LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (62 trang)
Posted: 24/5/2022 7:03:33 AM | Latest updated: 26/6/2022 10:23:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, bao gồm: hỗ trợ công nghệ; tư vấn; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Theo đó, các DNNVV sau đây sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: DNNVV do phụ nữ làm chủ; DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội (khoản 1 Điều 3).

DNNVV không bị hạn chế số lần hỗ trợ hoặc số lượng hợp đồng hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ tính theo triệu đồng/năm/doanh nghiệp hoặc triệu đồng/năm nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị định số 80 (khoản 5 Điều 3).

DNNVV chỉ được hỗ trợ các nội dung về tư vấn quy định tại Nghị định số 80 và Thông tư này khi sử dụng tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên (khoản 9 Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/3/2019 và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/3/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1014/QĐ-BKHĐTThủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 25-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT06-10052022BKHDT[EN].pdf
Lược đồ
Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 3-Jun-2022
Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp