LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)

Hướng dẫn số 26/HD-LĐLĐ ngày 16/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về Danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố (4 trang)
Posted: 19/9/2022 7:37:00 AM | Latest updated: 21/9/2022 10:48:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5541
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở trên địa bàn TP. HCM chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn và thành phần, thời gian, chương trình duyệt Đại hội công đoàn cơ sở.

Theo đó, công đoàn cơ sở cần phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu với thể thức trình bày văn bản theo đúng hướng dẫn tại Mục I và Mục II Công văn này.

Cụ thể, hồ sơ duyệt tại Đại hội công đoàn sẽ bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban Chấp hành;

(2) Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra;

(3) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành;

(4) Chương trình đại hội; Chương trình điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội;

(5) Đề án nhân sự Đại hội theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố và danh sách nhân sự đã được cấp ủy Đảng thẩm định, phê duyệt;

(6) Dự toán chi phí tổ chức Đại hội;

(7) Báo cáo tình hình đơn thư, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Hồ sơ trình duyệt tại Đại hội phải gửi về Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày tổ chức duyệt Đại hội ít nhất 15 ngày.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5541

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028