LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn

Công văn số 4941/TLĐ-TC ngày 12/9/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định trong công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (5 trang)
Posted: 20/9/2022 7:20:57 AM | Latest updated: 20/9/2022 1:59:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn việc lập dự toán thu, chi và trình tự tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản của cơ quan công đoàn (bao gồm: Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn).

Theo đó, hàng năm, công đoàn sẽ căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi của Tổng Liên đoàn và các hướng dẫn về chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản... để lập dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản của cấp mình và các cấp trực thuộc, trình Tổng Liên đoàn phê duyệt.

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu... và đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu và các quy định hiện hành.

Các hình thức đấu thầu mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC, theo đó, công đoàn được áp dụng một trong các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện hoặc hình thầu đặc biệt để lựa chọn nhà thầu cung ứng tài sản.

Điều kiện áp dụng và quy trình thủ tục tương ứng với từng hình thức đấu thầu mua sắm tài sản của công đoàn được hướng dẫn cụ thể tại mục 5 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028