LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn khởi tạo và sử dụng HĐĐT loại mới English attachment

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (31 trang)
Posted: 29/9/2021 9:28:33 AM | Latest updated: 16/8/2022 8:07:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5301 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn áp dụng một số nội dung về hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , gồm: ủy nhiệm lập HĐĐT; ký hiệu mẫu số, ký hiệu HĐĐT; chuyển đổi sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế; xử lý HĐĐT sai sót; khởi tạo HĐĐT bằng máy tính tiền; truyền, nhận, lưu trữ HĐĐT...

Theo đó, về ký hiệu HĐĐT thì ký tự đầu tiên sẽ là chữ C hoặc K (trong đó, C chỉ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, K chỉ HĐĐT không có mã). Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý nội bộ, nếu không có nhu cầu quản lý thì để là YY. Nếu sử dụng nhiều mẫu HĐĐT trong cùng một loại thì sử dụng 2 ký tự cuối này để phân biệt giữa các mẫu (Điều 4).

Doanh nghiệp nếu đang sử dụng HĐĐT không có mã mà muốn chuyển sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 (Điều 5).

Các trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã phải chuyển dữ liệu hóa đơn tới cơ quan thuế quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì thời hạn chuyển dữ liệu tới cơ quan thuế chậm nhất trong cùng ngày gửi hóa đơn cho người mua (Điều 6).

Về ủy nhiệm lập HĐĐT, bên nhận ủy nhiệm phải là bên có quan hệ liên kết với bên bán và không thuộc trường hợp bị ngừng sử dụng HĐĐT theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Bên ủy nhiệm và nhận ủy nhiệm lập HĐĐT đồng thời phải gửi thông báo tới cơ quan thuế theo Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm Nghị định số 123 (Điều 3).

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bắt buộc phải sử dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022 (khoản 2 Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Thay thế Quyết định số 30/2001/QĐ-BTCstatus1 ngày 13/4/2001; Thông tư số 191/2010/TT-BTCstatus1 ngày 01/12/2010; Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus1 ngày 14/3/2011; Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 ngày 31/3/2014; Quyết định số 1209/QĐ-BTCstatus1 ngày 23/6/2015; Quyết định 526/QĐ-BTCstatus1 ngày 16/4/2018; Quyết định số 2660/QĐ-BTCstatus1 ngày 14/12/2016; Thông tư số 303/2016/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2016; Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus1 ngày 27/4/2017; Thông tư số 68/2019/TT-BTCstatus1 ngày 30/9/2019; Thông tư số 88/2020/TT-BTCstatus1 ngày 30/10/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 125/2020/NĐ-CPQuy định về xử phạt thuế và hóa đơn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5301

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT78-17092021BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Hóa đơn

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Một số loại hình dịch vụ được phép phát hành hóa đơn vào đầu tháng sau
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT