LuatVietnam

light-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment

Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp (26 trang)
Posted: 21/9/2022 2:58:04 PM | Latest updated: 30/9/2022 9:13:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 148/2021/NĐ-CP, bao gồm:

1. Lập dự toán thu, chi từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn tại doanh nghiệp

2. Khai, nộp vào NSNN các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn tại doanh nghiệp

3. Chi thường xuyên và chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

4. Xử lý các khoản phải thu, các khoản lãi chậm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Theo đó, trường hợp tổng số tiền thu từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn tại doanh nghiệp... không đủ bù đắp các khoản chi theo quy định, doanh nghiệp được giữ lại toàn bộ các khoản thu này để chi trả chi phí, miễn nộp vào NSNN. Khoản chênh lệch còn thiếu (nếu có) hoặc số đã nộp lớn hơn số phải nộp, NSNN sẽ chi hỗ trợ, bù đắp, xử lý chênh lệch theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 148/2021/NĐ-CP .

Việc khai, nộp khoản thu từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn tại doanh nghiệp... thực hiện theo từng lần phát sinh khoản thu và nộp hồ sơ kê khai tại cơ quan thuế quản lý. Thời hạn khai nộp và biểu mẫu kê khai tham khảo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2022 và bãi bỏ Thông tư số 184/2012/TT-BTCstatus3 ngày 25/12/2012.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 10070/BTC-TCDNMột số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT57-16092022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp

light-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" English attachment
blue-check Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đơn giản hóa