LuatVietnam

Lược đồ | Hợp tác xã

Tổng số 97 bản ghi | Cập nhật đến: 5-Sep-2023

CHÍNH SÁCH
light-check 1/7/2024 Luật Hợp tác xã năm 2023 English attachment
(Luật số 17/2023/QH15)

Luật này thay mới các quy định khung về hợp tác xã (HTX), áp dụng từ ngày 1/7/2024, bao gồm: điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập HTX; điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của HTX; quyền, nghĩa vụ của HTX; chính sách ưu đãi dành cho HTX; tổ chức quản trị của HTX; quản lý tài sản, tài chính đối với HTX; giải thể, phá sản HTX; thủ tục thành lập tổ hợp tác;... Xem thêm

Đáng chú ý, theo quy định tại Điều 22 Luật này, HTX được hưởng mức ưu đãi thuế, phí, lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về thuế, phí, lệ phí; được miễn, giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ giao dịch nội bộ, thu nhập của HTX khi tham gia liên kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành gắn với kinh tế xanh; được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập hình thành quỹ chung không chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của HTX; miễn, giảm lệ phí môn bài; miễn lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào HTX.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (trừ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 115 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023) và thay thế Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13status3 .

Các HTX được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực nếu việc tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục được hoạt động mà không phải đăng ký lại.

Trường hợp Điều lệ của HTX không phù hợp với quy định của Luật này thì phải sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tổ hợp tác được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực nếu thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 của Luật này thì phải thực hiện đăng ký theo Luật này trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực.

HTX phải chấm dứt hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của Luật HTX số 23/2012/QH13status3 kể từ ngày 1/9/2023. Các hợp đồng tín dụng nội bộ đã được ký trước 1/9/2023 thì các bên tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng không được gia hạn hợp đồng.

HTX đã thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần và doanh nghiệp được thành lập, góp vốn, mua cổ phần là thành viên của HTX đó kể từ ngày 1/9/2023 không được tăng tỷ lệ phần vốn góp hoặc cổ phần và trong thời hạn 24 tháng kể từ 1/9/2023 phải thực hiện theo quy định tại Điều 81, Điều 82 Luật này.

blue-check 28/7/2022 Dự thảo Luật về các tổ chức kinh tế hợp tác (thay cho Luật Hợp tác xã)
(Dự thảo số DT-23/2012/QH13)

Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác, bao gồm tổ hợp tác, tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân và các tổ chức đại diện của các tổ chức kinh tế hợp tác Xem thêm

Luật này sẽ thay thế Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13status3 .

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 5/9/2023 Các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2023-2025 tại Hà Nội
(Quyết định số 4381/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 20/7/2023 Kế hoạch phát triển hợp tác xã vận tải năm 2024
(Quyết định số 867/QĐ-BGTVT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 3/1/2023 Đề án phát triển HTX tạo việc làm cho lao động nữ
(Quyết định số 01/QĐ-TTg)

Đề án này nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia, quản lý và điều hành các hợp tác xã Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

red-check 15/5/2021 Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ 15/5/2021 English attachment
(Nghị định số 45/2021/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. Xem thêm

Bãi bỏ Điều 2; khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 3; khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 11 Quyết định số 246/2006/QĐ-TTgstatus2 ngày 27/10/2006; Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4 Quyết định số 23/2017/QĐ-TTgstatus2 ngày 23/6/2017; Điểm a và b khoản 4 Điều 24 Nghị định số 193/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 21/11/2013.

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/10/2022 Thay mới Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hợp tác xã English attachment
(Thông tư số 52/2022/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 và thay thế Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/7/2007.

blue-check 15/8/2022 Quy chế trả lương, thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
(Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

blue-check 4/5/2022 Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
(Công văn số 2898/BKHĐT-ĐKKD)

Công văn nhắc nhở các Phòng ĐKKD cấp huyện phải tuân thủ quy trình cấp đăng ký hợp tác xã (HTX) thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký HTX, không cấp theo quy trình, hồ sơ giấy như trước. Xem thêm

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hiện nay Cổng thông tin đăng ký HTX đã đáp ứng yêu cầu liên thông tất cả các thủ tục đăng ký HTX với Cổng thông tin đăng ký thuế, chỉ trừ một số quy trình thủ tục sau:

- Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX;

- Quy trình thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX;

- Quy trình thông báo vi phạm về thuế

blue-check 11/3/2013 Hợp tác xã nhận tiền đền bù di dời có phải nộp thuế TNDN ?
(Công văn số 769/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm 1 Phần A Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 (nay là khoản 1 Điều 2 Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 ), các hợp tác xã nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN (gồm thu nhập từ sản xuất kinh doanh và thu nhập khác) vẫn phải kê khai nộp thuế theo quy định Xem thêm

Trường hợp hợp tác xã nhận được tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời thì số tiền này sau khi trừ các chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có) phải hạch toán vào thu nhập khác để nộp thuế TNDN.

Riêng tiền đền bù do di dời theo quy hoạch, số tiền này sau khi trừ các chi phí liên quan, phần còn lại được miễn nộp thuế TNDN (khoản 16 Điều 7 Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 )

blue-check 25/5/2012 Hợp tác xã cũng được áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN 2011
(Công văn số 7010/BTC-CST)

Chính sách giảm 30% thuế TNDN 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13, Nghị định số 101/2011/NĐ-CP và Thông tư số 154/2011/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện cũng đang áp dụng cho các Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã

blue-check 23/2/2012 Hợp tác xã chia cổ tức phải khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn
(Công văn số 598/TCT-TNCN)

Theo quy định tại điểm 3.3, Mục II, Phần A và điểm 1.2.2; điểm 2.1.1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTCstatus1 , lợi tức cổ phần mà Hợp tác xã (HTX) chia cho từng xã viên theo số vốn đóng góp của từng xã viên bắt buộc chịu thuế đầu tư vốn (5%). Khi chi trả khoản lợi tức này, HTX chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay

blue-check 14/6/2010 Xã viên rút vốn góp bằng tài sản ra khỏi hợp tác xã được miễn tính lệ phí trước bạ
(Công văn số 2066/TCT-CS)

Theo quy định tại điềm 10b Mục III Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTCstatus1 thì trường hợp xã viê hợp tác xã nhận lại tài sản (phương tiện vận tải) của mình đã góp trước đây ra khỏi hợp tác xã thì được miễn tính lệ phí trước bạ

blue-check 24/12/2007 Về việc các Hợp tác xã vận tải được phép tự in vé xe khách
(Công văn số 5335/TCT-CS)

Các Hợp tác xã vận tải nếu có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành vận tải hành khách và xã viên được cấp mã số thuế loại 13 chữ số thì được phép đăng ký tự in vé xe khách nhằm cung cấp lại cho xã viên của mình để kinh doanh vận tải hành khách. Vé này được in theo mẫu quy định tại Thông tư Liên tịch số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT và in riêng cho từng xã biên, trong đó có đầy đủ các chỉ tiêu về số xe, số ghế; ngày - giờ khởi hành, ngày bán vé, tuyến đường và giá cước (có thể để trống).

THAM KHẢO
blue-check 1/12/2022 Các thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, hợp tác xã sẽ được cắt giảm
(Quyết định số 1505/QĐ-TTg)

Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm hồ sơ, thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&ĐT, bao gồm: 3 thủ tục trong lĩnh vực hành nghề đấu thầu; 3 thủ tục về hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 31 thủ tục trong lĩnh vực hợp tác xã. Xem thêm

Đáng chú ý, Quyết định này đã gỡ bỏ quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề; thay vào đó bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định việc cá nhân có đáp ứng yêu cầu tham gia hoạt động đấu thầu, tư vấn đấu thầu hay không.

Lý do gỡ bỏ quy định này vì "đấu thầu" không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc bỏ quy định này sẽ giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 30/6/2022 Công bố các tiêu chí về hợp tác xã và khu công nghiệp để công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
(Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 30/6/2023 [Hợp nhất] - Quy chế thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
(Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 vào Nghị định số 45/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 31/03/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

blue-check 3/6/2023 Về một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số cho hợp tác xã
(Chỉ thị số 19/CT-TTg)
blue-check 30/5/2023 Về việc báo cáo tình hình xử lý hợp tác xã ngừng hoạt động
(Công văn số 4068/BKHĐT-KTHT)

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh báo cáo tình hình xử lý hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể theo Đề cương đính kèm để Bộ KH&ĐT tổng hợp, hướng dẫn giải pháp xử lý.

blue-check 19/10/2022 Về loại hình đăng ký kinh doanh của Phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã
(Công văn số 7461/BKHĐT-ĐKKD)

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là loại hình chi nhánh và là đơn vị phụ thuộc ngân hàng hợp tác xã (không phải là đơn vị phụ thuộc của chi nhánh). Xem thêm

Theo đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã sẽ được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Ngân hàng Hợp tác xã.

blue-check 31/8/2022 Về việc giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã
(Công văn số 3242/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã trong trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trả tiền thuê hàng năm.

blue-check 12/5/2022 Về việc miễn tiền thuê đất đối với Hợp tác xã gạch ngói Tân Hưng
(Công văn số 1524/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc miễn tiền thuê đất đối với Hợp tác xã gạch ngói Tân Hưng (tỉnh Hưng Yên).

XEM THÊM
blue-check 1/3/2022 Chế độ báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ thành lập hợp tác xã
(Quyết định số 221/QĐ-BTC)

Quyết định công bố chế độ báo cáo định kỳ về sử dụng kinh phí hỗ trợ thành lập hợp tác xã theo quy định tại Thông tư 124/2021/TT-BTC, áp dụng với các bộ, ngành, địa phương. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 27/2/2022 Quy chế trao đổi trực tuyến về hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp MST cho hợp tác xã
(Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT)

Quy chế này hướng dẫn phương thức trao đổi thông tin trực tuyến giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh và cấp MST cho hợp tác xã. Xem thêm

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2022.

blue-check 14/2/2022 Quy chế sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
(Thông tư số 124/2021/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022 và bãi bỏ Thông tư số 340/2016/TT-BTCstatus1 ngày 29/12/2016.

blue-check 23/7/2021 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (áp dụng từ 23/7/2021) English attachment
(Quyết định số 1328/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017.

blue-check 13/11/2020 Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
(Quyết định số 1804/QĐ-TTg)

Chương trình hỗ trợ này nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh của hợp tác xã. Xem thêm

Nội dung hỗ trợ bao gồm cung cấp thông tin pháp luật, tư vấn xây dựng điều lệ, thủ tục thành lập hợp tác xã...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 28/10/2020 Đề án Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại TP. HCM giai đoạn 2021-2025
(Quyết định số 4007/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/4/2020 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã English attachment
(Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT)

Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.

blue-check 3/9/2019 Chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp
(Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2019.

blue-check 28/5/2019 Sửa đổi thủ tục đăng ký hợp tác xã
(Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019.

blue-check 8/5/2019 Công bố TTHC sửa đổi về thành lập hợp tác xã
(Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 22/3/2019 Kế hoạch phát triển hợp tác xã tại TP. HCM năm 2019
(Quyết định số 1121/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/1/2018 Chế độ kế toán mới dành cho hợp tác xã English attachment
(Thông tư số 24/2017/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Xem thêm

Thay thế các nội dung áp dụng đối với HTX tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 14/9/2006, Thông tư số 138/2011/TT-BTCstatus1 ngày 4/10/2011 và Thông tư số 24/2010/TT-BTCstatus1 ngày 23/2/2010.

blue-check 15/9/2017 Sửa đổi Quy chế hoạt động của hợp tác xã English attachment
(Nghị định số 107/2017/NĐ-CP)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 15/7/2015 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
(Thông tư số 83/2015/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNNstatus1 ngày 14/8/2008.

blue-check 18/6/2015 Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất cho Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới
(Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND)

Theo Quyết định này, các HTX nông nghiệp - dịch vụ đăng ký kinh doanh lần đầu trong giai đoạn từ 24/8/2010 đến 31/12/2020 sẽ được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu như: Xem thêm

a) Bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, tủ trưng bày, giá đựng công văn, giá đựng tài liệu, bộ bàn ghế họp, tiếp khách;

b) Thiết bị văn phòng: máy vi tính để bàn, máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định;

c) Trang thiết bị cho phòng họp, phòng hội trường: bàn ghế, thiết bị âm thanh, máy chiếu và các trang thiết bị khác;

d) Sửa chữa trụ sở

Mỗi hợp tác xã chỉ được hưởng hỗ trợ một lần duy nhất trong toàn bộ quá trình hoạt động, tối đa 100 triệu đồng

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 12/10/2012.

Thời gian thực hiện thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu theo Quyết định này được tính từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

blue-check 6/10/2014 Thủ tục hành chính về đăng ký hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
(Quyết định số 1404/QĐ-BKHĐT)

Các thủ tục hành chính được công bố và hướng dẫn tại Quyết định này gồm có: Xem thêm

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

- Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

....

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 10/4/2014 Bộ thủ tục hành chính về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
(Quyết định số 457/QĐ-BKHĐT)

Quyết định này công bố và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/6/2022 Về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với Hợp tác xã
(Công văn số 1866/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy.

blue-check 24/3/2022 Hợp tác xã có được tái kinh doanh trước hạn?
(Công văn số 877/TCT-KK)

Theo Công văn này, trường hợp hợp tác xã (HTX) có thay đổi thông tin đăng ký trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký HTX theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Quản lý thuế. Xem thêm

Riêng trường hợp HTX đã tạm ngừng kinh doanh nhưng muốn kinh doanh trở lại trước thời hạn thông báo, Luật HTX và các văn bản hiện hành chưa có quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh trở lại trước hạn đối với HTX, nội dung này sẽ được quy định bổ sung trong Luật HTX sửa đổi.

blue-check 4/11/2021 Về những nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác xã cuối năm 2021
(Công văn số 8085/VPCP-NN)

Văn bản giao một số nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác xã và các Bộ trong những tháng cuối năm 2021, bao gồm: Xem thêm

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012;

- Tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác xã năm 2021;

- Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã;

- Xây dựng Chương trình phát triển sơ chế, chế biến quy mô vừa và nhỏ ở các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp;

- Xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025;

- Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

...

blue-check 14/9/2021 Hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021-2023 sẽ buộc phải giải thể dứt điểm
(Công văn số 6447/VPCP-NN)

Theo Công văn này, đối với những hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2023 sẽ buộc phải giải thể dứt điểm. Xem thêm

Đối với những hợp tác xã thành lập trước thời điểm có Luật Hợp tác xã 2012 thì phải khẩn trương đăng ký, tổ chức lại hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012.

blue-check 31/12/2020 [Hợp nhất] - Chế độ tài chính mới đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
(Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 84/2020/TT-BTCstatus2 ngày 01/10/2020 vào Thông tư số 19/2018/TT-BTCstatus2 ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

blue-check 31/10/2019 Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Hợp tác xã Đại Hải
(Công văn số 4441/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Hợp tác xã Đại Hải.

blue-check 5/6/2019 Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi hợp tác xã
(Công văn số 3763/BKHĐT-HTX)

Văn bản hướng dẫn trình tự chuyển đổi các hợp tác xã không đáp ứng quy định của Luật Hợp tác xã 2012 hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác.

blue-check 24/5/2019 Giới thiệu quy trình liên thông ĐKKD và cấp MST cho hợp tác xã
(Công văn số 2100/TCT-KK)

Văn bản giới thiệu các điểm mới của quy trình liên thông ĐKKD và đăng ký thuế cho hợp tác xã theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT, bao gồm các điểm sau: Xem thêm

1. Cấp mã số kinh doanh đồng thời là MST của hợp tác xã.

2. Quy trình tạo và cấp mã số hợp tác xã.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi, chia, tách, sáp nhập hợp tác xã.

4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi, chia, tách, sáp nhập hợp tác xã.

5. Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời là Giấy đăng ký thuế cho hợp tác xã.

6. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

7. Đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

8. Giải thể hợp tác xã, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD hợp tác xã.

9. Hoạt động trở lại trước thời hạn thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.

10. Khôi phục tình trạng pháp lý của hợp tác xã sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận.

11. Khôi phục MST của hợp tác xã, chi nhánh, VPĐD khi chưa bị thu hồi giấy chứng nhận.

12. Cấp mã hợp tác xã qua hệ thống liên thông.

13. Quy định chuyển tiếp.

blue-check 12/2/2019 [Hợp nhất] - Quy định về thành lập hợp tác xã
(Văn bản hợp nhất số 906/VBHN-BKHĐT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 vào Nghị định số 193/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

blue-check 15/10/2018 Về việc đặt in và phát hành hóa đơn của hợp tác xã
(Công văn số 10562/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Hợp tác xã Môi Trường Xanh về việc đặt in và phát hành hóa đơn thu phí vệ sinh.

blue-check 18/7/2018 Về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
(Công văn số 2808/TCT-QLN)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

blue-check 6/10/2017 Về việc sử dụng hóa đơn của Hợp tác xã
(Công văn số 4585/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn của Hợp tác xã.

blue-check 12/1/2017 Về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi của Hợp tác xã Thanh Phong
(Công văn số 154/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Hợp tác xã Thanh Phong.

blue-check 14/12/2016 Về việc miễn tiền thuê đất đối với Hợp tác xã nông nghiệp
(Công văn số 5789/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất an ninh và miễn tiền thuê đất đối với Hợp tác xã nông nghiệp.

blue-check 28/1/2016 Về việc giảm tiền thuê đất của Hợp tác xã Phượng Cách
(Công văn số 449/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc giảm tiền thuê đất của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản Phượng Cách

blue-check 6/3/2015 Về ưu đãi thuế TNDN đối với hợp tác xã
(Công văn số 796/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

red-check 29/3/2018 Chế độ tài chính mới đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
(Thông tư số 19/2018/TT-BTCstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29/03/2018 và thay thế Thông tư số 93/2013/TT-BTCstatus1 ngày 08/07/2013.

red-check 1/8/2014 Hướng dẫn mới về đăng ký Hợp tác xã
(Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐTstatus2 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014 và thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKHstatus1 ngày 15/12/2005 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

red-check 27/1/2014 Quy định về hợp tác xã English attachment
(Nghị định số 193/2013/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định này quy định chi tiết Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13status3 về điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã; thành lập, đăng ký, giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy định về tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước và quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Read more

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2014; thay thế các Nghị định số 177/2004/NĐ-CPstatus1 ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xã năm 2003, Nghị định số 77/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 9/6/2005 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã, Nghị định số 87/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, Nghị định số 88/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 11/ 7/2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

red-check 27/11/2006 Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
(Quyết định số 246/2006/QĐ-TTgstatus2 )
blue-check 12/3/2021 Chiến lược phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030
(Quyết định số 340/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 2/8/2013 Đính chính quy định sửa đổi chế độ hỗ trợ thành lập hợp tác xã
(Quyết định số 1835/QĐ-BTC)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 173/2012/TT-BTCstatus1 ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTCstatus1 ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

blue-check 14/12/2021 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Luật Hợp tác xã
(Công văn số 4191/UBND-KT)

Công văn đôn đốc các Sở, ngành trên địa bàn TP. HCM khẩn trương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012.

blue-check 23/11/2015 Về việc xác định mức doanh thu khoán năm 2016 đối với các xã viên hợp tác xã
(Công văn số 4946/TCT-TNCN)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc xác định mức doanh thu khoán năm 2016 đối với các xã viên hợp tác xã

blue-check 24/7/2015 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2013 English attachment
(Chỉ thị số 19/CT-TTg)
blue-check 17/12/2014 Về ưu đãi thuế TNDN của Hợp tác xã vận tải Thành Công
(Công văn số 5634/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Hợp tác xã vận tải Thành Công

blue-check 24/11/2014 Về việc cưỡng chế nợ thuế đối với hợp tác xã
(Công văn số 5210/TCT-QLN)

Văn bản trả lời về việc cưỡng chế nợ thuế đối với hợp tác xã của Cục thuế tỉnh Quảng Nam

blue-check 10/11/2014 Về việc miễn lệ phí trước bạ của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam
(Công văn số 4950/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu tài sản do chỉ đổi tên mà không đổi sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTCstatus1

blue-check 21/5/2014 [Hợp nhất] - Hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã
(Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 04/2007/TT-NHNNstatus1 ngày 13/6/2007 vào Thông tư số 06/2004/TT-NHNNstatus1 ngày 27/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.

blue-check 21/5/2014 Về việc giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã
(Công văn số 1863/TCT-CS)

Văn bản trả lời về việc giảm tiền thuê đất năm 2013, 2014 đối với các hợp tác xã theo quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTCstatus2

blue-check 5/12/2013 Về trường hợp hoàn thuế của Hợp tác xã Thanh Kỳ
(Công văn số 4228/TCT-KK)

Văn bản trả lời về trường hợp hoàn thuế GTGT của Hợp tác xã Thanh Kỳ

blue-check 2/10/2012 Về trường hợp hoàn thuế GTGT của Hợp tác xã nước sạch nông thôn C2
(Công văn số 3456/TCT-CS)

Văn bản trả lời Hợp tác xã nước sạch nông thôn C2 về việc hoàn thuế đối với các hóa đơn GTGT mang tên Hợp tác xã nhưng do đồng chủ đầu tư là Công ty AQUASISSTANCE thanh toán qua ngân hàng

blue-check 26/1/2011 Giảm tiền thuê đất cho Hợp tác xã không phân biệt ngành nghề kinh doanh
(Công văn số 359/TCT-CS)

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CPstatus1 , diện tích đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã (không bao gồm diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất) thuộc diện được giảm 50% tiền thuê đất, không phân biệt ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mà hợp tác xã đó thực hiện

blue-check 14/10/2009 Về phụ cấp chức vụ đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
(Công văn số 3888/LĐTBXH-LĐTL)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, việc xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng 1 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CPstatus1 đối với viên chức quản lý của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã năm 2009 và 2010. Từ năm 2011, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam căn cứ tình hình hoạt động của Quỹ để thực hiện xếp hạng chính thức theo quy định.

blue-check 26/4/1999 Hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã English attachment
(Thông tư số 44/1999/TT-BTC)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/7/2013 Luật Hợp tác xã 2013 English attachment
(Luật số 23/2012/QH13status3 )

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, thay thế Luật hợp tác xã số 18/2003/QH11status1 .

stop-check 12/2/2017 Cơ chế hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
(Thông tư số 340/2016/TT-BTCstatus1 )

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 66/2006/TT-BTCstatus1 ngày 17/7/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTCstatus1 ngày 22/10/2012.

stop-check 9/4/2015 Sửa đổi thủ tục hành chính về đăng ký hợp tác xã
(Quyết định số 1493/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 1/9/2013 Chế độ kế toán dành cho Ngân hàng hợp tác xã English attachment
(Thông tư số 93/2013/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013. Read more

Thông tư này thay thế Thông tư số 63/2006/TT-BTCstatus1 ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

stop-check 1/1/2013 Sửa đổi quy chế hỗ trợ thành lập hợp tác xã
(Thông tư số 173/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này sửa đổi, bổ sung khoản 3 Mục II, khoản 2 Mục III và khoản 2 Mục IV của Thông tư số 66/2006/TT-BTCstatus1 liên quan chế độ chi và mức chi hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã và chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của hợp tác xã Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Những quy định khác tại Thông tư 66/2006/TT-BTCstatus1 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã vẫn có hiệu lực thi hành.

stop-check 9/4/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã English attachment
(Thông tư số 24/2010/TT-BTCstatus1 )

Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 14/9/2006 ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chế độ kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp ban hành theo Quyết định số 1017/QĐ-BTC ngày 12/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

stop-check 20/7/2007 Sửa đổi hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã
(Thông tư số 04/2007/TT-NHNNstatus1 )
stop-check 8/8/2005 Về quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản English attachment
(Nghị định số 94/2005/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã có quyết định tuyên bố phá sản của Toà án nhân dân có thẩm quyền.
Read more

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản thì các khoản nợ sau đây có liên quan đến quyền lợi của người lao động phải được thanh toán: Tiền doanh nghiệp, hợp tác xã nợ người lao động; tiền lương và phụ cấp; trợ cấp thôi việc; tiền chi phí y tế; tiền nợ cơ quan bảo hiểm.

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản, người lao động được trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc người lao động được trợ cấp nửa tháng lương cộng với phụ cấp (nếu có).

stop-check 4/8/2005 Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã
(Nghị định số 88/2005/NĐ-CPstatus1 )

Văn bản quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã về: thành lập; bồi dưỡng; đào tạo; đất đai; tài chính; tín dụng; xúc tiến thương mại; ứng dụng công nghệ; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất xủa hợp tác xã, đồi sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.
Read more

Ap dụng cho các đối tượng: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký hoạt động năm 1996; hợp tác xã thành lập và đăng ký hoạt động năm 2003. Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Nghị định 15/CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã.

stop-check 2/8/2005 Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
(Nghị định số 87/2005/NĐ-CPstatus1 )

Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, nội dung và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề kế toán, kiểm toán và người làm công tác kế toán, kiểm toán trong các tổ chức và doanh nghiệp. Chuẩn mực này bao gồm 4 yêu cầu cơ bản sau: Sự tín nhiệm, Tính chuyên nghiệp, Chất lượng dịch vụ và Sự tin cậy. Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả những người làm công tác kế toán, kiểm toán, bao gồm: kế toán trưởng, kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên.

stop-check 4/7/2005 Về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã
(Nghị định số 77/2005/NĐ-CPstatus1 )

Bản Điều lệ mẫu ban hành theo Nghị định này áp dụng chung cho tất cả các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003, kể cả các Hợp tác xã đã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 1996 nay chuyển sang hoạt động theo Luật HTX năm 2003. Mỗi Hợp tác xã có Điều lệ riêng. Với bản Mẫu Điều lệ này, mỗi Hợp tác xã có quyền quy định các nội dung khác nhưng phải phù hợp với quy định của Luật HTX 2003 và Nghị định này. Read more

Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công Báo và thay thế các Nghị định sau: 41/CP, 43/CP, 44/CP, 45/CP và 46/CP cùng ban hành ngày 29/04/1997.

stop-check 3/11/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 English attachment
(Nghị định số 177/2004/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 17/10/2004 Hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã
(Thông tư số 06/2004/TT-NHNNstatus1 )
stop-check 1/7/2004 Luật Hợp tác xã 2004 English attachment
(Luật số 18/2003/QH11status1 )

Luật có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/07/2004.

stop-check 14/5/1997 Điều lệ mẫu hợp tác xã Thương mại
(Nghị định số 41/1997/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 14/5/1997 Điều lệ mẫu hợp tác xã Nông nghiệp
(Nghị định số 43/1997/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 14/5/1997 Điều lệ mẫu hợp tác xã Công nghiệp và xây dựng
(Nghị định số 44/1997/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 8/3/1997 Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã
(Nghị định số 15/1997/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 8/3/1997 Về tổ chức hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
(Nghị định số 16/1997/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 14/8/2008 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp
(Thông tư Liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNNstatus1 )

Thông tư này áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối được gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp (HTX). Căn cứ vào các quy định của Thông tư này, HTX vận dụng để xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của HTX; thông qua Đại hội xã viên và tổ chức thực hiện đầy đủ quy chế tài chính nội bộ, các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ và đúng pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNTstatus1 ngày 28/5/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với HTX

stop-check 17/7/2006 Chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã
(Thông tư số 66/2006/TT-BTCstatus1 )
stop-check 13/1/2006 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã
(Thông tư số 01/2006/TT-BKHstatus1 )
stop-check 15/12/2005 Hướng dẫn đăng ký Hợp tác xã
(Thông tư số 05/2005/TT-BKHstatus1 )

Thông tư bao gồm các điều khoản quy định về việc đặt tên và biểu tượng của Hợp tác xã, về trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh HTX, cấp Giấy chứng nhận ĐKKD HTX. Thông tư này thay thế TT số 04/BKH-QLKT.