LuatVietnam

red-check Hướng dẫn khai nộp thuế TNCN (áp dụng từ 1/10/2013) English attachment

Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (84 trang)
Posted: 27/8/2013 10:46:36 AM | Latest updated: 4/1/2023 8:22:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3308 | Vietlaw: 114
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/72013 tại Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13 và Nghị định 65/2013/NĐ-CPstatus2 .

Theo đó, doanh nghiệp nếu thuộc diện khai thuế GTGT theo quý hoặc có số thuế TNCN khấu trừ hằng tháng của mỗi loại tờ khai đều dưới 50 triệu đồng thì được khai thuế TNCN theo quý. Ngược lại, phải kê khai theo tháng. Việc kê khai theo tháng hay quý được xác định kể từ tháng đầu tiên phát sinh khấu trừ thuế và ổn định cho cả năm (Điều 26)

Người phụ thuộc (NPT) bắt buộc phải có MST mới được tính giảm trừ gia cảnh. Cơ quan Thuế sẽ tự động cấp MST cho người này tại thời điểm nộp Tờ khai đăng ký giảm trừ. Đối với NPT đăng ký trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này, vẫn tiếp tục được giảm trừ cho đến khi có MST (Điều 24)

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người thân trong gia đình được miễn thuế TNCN được mở rộng cho cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (Điều 3).

Người có thu nhập vãng lai dưới mức chịu thuế (9 triệu/tháng) phải có mã số thuế cá nhân mới được phép lập Cam kết thu nhập thấp để miễn khấu trừ thuế theo tỷ lệ (điểm i, Khoản 1 Điều 25)

Thời hạn thuê nhà (183 ngày) làm cơ sở xác định cá nhân cư trú bao gồm cả thời gian ở khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, nơi làm việc, ... và không phân biệt do cá nhân hay công ty thuê (Điều 1)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013; tuy nhiên, các nội dung về chính sách thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực từ 1/7/2013.

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế TNCN tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTCstatus1 ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTCstatus1 ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTCstatus1 ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTCstatus1 ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTCstatus1 ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTCstatus1 ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTCstatus1 ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTCstatus1 ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTCstatus1 ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTCstatus1 ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014
  • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này kể từ ngày 30/7/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.
  • Bãi bỏ điểm d khoản 6 Điều 2 Thông tư này (quy định về tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng do doanh nghiệp, đoàn thể tổ chức) kể từ ngày 30/7/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018.
  • Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 24, khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7 khoản 2, khoản 7, khoản 8 Điều 26 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư này tại Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2013
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3308

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT111_15082013BTC[EN].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT111_15082013BTC[Rev.1, 119/2014/TT/BTC, 01/09/2014].doc
Thay đổi lần 2: TT111_15082013BTC[Rev.2, 151/2014/TT/BTC, 15/11/2014].doc
Thay đổi lần 3: TT111_15082013BTC[Rev.3, 92/2015/TT/BTC, 30/07/2015].doc
Thay đổi lần 4: TT111_15082013BTC[Rev.4, 25/2018/TT/BTC, 01/05/2018].doc

Dòng thời gian

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Về thuế TNCN đối với một số khoản chi hỗ trợ, quà tặng, thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh