LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN

Công văn số 1098/KTNN-TTTH ngày 4/10/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN (giai đoạn 2) (16 trang)
Posted: 18/10/2022 7:42:40 AM | Latest updated: 28/10/2022 2:23:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5576
LuatVietnam

Theo thông báo của Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị dự toán thuộc đối tượng kiểm toán nhà nước sẽ phải đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN (địa chỉ https://Congtdtt.sav.gov.vn) theo lộ trình 03 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai từ năm 2021, danh sách các đơn vị đã đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN được nêu tại phụ lục II đính kèm.

Giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ tháng 10/2022 và các đơn vị thuộc đối tượng phải đăng ký theo Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 nếu chưa có tài khoản sẽ phải đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN trước ngày 1/11/2022. Cách thức đăng ký xem phụ lục hướng dẫn kèm theo.

Từ năm 2023 trở đi, tiếp tục bắt buộc đăng ký tài khoản đối với các đơn vị được kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

Cổng trao đổi thông tin của KTNN được thiết lập nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị được kiểm toán trong việc:

- Gửi trực tuyến các báo cáo định kỳ như: báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 58 Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13status2 và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN .

- Cung cấp trực tuyến hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán phục vụ công tác kiểm toán của KTNN;

- Kịp thời tra cứu các thông tin về kế hoạch kiểm toán, kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán;

- Gửi các kiến nghị, khiếu nại kiểm toán và khai thác các thông tin liên quan đến đơn vị.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5576

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

light-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022
blue-check Thay mới Quy trình lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát
blue-check Hướng dẫn quy trình kiểm toán hoạt động
blue-check Quy chế xử lý khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Quy trình đối chiếu, kiểm tra sổ sách trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam English attachment
blue-check Hướng dẫn các bước kiểm toán nhà nước đối với một dự án đầu tư xây dựng
blue-check Về thẩm quyền lựa chọn nhà thầu kiểm toán dự án đầu tư công English attachment
blue-check Thay mới quy trình lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán năm 2021
blue-check Điều chỉnh đối tượng kiểm toán thuộc diện phải thuê công ty kiểm toán đạt chuẩn English attachment
blue-check Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
blue-check Quy trình kiểm toán mới của Kiểm toán Nhà nước English attachment