LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 10/2/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng (36 trang)
Posted: 16/2/2023 4:01:23 PM | Latest updated: 17/2/2023 10:21:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5640
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực kiểm toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác (ngoại trừ Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) do Kiểm toán nhà nước thực hiện.

Hướng dẫn này áp dụng khi kiểm toán đối với bộ Báo cáo tài chính đầy đủ của ngân hàng hoặc kiểm toán các báo cáo riêng lẻ, các thông tin tài chính của Báo cáo tài chính ngân hàng.

Hướng này sẽ giúp Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu Báo cáo tài chính ngân hàng có được lập và trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5640

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
light-check Quy trình lập và thẩm định Kế hoạch kiểm toán hàng năm và trung hạn của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
blue-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022
blue-check Thay mới Quy trình lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát
blue-check Hướng dẫn quy trình kiểm toán hoạt động
blue-check Quy chế xử lý khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Quy trình đối chiếu, kiểm tra sổ sách trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam English attachment
blue-check Hướng dẫn các bước kiểm toán nhà nước đối với một dự án đầu tư xây dựng
blue-check Về thẩm quyền lựa chọn nhà thầu kiểm toán dự án đầu tư công English attachment