LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn số 27/HD-LĐLĐ ngày 20/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (4 trang)
Posted: 21/9/2022 11:00:05 AM | Latest updated: 23/9/2022 9:27:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở tại TP. HCM xây dựng các Báo cáo cho Đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới (2023-2028), bao gồm các nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với Báo cáo tại Đại hội công đoàn

2. Chủ đề, bố cục và nội dung trong Báo cáo của Ban chấp hành tại Đại hội

3. Thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn

4. Yêu cầu đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành

5. Nội dung của Nghị quyết đại hội

Về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028 xem tại văn bản số 30/KH-LĐLĐ ngày 05/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028