LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên

Hướng dẫn số 25/HD-LĐLĐ ngày 16/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về Danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở (4 trang)
Posted: 19/9/2022 7:35:59 AM | Latest updated: 21/9/2022 10:52:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5541
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở tại TP. HCM chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn và thành phần, thời gian, chương trình duyệt Đại hội công đoàn cấp trên.

Theo đó, trước 15 ngày tổ chức duyệt Đại hội, công đoàn cấp trên cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục I, Mục II Công văn này và gửi về cho Tổ công tác của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố.

Các tài liệu, văn bản đưa ra duyệt tại Đại hội công đoàn phải đảm bảo đầy đủ và đúng thể thức trình bày theo quy định.

Thời gian duyệt Đại hội công đoàn do công đoàn cấp trên quyết định nhưng phải đăng ký với Tổ công tác trước ngày diễn ra Đại hội ít nhất 01 tháng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5541

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028