hiện hành

blue-check 26/10/2010 Đề xuất công thức điều chỉnh giá Hợp đồng xây dựng
(Công văn số 3529/BQLDA2-PID1)

Văn bản nêu ý kiến của Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công thức tính hệ số điều chỉnh giá cho các hạng mục công việc

blue-check 22/9/2010 Chỉ thanh toán, tạm ứng hợp đồng xây dựng thông qua tài khoản đã đăng ký
(Công văn số 132/BXD-KTXD)

Nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải tuân thủ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTgstatus1 . Nhà thầu nước ngoài bắt buộc phải đăng ký địa chỉ, phương tiện liên lạc, tài khoản giao dịch và nơi mở tài khoản giao dịch của Văn phòng điều hành công trình. Theo đó, việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng phải thực hiện thông qua tài khoản giao dịch của Văn phòng điều hành công trình (trừ trường hợp thanh toán theo hình thức mở L/C đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu)

blue-check 2/7/2010 Hướng dẫn xác định giá trị thanh toán đối với hợp đồng xây dựng
(Công văn số 75/BXD-KTXD)

Theo quy định chung, trường hợp hợp đồng theo hình thức đơn giá thì giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng (hoặc đơn giá đã được điều chỉnh) nhân với khối lượng công việc thực tế để xác định giá trị hợp đồng đã thực hiện

blue-check 10/5/2010 Về việc bảo lãnh hợp đồng xây dựng đối với nhà thầu liên danh
(Công văn số 773/BXD-KTXD)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, đối với nhà thầu liên danh thì hợp đồng xây dựng phải được ký kết bởi tất cả các thành viên trong liên danh; việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng do từng thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ, trừ trường hợp các thành viên trong liên danh có thỏa thuận để một thành viên đứng đầu liên danh thực hiện bảo lãnh này; việc xác định nhà thầu đứng đầu liên danh phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và thỏa thuận liên danh; việc thành lập ban điều hành của các nhà thầu là để triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết và giám đốc ban điều hành không được ủy quyền cho nhà thầu trong liên danh thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

blue-check 11/3/2010 Điều kiện tạm ứng vốn Ngân sách Nhà nước cho các Hợp đồng xây dựng 2010
(Công văn số 2970/BTC-ĐT)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, việc tạm ứng vốn cho các loại hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phải được quy định rõ trong hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả.

blue-check 27/11/2009 Về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 164/BXD-KTXD)

Về trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: Xem thêm

Nếu hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định của nhà nước có liên quan

Nếu hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói hoặc giá hợp đồng theo đơn giá cố định: Hợp đồng ký năm 2002 và năm 2004 nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải dừng thi công do vướng mắc giải tỏa mặt bằng, không có nguồn điện mà nguyên nhân không phải lỗi của nhà thầu (như nêu trong công văn số 93/XLNT của Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang) thì về nguyên tắc được điều chỉnh toàn bộ chi phí của khối lượng chưa thi công (khối lượng còn lại của hợp đồng) từ thời điểm dừng thi công cho đến thời điểm tiếp tục thi công. Từ thời điểm tiếp tục thi công được điều chỉnh theo qui định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/08/2008 của Bộ Xây dựng.

blue-check 25/9/2009 Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 118/BXD-KTXD)

Việc thanh toán giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước. Việc xác định giá vật liệu xây dựng công trình phải bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình; do đó khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình phải bao gồm việc điều chỉnh chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến chân công trình.

blue-check 25/9/2009 Về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng
(Công văn số 119/BXD-KTXD)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định và được điều chỉnh cho những khối lượng thi công xây lắp thực hiện từ ngày 01/01/2007 do biến động giá vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Việc thanh toán hợp đồng của những gói thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước.

blue-check 28/7/2009 Về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
(Công văn số 1541/BXD-KTXD)

Đối với các hợp đồng xây dựng đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định thì những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2007 trở đi, thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng. Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD đến nay vẫn còn hiệu lực đối với các gói thầu, các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD

blue-check 1/7/2009 Về việc áp dụng thuế suất GTGT đối với các hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký trước ngày 01/01/2004
(Công văn số 2651/TCT-CS)

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng xây dựng lắp đặt trước ngày 01/01/2004 (hưởng thuế suất GTGT 5%) tuy nhiên chưa thực hiện xây dựng cũng như không có khối lượng xây dựng dở dang thì bắt buộc phải tính thuế GTGT theo quy định mới mà 10%

THAM KHẢO
blue-check 24/8/2023 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi cự ly vận chuyển vật tư
(Công văn số 3855/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp hồ sơ hợp đồng không có quy định việc điều chỉnh cự ly vận chuyển cung cấp vật tư, vật liệu, đổ thải thì việc thanh toán được căn cứ vào đơn giá hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký, không chiết tính cự ly vận chuyển. Xem thêm

Trường hợp hồ sơ hợp đồng có quy định việc điều chỉnh cự ly vận chuyển vật tư, vật liệu thì nhà thầu căn cứ các quy định trong hồ sơ hợp đồng đã ký, xác định đơn giá để thanh toán hợp đồng cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD .

blue-check 17/8/2023 Về việc xác định thời điểm gốc để lập hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng
(Công văn số 3734/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm gốc để lập hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

blue-check 16/8/2023 [Hợp nhất] - Quy định về hợp đồng xây dựng English attachment
(Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 vào Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

blue-check 25/7/2023 Không bắt buộc áp dụng giá trọn gói đối với hợp đồng quy mô nhỏ
(Công văn số 3273/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng (theo loại hợp đồng quy định của Luật Đấu thầu) đã được Chính phủ quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 và điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP . Xem thêm

Theo đó, khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Hiện nay, Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP chỉ quy định tiêu chí để áp dụng các loại giá hợp đồng, không quy định hạn mức giá trị hợp đồng. Luật Đấu thầu (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cũng đã bỏ quy định đối với loại hợp đồng quy mô nhỏ có giá trị dưới 20 tỷ phải thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói.

blue-check 20/7/2023 Nguyên tắc ký kết và thanh toán hợp đồng xây dựng được quy định thế nào? English attachment
(Công văn số 3173/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng cho rằng, các nguyên tắc ký kết, thực hiện, thanh toán hợp đồng xây dựng đã được quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 138 và Điều 144 Luật Xây dựng 2014. Xem thêm

Theo đó, các bên tham gia hợp đồng phải thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng và phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác theo đúng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng 2014.

blue-check 26/6/2023 Về việc bổ sung chi phí vận chuyển vật liệu trong hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2701/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung chi phí vận chuyển vật liệu trong hợp đồng xây dựng ký theo đơn giá cố định.

blue-check 22/5/2023 Được điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi nhà nước thay đổi chính sách
(Công văn số 2029/BXD-KTXD)

Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng hình thức đơn giá cố định, nếu trong hợp đồng có quy định hợp đồng được điều chỉnh khi nhà nước thay đổi các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư được điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP .

blue-check 11/4/2023 Về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1389/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

blue-check 22/2/2023 Về việc áp dụng chỉ số giá để điều chỉnh hợp đồng xây dựng
(Công văn số 619/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, các cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Nguồn chỉ số giá xây dựng được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7, Phụ lục kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD .

blue-check 11/1/2023 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 118/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 48/2010/NĐ-CPstatus1 và Thông tư 08/2010/TT-BXD .

blue-check 20/12/2022 Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
(Công văn số 5765/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, việc chấm dứt hợp đồng xây dựng cần căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định tại Điều 145 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 8/12/2022 Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
(Công văn số 5563/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, việc ký kết hợp đồng với nhà thầu liên danh được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 . Xem thêm

Việc xem xét ký phụ lục hợp đồng với từng thành viên liên danh phải căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký, thỏa thuận liên danh, đặc điểm, tính chất và điều kiện cụ thể của gói thầu, năng lực hoạt động xây dựng của từng thành viên để quyết định, tuân thủ quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

blue-check 28/11/2022 Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
(Công văn số 5397/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng cho rằng, việc xem xét ký phụ lục hợp đồng với từng thành viên liên danh phải căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký; thỏa thuận liên danh; đặc điểm, tính chất và điều kiện cụ thể của gói thầu; năng lực hoạt động xây dựng của từng thành viên để quyết định, tuân thủ quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 . Xem thêm

Trường hợp một thành viên liên danh không đồng ý gia hạn thực hiện hợp đồng xây dựng, Ban quản lý dự án cần căn cứ vào hợp đồng đã ký để yêu cầu thành viên liên danh đó thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng. Nếu thành viên liên danh vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng gây thiệt hại cho các bên thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 .

blue-check 14/11/2022 Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?
(Công văn số 5144/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng hợp đồng xây dựng ở mức cao hơn mức tối thiểu thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng cao hơn sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng. Xem thêm

Theo đó, điều khoản này chỉ không cho điều chỉnh phần giá trị hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu; đối với phần giá trị hợp đồng xây dựng tạm ứng phù hợp với mức tối thiểu thì vẫn được điều chỉnh giá.

blue-check 11/11/2022 Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
(Công văn số 5110/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. Xem thêm

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng) (Điều 6 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 7/11/2022 Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
(Công văn số 4987/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2016/TT-BXD, việc điều chỉnh giá của hợp đồng đơn giá điều chỉnh được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng. Xem thêm

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được căn cứ theo quy định tại Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Cần lưu ý, theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , phần giá trị hợp đồng xây dựng tương ứng với khoản tạm ứng vượt mức tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

blue-check 9/8/2022 Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ
(Công văn số 3068/BXD-KTXD)

Việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ đã được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP . Xem thêm

Theo đó, đối với hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ, chủ đầu tư tự xem xét, quyết định việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đảm bảo phù hợp với tính chất công việc của hợp đồng và giảm bớt thủ tục không cần thiết.

Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ được hiểu là hợp đồng xây dựng để thực hiện các gói thầu có giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đồng thời nội dung công việc thuộc phạm vi của hợp đồng có tính chất kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện (điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP ).

blue-check 9/8/2022 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 3073/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được ký kết tại thời điểm có hiệu lực của Nghị định 48/2010/NĐ-CPstatus1 và Thông tư 08/2010/TT-BXD .

blue-check 9/8/2022 Về việc điều chỉnh khối lượng, đơn giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 3072/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc điều chỉnh khối lượng, đơn giá của hợp đồng xây dựng áp dụng đơn giá cố định, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 4/7/2022 Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2438/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng cho biết, việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng đã được quy định tại Điều 16, Điều 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 nên doanh nghiệp có thể căn cứ các điều khoản này để giải quyết vướng mắc.

blue-check 28/6/2022 Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
(Công văn số 2328/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp do nhà nước ban hành chính sách phòng chống dịch làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng thì các bên được điều chỉnh hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng trọn gói (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 ). Xem thêm

Trường hợp bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến gây thiệt hại cho nhà thầu thì nhà thầu có quyền đòi bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

XEM THÊM
blue-check 23/5/2022 Về việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1751/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng thuộc Dự án xây đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

blue-check 29/4/2022 Về việc thanh toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1498/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc thanh toán hợp đồng xây dựng Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

blue-check 1/4/2022 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1088/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của dự án thủy điện Đakđrinh.

blue-check 1/4/2022 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1091/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu số 1b thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM.

blue-check 23/3/2022 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Hồ chứa nước Sông Ray
(Công văn số 954/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Dự án Hồ chứa nước Sông Ray.

blue-check 25/2/2022 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 547/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Hà Nội).

blue-check 14/2/2022 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Dự án đường Hồ Chí Minh
(Công văn số 410/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá thanh toán hợp đồng xây dựng của Dự án đường Hồ Chí Minh.

blue-check 19/11/2021 Về việc điều tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng của nhà thầu
(Công văn số 4805/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng của nhà thầu trong trường hợp gia hạn tiến độ.

blue-check 7/10/2021 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do thay đổi cự ly vận chuyển
(Công văn số 4162/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng liên quan đến việc thay đổi cự ly vận chuyển và thay đổi địa chất.

blue-check 1/10/2021 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thủy điện Sơn La
(Công văn số 4065/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thủy điện Sơn La.

blue-check 24/9/2021 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 3950/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Dự án nâng cấp QL7 đoạn Km0-Km36 (Diễn Châu - Đô Lương).

blue-check 16/9/2021 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 3756/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc thanh quyết toán đối với hợp đồng xây dựng trọn gói.

blue-check 20/7/2021 Về việc thanh toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh
(Công văn số 2802/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc thanh toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh.

blue-check 15/7/2021 Về việc sử dụng nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2733/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc sử dụng nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá cát nghiền của dự án Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

blue-check 12/7/2021 Về việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2630/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán hợp đồng xây dựng ký kết tại thời điểm có hiệu lực của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11status1 .

blue-check 12/7/2021 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2631/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc quyết toán hợp đồng xây dựng của Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam.

blue-check 17/5/2021 [Hợp nhất] - Quy định khung về hợp đồng xây dựng English attachment
(Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 vào Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

blue-check 28/4/2021 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1403/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng căn cứ theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BXD .

blue-check 26/11/2020 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao
(Công văn số 5694/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc quyết toán và chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

blue-check 23/10/2020 Về việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 5152/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

blue-check 8/9/2020 Về việc xác định đơn giá đất để quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 4381/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định đơn giá đất để quyết toán hợp đồng xây dựng đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình.

blue-check 12/8/2020 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 3931/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc quyết toán hợp đồng xây dựng thuộc dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

blue-check 25/12/2019 Về việc thanh toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 88/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 29/11/2019 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2838/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty TNHH MTV Ngọc Quyên về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

blue-check 22/11/2019 Về nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2782/BXD-KTXD)

Liên quan đến nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Đối với việc tạm dừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng; khiếu nại, giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng thì thực hiện theo quy định từ Điều 40 - 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 10/10/2019 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 2413/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Điều 3, Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD .

blue-check 17/7/2019 Về việc nghiệm thu thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 35/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc nghiệm thu thanh toán đối với hợp đồng xây dựng trọn gói, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 3/7/2019 Về việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1548/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 09/2016/TT-BXD .

blue-check 10/5/2019 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 1113/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói.

blue-check 16/1/2019 Về việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 100/BXD-KTXD)

Liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho hợp đồng.

blue-check 16/1/2019 Về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 814/BTC-ĐT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói.

blue-check 19/1/2018 Về việc áp dụng chỉ số giá để điều chỉnh hợp đồng xây dựng
(Công văn số 164/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc áp dụng chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải.

blue-check 13/9/2017 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2149/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá xây dựng đối với đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

blue-check 30/5/2017 Về việc thanh toán hợp đồng xây dựng của Công ty Kumho Industrial Co., Ltd
(Công văn số 1224/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc thanh toán hợp đồng xây dựng của Công ty Kumho Industrial Co., Ltd.

blue-check 10/3/2017 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng
(Công văn số 27/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

blue-check 24/1/2017 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty Thăng Long
(Công văn số 148/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Thăng Long.

blue-check 12/1/2016 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 45/BXD-KTXD)
blue-check 6/1/2016 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 08/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

blue-check 18/9/2015 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2120/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng của Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa

blue-check 15/6/2015 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1312/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc của Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Định về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

blue-check 5/5/2015 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 09/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty Than Hạ Long TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói

blue-check 10/4/2015 Về việc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng
(Công văn số 757/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên về việc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu EPC số 01

blue-check 6/4/2015 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng của Công ty Kho vận Đá bạc - Vinacomin
(Công văn số 698/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng của Công ty Kho vận Đá bạc - Vinacomin

blue-check 18/12/2014 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 3348/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng trọn gói

blue-check 5/12/2014 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam
(Công văn số 3182/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về việc hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng

blue-check 1/12/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty Xây lắp điện Nha Trang
(Công văn số 3121/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

blue-check 11/11/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu sử dụng vốn nhà nước
(Công văn số 2907/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá của gói thầu số 14 Dự án dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Bút Sơn Xem thêm

Theo Công văn này, đối với hợp đồng của những gói thầu sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, ký kết sau thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực nhưng kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trước ngày Thông tư 09 có hiệu lực thì giá hợp đồng vẫn được điều chỉnh theo quy định của Thông tư 09/2008/TT-BXD và các thỏa thuận trong hợp đồng

blue-check 10/3/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 50/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Xem thêm

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 thì điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận cụ thể về trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng

blue-check 3/12/2013 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2583/BXD-KTXD)

Văn bản hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu đối với hợp đồng xây dựng có điều khoản cho phép điều chỉnh giá sau một thời gian nhất định kể từ ngày thực hiện hợp đồng

blue-check 14/7/2015 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
(Công văn số 1531/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

blue-check 10/6/2015 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng
(Công văn số 11/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng

blue-check 26/5/2015 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của dự án Đường Hồ Chí Minh
(Công văn số 1119/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của dự án Đường Hồ Chí Minh

blue-check 26/12/2014 Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng của Công ty Cổ phần DIC số 4
(Công văn số 3438/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty Cổ phần DIC số 4 về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình số 207/2012/HĐXD-ĐHTCM ngày 23/02/2012 ký với Trường Đại học tài chính - MARKETING

blue-check 12/12/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khu công viên Nguyễn Văn Cừ tại Bắc Ninh
(Công văn số 3241/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu số 1 – Thi công xây dựng khu công viên Nguyễn Văn Cừ tại thành phố Bắc Ninh

blue-check 1/12/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty xây dựng Quyết Tiến
(Công văn số 3123/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Kinh Thanh Đa - TP Hồ Chí Minh

blue-check 19/8/2014 Về việc điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng
(Công văn số 83/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng

blue-check 29/5/2014 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 1096/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp kè chống sạt lở khu dân cư phía Đông thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

blue-check 13/2/2014 Về thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 41/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

blue-check 19/11/2013 Về việc ký kết và thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng ký túc xá
(Công văn số 263/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc của Đại học Thái Nguyên liên quan đến việc ký kết và thanh quyết toán đối với Hợp đồng xây dựng công trình là nhà ở cho sinh viên.

blue-check 14/5/2012 Về việc điều chỉnh hình thức giá của hợp đồng xây dựng
(Công văn số 738/BXD-KTXD)

Văn bản này hướng dẫn về việc điều chỉnh "hình thức giá hợp đồng", điều chỉnh "phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng" và cấp chứng chỉ hành nghề. Xem thêm

Theo đó, Người quyết định đầu tư không thể thay đổi "hình thức giá hợp đồng" đã ký kết giữa các bên, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ngược lại, đối với "phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng" thì Người quyết định đầu tư có thể xem xét thay đổi cho phù hợp với thực tế, nếu thấy phương pháp đã thỏa thuận không phù hợp với thực tế hoặc khó thực hiện do các điều kiện khách quan.

Việc thay đổi được dựa trên cơ sở phương pháp do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất.

blue-check 22/6/2011 Về việc quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói
(Công văn số 94/BXD-KTXD)

Việc thanh toán, quyết toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói thực hiện theo đúng thiết kế được duyệt và nội dung đã ký kết giữa các bên trong hợp đồng thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký; không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kết quả trúng thầu. Xem thêm

Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn so với khối lượng theo hợp đồng thì việc giảm trừ được thực hiện theo đơn giá và các điều kiện trong hợp đồng (chỉ đối với trường hợp cắt giảm hạng mục, công việc so với thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư; không bao gồm khối lượng tính thiếu hoặc thừa theo thiết kế trong quyết định phê duyệt lựa chọn Nhà thầu).

blue-check 23/5/2011 Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 779/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Xem thêm

Căn cứ Điều khoản 13.7 (điều chỉnh do thay đổi luật pháp); Điều khoản 13.13 (điều chỉnh các thừa số chi phí và chỉ số); Điều khoản 6.2 (mức lương và điều kiện lao động) thì chủ đầu tư chấp thuận việc điều chỉnh chỉ số lao động như nêu trong Mục II công văn số 258 CV/BQL ngày 29/4/2011 là chấp nhận được; chỉ số điều chỉnh chi phí nhân công xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu ở thời điểm cần điều chỉnh (mới) chia cho mức lương tối thiểu ở thời điểm gốc (cũ).

blue-check 20/1/2011 Về trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty Thế hệ Mới
(Công văn số 09/BXD-KTXD)

văn bản trả lời về trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Thế Hệ Mới

blue-check 10/12/2010 Về việc chấm dứt một phần trong hợp đồng xây dựng
(Công văn số 188/BXD-KTXD)
blue-check 2/12/2010 Về việc thanh toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 185/BXD-KTXD)

Theo Công văn này thì tổng dự toán của dự án được xác định bằng cách cộng các dự toán của các công trình thuộc dự án. Việc điều chỉnh dự toán công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2007/NĐ-CPstatus1 . Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán, tổng dự toán công trình điều chỉnh.

blue-check 29/11/2010 Về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2413/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế. Theo ý kiến của Bộ Xây dựng thì Hợp đồng đã ký kết là cơ sở pháp lý cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán theo quy định

blue-check 25/11/2010 Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
(Công văn số 2382/BXD-KTXD)

Theo quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, đối với các gói thầu nếu dự toán lập theo chế độ tiền lương của nhà nước (mức lương tối thiểu với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CPstatus1 ngày 14/12/2004 của Chính phủ) mà chủ đầu tư có thể cân đối được nguồn vốn thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi đến tay người lao động

blue-check 17/11/2010 Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng có điều chỉnh giá vật liệu
(Công văn số 174/BXD-KTXD)

Văn bản hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói và điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD theo đề nghị của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 11

blue-check 11/9/2010 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu NIP/CP-5
(Công văn số 1724/BXD-KTXD)

Văn bản hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu NIP/CP-5 thuộc dự án cải tạo nâng cấp mạng lưới đường bộ

blue-check 25/8/2010 Về trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng của Công ty INFISCO
(Công văn số 114/BXD-KTXD)

Văn bản nêu ý kiến của Bộ Xây dựng về trường hợp điều chỉnh hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO)

blue-check 25/8/2010 Về tính trượt giá ngoại tệ và lãi suất thanh toán trả chậm trong Hợp đồng xây dựng
(Công văn số 115/BXD-KTXD)

Văn bản nêu ý kiến của Bộ Xây dựng về vướng mắc trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng của Công ty TAISEI Corporation, liên quan đến việc tính trượt giá ngoại tệ và tính lãi suất cho các khoản thanh toán chậm

blue-check 13/8/2009 Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
(Công văn số 100/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Công ty Xăng dầu Hàng không. Theo đó, nếu giá gói thầu của hợp đồng thi công xây dựng công trình số 34/2008/HĐKT ngày 17/9/2008 giữa Công ty Xăng dầu Hàng không và Công ty Cổ phần xây dựng 204-Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng không điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan (việc điều chỉnh giá gói thầu của hợp đồng thi công xây dựng công trình số 34/2008/HĐKT ngày 17/9/2008 thực hiện theo các điều khoản đã quy định tại khoản 6.1, điều 6 của hợp đồng).

blue-check 20/7/2009 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng
(Công văn số 1472/BXD-KTXD)

Hiện nay, việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008. Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này sẽ hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Căn cứ dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu có thể ký bổ sung phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng. Về nguyên tắc, nếu trong nội dung hợp đồng có điều khoản giảm giá thì dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng giảm tương ứng

blue-check 22/12/1998 Về việc triển khai thực hiện Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao
(Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/5/2016 Quy định về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng English attachment
(Thông tư số 07/2016/TT-BXD)

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm: nguyên tắc, các trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Xem thêm

Theo đó, một trong những điểm mới đáng lưu ý của Thông tư này là bổ sung quy định không cho phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với các trường hợp, bao gồm (khoản 4, 5 Điều 2):

- Phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt hạn mức tạm ứng tối thiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2

- Khối lượng công việc phát sinh tăng do lỗi chủ quan của nhà thầu gây ra

- Những nội dung thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm

Thêm nữa, đối với hợp đồng xây dựng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, quy định mới cho phép điều chỉnh giá nếu thuộc các trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 hoặc bất khả kháng khác (như: khi thi công gặp hang casto, túi bùn, cổ vật, khảo cổ) mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng (khoản 1, 2 Điều 3)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010.

Đính kèm Phụ lục về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

stop-check 1/2/2014 Sửa đổi quy định về ký kết hợp đồng xây dựng dự án sử dụng vốn Nhà nước English attachment
(Nghị định số 207/2013/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây của Nghị định 48/2010/NĐ-CPstatus1 quy định về việc ký kết hợp đồng xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước: Xem thêm

1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng (Điều 4)

2. Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng (Điều 15)

3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Điều 16)

4. Tạm ứng hợp đồng (Điều 17)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014.

Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

stop-check 15/9/2010 Hướng dẫn về các phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng English attachment
(Thông tư số 08/2010/TT-BXD)

Thông tư này hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên Xem thêm

Thông tư quy định các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; phương pháp điều chỉnh giá đối với hợo đồng trọn gói, hợp đồng tỷ lệ (%), hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2010, thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007

stop-check 1/7/2010 Quy định về hợp đồng xây dựng đối với các dự án có sử dụng vốn Nhà nước English attachment
(Nghị định số 48/2010/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Theo đó, có 8 loại hợp đồng xây dựng nếu xét theo tính chất công việc, gồm: Xem thêm

- Hợp đồng tư vấn xây dựng;

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình;

- Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ;

- Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (gọi tắt là EC);

- Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (EP);

- Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (PC);

- Hợp đồng thiết kế- cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC);

- Hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay

Nếu xét theo giá thì hợp đồng xây dựng 5 loại gồm:

a) Hợp đồng trọn gói;

b) Hợp đồng theo đơn giá cố định;

c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

d) Hợp đồng theo thời gian;

đ) Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, bãi bỏ Nghị định số 99/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 13 tháng 6 năm 2007.

stop-check 19/10/2008 Hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng
(Quyết định số 32/2008/QĐ-BYTstatus1 )

Văn bản này hướng dẫn tạm thời việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do Bộ Y tế quản lý. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh (tăng, giảm) giá bao gồm (13 loại) vật liệu sau: Xăng, dầu, sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, xi măng, cát, đá, sỏi, gạch các loại, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại (bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại.

stop-check 19/5/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá English attachment
(Thông tư số 09/2008/TT-BXD)

Thông tư này hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Việc điều chỉnh này cũng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Thông tư này cũng được áp dụng để điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ ký theo hình thức hợp đồng trọn gói, điều chỉnh hợp đồng có đơn giá cố định thành giá điều chỉnh theo biến động của giá vật liệu xây dựng. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo và thay thế Thông tư 05/2008/TT-BXD. Thông tư đính kèm Phụ lục về Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng bổ sung; các Công thức điều chỉnh chi phí vật liệu.

stop-check 23/3/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá English attachment
(Thông tư số 05/2008/TT-BXD)

Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo quy định tại thông tư này được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, kể cả các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói. Thông tư hướng dẫn về Phương pháp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, Điều chỉnh dự toán xây dựng, giá gói thầu, hợp đồng và tổng mức đầu tư công trình sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Riêng việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới thực hiện theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD và 03/2008/TT-BXD. Xem thêm

Thông tư đính kèm Phụ lục về cách tính dự toán chi phí xây dựng bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo.

stop-check 30/3/2005 Hướng dẫn chung về hợp đồng xây dựng
(Thông tư số 02/2005/TT-BXD)

Thông tư này hướng dẫn việc soạn thảo, ký kết Hợp đồng xây dựng giữa Bên Giao thầu và Bên Nhận thầu để thực hiện toàn bộ hay một số công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời là căn cứ thể thanh toán và phân xử các tranh chấp (nếu có) trong quan hệ hợp đồng. Phạm vi áp dụng là các dự án đầu tư xây dựng công trình, các gói thầu về tư vấn và thi công xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn đầu tư. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng tại Việt Nam.
Xem thêm

Thông tư hướng dẫn về nội dung chính bắt buộc phải thể hiện trong hợp đồng xây dựng, hướng dẫn tham chiếu các Văn bản pháp lý cho từng điều khoản của hợp đồng. Thông tư đính có đính kèm bản mẫu về hợp đồng xây dựng.